Министерски съвет
брой: 37, от дата 7.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.21


Постановление № 102 от 2 май 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102
ОТ 2 МАЙ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. в общ размер 2 800 000 лв. за изпълнение на следните национални научни програми:
1. Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ) – 1 300 000 лв.;
2. Национална научна програма „Върхови изследвания и хора за развитието на европейска наука“ (ВИХРЕН) – 1 500 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на равен достъп до качествено висше образование и развитие на научния потенциал“, бюджетна програма „Оценка и развитие на националния научен потенциал за изграждане на устойчива връзка образование-наука-бизнес като основа за развитие на икономика, базирана на знанието“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с т. 1, букви „и“ и „к“ от Решение № 577 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални научни програми.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
3367