Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 39, от дата 14.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ТРАНСПОРТА,  ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 75 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 17 от 2015 г., бр. 69 от 2016 г., бр. 1 от 2017 г. и бр. 53 от 2018 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, т. 4, в част Б „Критерии за типове, варианти и версии на превозни средства“ се правят следните допълнения:
1. В т. 1.3.1 след буква „л“ се добавя:
„Като алтернатива на критериите по букви „з“, „и“ и „к“ превозните средства, групирани в една версия, трябва да са преминали всички изпитвания за изчисляването на емисиите им на CO2, разхода на електрическа енергия и разхода на гориво съгласно разпоредбите от подприложение 6 към Приложение XXI на Регламент (ЕС) 2017/1151 на Комисията от 1 юни 2017 г. за допълване на Регламент (ЕО) № 715/2007 на Европейския парламент и на Съвета за типово одобрение на моторни превозни средства по отношение на емисиите от леки превозни средства за превоз на пътници и товари (Евро 5 и Евро 6) и за достъпа до информация за ремонт и техническо обслужване на превозни средства, за изменение на Директива (ЕО) 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, Регламент (ЕО) № 692/2008, Регламент (ЕС) № 1230/2012 и за отмяна на Регламент (ЕО) № 692/2008 на Комисията (OB, L 175, 7.07.2017 г.) (Регламент (ЕС) 2017/1151).“
2. В т. 3.3.1 се правят следните допълнения:
а) създава се буква „л“:
„л) съществуването на единствен набор от иновативни технологии, както е посочено в чл. 12 от Регламент (ЕС) № 510/2011.“;
б) след буква „л“ се добавя:
„Като алтернатива на критериите по букви „з“, „и“ и „к“ превозните средства, групирани в една версия, трябва да са преминали всички изпитвания за изчисляването на емисиите им на CO2, разхода на електрическа енергия и разхода на гориво съгласно разпоредбите от подприложение 6 към Приложение XXI на Регламент (ЕС) 2017/1151.“
 
§ 2. В приложение № 2 към чл. 4, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
 

ВИЖ измененията и допълненията в приложението

  
§ 3. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 2, част 1А „Категории M и N“ се правят следните изменения и допълнения: 
 

ВИЖ измененията и допълненията в приложението

 
 
§ 4. В Приложение № 7 към чл. 17, ал. 4, в Допълнението на Образец А се правят следните изменения:
1. Ред 8 се заличава.
2. Ред 46 се заличава.
§ 5. Приложение № 8 към чл. 41, ал. 1, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 8 към чл. 41, ал. 1, т. 2
 

ВИЖ приложението

  
§ 6. Приложение № 9 към чл. 30, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 9 към чл. 30, ал. 2
 

ВИЖ приложението

 
 
 
Обяснителни бележки:
(1) Излишното се зачертава.
(a) Посочва се идентификационният код.
(б) Посочва се дали превозното средство е подходящо за употреба при дясно или ляво движение, или и при двата вида движение.
(в) Посочва се дали монтираният скоростомер е с метрични или с метрични и британски мерни единици.
(г) Тази декларация не ограничава правото на държавите членки да изискват технически адаптации с цел разрешаване на регистрацията на дадено превозно средство в държава членка, различна от тази, за която то е предназначено, когато движението се извършва от противоположната страна на пътя.
(д) Позиции 4 и 4.1 се попълват съответно съгласно определение 25 („Колесна база“) и определение 26 („Разстояние между осите“) от Регламент (ЕС) № 1230/2012.
(ж) За хибридните електрически превозни средства се посочват и двете стойности на изходната мощност.
(з) Незадължително оборудване и допълнителни комбинации колела/гуми по тази точка могат да се добавят в рубриката „Бележки“. Ако дадено превозно средство се доставя с пълен набор от стандартни колела и гуми и пълен набор от зимни гуми (маркирани със символа 3PMS, изобразяващ планина с 3 върха и снежинка), със или без колела, зимните гуми и техните колела се считат, където е приложимо, за допълнителни комбинации гума/колело, независимо от колелата/гумите, с които е оборудвано действително превозното средство.
(и) Използват се кодовете, описани в приложение II, буква В.
(й) Посочва(т) се само основният(те) цвят(цветове), както следва: бял, жълт, оранжев, червен, виолетов, син, зелен, сив, кафяв или черен.
(k) С изключение на седалките, предвидени за използване само когато превозното средство е неподвижно, и местата за инвалидни колички. За междуградските/туристическите автобуси, принадлежащи към категория M3, броят на членовете на екипажа се включва в броя на пътниците.
(л) Добавя се номерът на нивото „Евро“ и знакът, съответстващ на разпоредбите за одобряване на типа.
(м) Повтаря се за различните горива, които могат да се използват. Превозните средства, които могат да използват както бензин, така и газово гориво, но при които бензиновата уредба е монтирана само за извънредни случаи или за потегляне и чийто резервоар за бензин е с вместимост до 15 литра бензин, се смятат за превозни средства, които могат да се движат само с газово гориво.
(м1) В случай на двигатели, работещи с два вида гориво, и превозни средства, отговарящи на екологична категория Евро VI, се повтаря толкова пъти, колкото е необходимо.
(м2) Декларират се само емисии, които са изчислени в съответствие с приложимия регулаторен акт или приложимите регулаторни актове.
(н) Ако превозното средство е оборудвано с радарно съоръжение с малък обсег на действие, работещо в обхвата 24 GHz, в съответствие с Решение 2005/50/ЕО на Комисията (ОВ L 21, 25.01.2005 г., стр. 15), производителят трябва да отбележи: „Превозно средство, оборудвано с късообхватно радарно устройство, работещо в обхвата 24 GHz“.
(o) Производителят може да попълни тези позиции или за международен транспорт, или за национален транспорт, или и за двата вида. За националния транспорт се посочва кодът на страната, в която е предвидено да се извърши регистрацията. Кодът е в съответствие със стандарт ISO 3166-1:2006. За международния транспорт се посочва номерът на директивата (напр. „96/53/ЕО“ за Директива 96/53/ЕО на Съвета).
(п) Екологични иновации.
(п1) Общият код на екологичната(ите) иновация(и) се състои от следните елементи, като всеки от тях е разделен от останалите с интервал: – код на органа по одобряването, определен в приложение №5; – индивидуален код на всяка екологична иновация, монтирана на превозното средство, посочен в хронологичен ред на решенията за одобряване на Комисията (Например общият код на три екологични иновации, одобрени хронологично под номера 10, 15 и 16 и монтирани на превозно средство, което е сертифицирано от германския орган по одобряването, следва да бъде: „e1 10 15 16“).
(п2) Сума на намаленията на емисиите на CO2 за всяка отделна екологична иновация.
(р) В случай на напълно комплектувани превозни средства от категория N1, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 715/2007.
(c) Приложимо само ако превозното средство е одобрено съгласно Регламент (ЕО) №715/2007.
(т) В случай, че има повече от един електрически двигател, се посочва общата мощност на всички двигатели.
(у) Приложимо само за отделни превозни средства от фамилия с матрица на съпротивленията при движение.“
§ 7. В приложение № 10 към чл. 4, ал. 2, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Част I се изменя така:
а) ред 46 от таблицата се заличава;
б) създава се ред 72:
Точка
Предмет
Регулаторен акт
Приложимост
М1
М2
М3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
72
Система eCall
Регламент (ЕС) 2015/758
Х
 
 
Х
 
 
 
 
 
 
2. В Допълнение № 1 се правят следните изменения и допълнения:
а) в таблица № 1:
aa) ред 46 се заличава;
бб) създава се ред 72:
Точка
Предмет
Регулаторен акт
Специфични аспекти
Приложимост и специфични изисквания
72
Система eCall
Регламент (ЕС) 2015/758
 
N/A
б) в таблица № 2:
аа) ред 46 се заличава;
бб) създава се ред 72:
Точка
Предмет
Регулаторен акт
Специфични аспекти
Приложимост и специфични изисквания
72
Система eCall
Регламент (ЕС) 2015/758
 
N/A
3. В Допълнение № 3 се правят следните изменения и допълнения:
a) в ред 2А от таблицата към Допълнение № 3 думите „таблица 1 към приложение I на Регламент (ЕО) № 715/2007 или таблица 1 в т. 5.3.1.4 от Правило № 83 на ИКЕ на ООН.“ се заменят с „таблица 2 към приложение I на Регламент (ЕО) № 715/2007 или таблица 1 в т. 5.3.1.4 от Правило № 83 на ИКЕ на ООН, серия от изменения 07. Нормите за емисиите и бордова диагностика за превозните средства трябва да отговарят най-малко на действащите изисквания, така както са посочени в таблица 1 на Допълнение № 6 към приложение № 1 от Регламент 2017/1151, или на действащите изисквания от таблица 1 на Допълнение № 6 към приложение № 1 от Регламент 692/2008.“;
б) създава се ред 72:
Точка (*)
Предмет
Регулаторен акт
Алтернативни изисквания
Приложимост
72
Система eCall
Регламент (ЕС) 2015/758
Изискванията по този регламент не се прилагат
M1 и N1
§ 8. В приложение № 11 към чл. 4, ал. 2, т. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В таблицата от част 1:
а) ред 46 се заличава;
б) създава се ред 72:
Точка
Предмет
Регулаторен акт
M1 ≤ 2500 kg (*)
M1 > 2500 kg (*)
М2
М3
72
Система eCall
Регламент (ЕС) 2015/758
G
G
N/A
N/A
2. В таблицата от част 2:
а) ред 46 се заличава;
б) създава се ред 72:
Точка
Предмет
Регулаторен акт
M1
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
72
Система eCall
Регламент (ЕС) 2015/758
G
N/A
N/A
G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
3. В таблицата от част 3:
а) ред 46 се заличава;
б) създава се ред 72:
Точка
Предмет
Регулаторен акт
М1
72
Система eCall
Регламент (ЕС) 2015/758
G
4. В таблицата от част 4:
а) ред 46 се заличава;
б) създава се ред 72:
Точка
Предмет
Регулаторен акт
M2
M3
N1
N2
N3
O1
O2
O3
O4
72
Система eCall
Регламент (ЕС) 2015/758
N/A
N/A
G
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
5. В таблицата от част 5 ред 46 се заличава.
6. В таблицата от част 6 ред 46 се заличава.
§ 9. В приложение № 15 към чл. 59, ал. 5, в т. 2 „Списък на регулаторните актове“ ред 46 от таблицата се заличава.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. Тази наредба отменя:
1. Наредба № 74 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на гуми, ЕО одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм., бр. 58 и 90 от 2006 г.).
2. Наредба № 95 от 2004 г. за одобряване типа на огледалата за виждане назад и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на огледалата за виждане назад (обн., ДВ, бр. 33 от 2004 г.; изм., бр. 39 и 87 от 2006 г.).
§ 11. Издадените от изпълнителния директор на ИА „АА“ до влизане в сила на тази наредба удостоверения за индивидуално одобряване на нови превозни средства, чиито емисии не отговорят на изискванията на ред 2А от таблицата към допълнение № 3 на приложение № 10, се считат за валидни в продължение на три месеца от датата на влизане в сила на наредбата.
§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Росен Желязков
3364