Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 39, от дата 14.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.12


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 от 2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане (обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г.; изм., бр. 59 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „горския фонд“ се заменят с „горските територии“.
2. Точка 16 се изменя така:
„16. предложение до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) за промяна на горскостопанските и ловностопанските мероприятия в горскостопанските планове и програми, когато това е необходимо.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, 3, 4, 5 и 6 абревиатурата „НУГ“ се заменя с „ИАГ“
2. В ал. 7 думите „Закона за административното производство (ЗАП)“ се заменят с „Административнопроцесуалния кодекс (АПК)“.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. информация за утвърден план за действие за повторно въвеждане в природата на местни растителни и животински видове в случаите по чл. 4, ал. 2, компетентен орган и дата, на която е утвърден.“
2. В ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 4. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След издаване на разрешително по чл. 11, ал. 4, т. 1, ал. 5, чл. 17, ал. 4, т. 1 и ал. 5 изпълнителният директор на ИАГ изпраща копие от програмата на съответната регионална дирекция по горите (РДГ) за контрол по нейното изпълнение. За издаденото разрешително РДГ уведомява съответните регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ),областни администрации, общини, държавните горски и ловни стопанства и дирекции на природни паркове в района на извършване на дейността.“
2. В ал. 2 и 3 абревиатурите „ДАГ“ и „РУГ“ се заменят съответно с „ИАГ“ и „РДГ“.
3. В ал. 4 абревиатурата „НУГ“ и думите „Министерството на земеделието и горите“ се заменят съответно с „ИАГ“ и „Министерството на земеделието, храните и горите“.
4. В ал. 5 абревиатурата „НУГ“ се заменя с „ИАГ“.
5. В ал. 6 съкращението „ЗАП“ се заменя с „АПК“.
§ 5. В чл. 20 думите „Националното управление по горите“ се заменят с „Изпълнителната агенция по горите“.
§ 6. Навсякъде в наредбата:
1. Абревиатурата „НУГ“ се заменя с „ИАГ“.
2. Думите „началникът на НУГ“ и „началника на НУГ“ се заменят съответно с „изпълнителният директор на ИАГ“, „изпълнителния директор на ИАГ“.
3. Абревиатурата „РУГ“ се заменя с „РДГ“.
4. Съкращението „ЗАП“ се заменя с „АПК“.
Министър: Румен Порожанов
3413