Министерски съвет
брой: 36, от дата 3.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.69


Постановление № 100 от 30 април 2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет, приет с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2008 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100
ОТ 30 АПРИЛ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник
на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет,
приет с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 34 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 48 и 58 от 2008 г., бр. 42 от 2009 г.,
бр. 31 от 2010 г., бр. 55 от 2012 г., бр. 90 и 110 от 2013 г., бр. 36 и 78 от 2014 г.,
бр. 25 и 75 от 2015 г., бр. 70 от 2016 г. и бр. 41 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „във връзка с предоставянето на статут на бежанец и хуманитарен статут на чужденци“ се заменят с „в областта на международната закрила“.
2. В ал. 2 т. 12 се изменя така:
„12. издава заповеди и указания;“.
§ 2. В чл. 7 ал. 6 се изменя така:
„(6) Политическият кабинет събира, обобщава и анализира информацията в областта на международната закрила, като се подпомага от административния и аналитичен ресурс на агенцията.“
§ 3. В чл. 8, ал. 1 след думата „инспекторат“ се поставя запетая и се добавя „длъжностно лице по защита на данните“.
§ 4. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) Главният секретар осъществява административното ръководство на агенцията, като координира и контролира дейността на администрацията за точно спазване на нормативните актове и законните разпореждания на председателя и отговаря за планирането и отчетността при изпълнението на ежегодните цели на администрацията.“
§ 5. В чл. 10, ал. 1 се създава т. 19:
„19. представя на всяко тримесечие доклад за дейността на администрацията.“
§ 6. В чл. 11, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. извършва проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на служителите по § 2 от допълнителните разпоредби на същия закон;“.
2. Точка 8 се отменя.
3. Създава се т. 14:
„14. представя доклад на всяко тримесечие на председателя на агенцията относно своята дейност.“
§ 7. Създава се раздел IIIa:
„Раздел IIIa
Длъжностно лице по защита на данните
Чл. 11а. (1) Длъжностното лице по защита на данните осъществява дейности по законосъобразното прилагане на нормативните актове в областта на защитата на данните и в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“.
(2) Длъжностното лице по защита на данните:
1. информира и предоставя експертни становища и консултации на председателя на агенцията в качеството му на администратор на лични данни, на обработващите и на служителите на агенцията, които извършват обработване на лични данни;
2. наблюдава за спазването на Регламент (ЕС) 2016/679 и на други разпоредби за защита на личните данни на ниво ЕС, националното законодателство и политиките на администратора;
3. подпомага администратора на лични данни или обработващия лични данни при извършване на дейността им;
4. оказва съдействие и осигурява непрекъсната координация с надзорния орган – Комисията по защита на личните данни (КЗЛД), по различни въпроси от обхвата на Регламент (ЕС) 2016/679 и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) при осъществяване на дейностите, свързани с обработването и съхранението на лични данни;
5. действа като точка за контакт за надзорния орган – КЗЛД, по въпроси, свързани със защитата на личните данни;
6. извършва вътрешен анализ на дейностите по обработване на лични данни;
7. следи за актуалните изменения в нормативната уредба в областта на защитата на личните данни и повишава осведомеността на служителите от администрацията на агенцията, които обработват лични данни;
8. участва в процеса на оценката на въздействието върху защитата на личните данни;
9. предлага подходящи технически и организационни мерки за спазване на Регламент (ЕС) 2016/679 и на ЗЗЛД;
10. своевременно уведомява администратора на лични данни за всяко неспазване на задълженията и на реда за осигуряване защитата на личните данни в агенцията;
11. изготвя и своевременно актуализира вътрешна процeдура за действие – в случай на нарушение на сигурността на личните данни;
12. подпомага администратора на лични данни за своевременно уведомяване на КЗЛД – в срок 72 часа от узнаването за нарушение на сигурността на личните данни;
13. подпомага администратора на лични данни в случаите, когато е необходимо да се съобщи на субект на личните данни за нарушение на сигурността на данните;
14. участва при изготвянето на вътрешни правила и документация, която е свързана със защитата на личните данни;
15. организира и при необходимост предлага актуализиране на декларациите или други форми за документиране на дейността по защита на личните данни;
16. поддържа регистър на всички дейности по обработването на лични данни.
(3) Длъжностното лице по защита на данните е независимо и не получава указания или разпореждания от администратора на лични данни или от обработващия личните данни във връзка с изпълнение на своите задачи по защита на данните.“
§ 8. В чл. 12, ал. 1 се създава т. 15:
„15. представя на всяко тримесечие доклад на председателя на агенцията относно своята дейност.“
§ 9. В чл. 14 думата „отчет“ се заменя с „доклад“.
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1, в началото се добавя „осъществява методическо ръководство, координира, осъществява контрол и“, а накрая се добавя „и по прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове“.
2. В т. 2:
а) след думата „гражданскоправен“ се поставя запетая и се добавя „търговски, административен“;
б) след думите „дейността на агенцията“ се поставя точка и текстът докрая се заличава.
3. Точка 3 се отменя.
4. Точка 6 се изменя така:
„6. планира, организира и осъществява самостоятелно и в сътрудничество с други административни структури програми за обучение и професионална квалификация на служителите;“.
5. В т. 10 след думите „организира използването им“ думата „осъществява“ се заличава.
6. Точка 11 се отменя.
§ 11. В чл. 17 т. 9 се изменя така:
„9. организира, координира и контролира териториалните поделения при подпомагането на чужденците, търсещи международна закрила в рамките на условията за прием;“.
§ 12. В чл. 17а се правят следните изменения:
1. Точки 5 и 6 се изменят така:
„5. организира, отговаря и контролира правилното, законосъобразното, целесъобразното и ефективното ползване на недвижимите имоти и движимите вещи – собственост на агенцията или предоставени ù за ползване;
6. планира, координира и контролира дейностите по заявяване, доставка, съхранение, разпределение и експлоатация на материалните ресурси и извършването на услуги; участва в процедурата по бракуване на имущество;“.
2. В т. 8 думите „и поддържане“ се заличават.
3. В т. 9 думите „отговаря за“ се заменят с „контролира“.
4. Точки 11 и 16 се отменят.
§ 13. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. Дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“:
1. осъществява методическо ръководство и упражнява контрол на транзитните и регистрационно-приемателните центрове във връзка с административните производства по Закона за убежището и бежанците (ЗУБ) и изготвя компетентни становища за вземане на решения в отделните производства;
2. разработва правила, инструкции и указания, изготвя становища във връзка с административните производства по ЗУБ и контролира изпълнението им;
3. координира и контролира организацията в териториалните поделения на агенцията във връзка с приемане и настаняване на чужденци, които са подали молба за закрила;
4. извършва текущи и периодични обучения на служителите във връзка с административните производства по ЗУБ и осъществяваното процесуално представителство;
5. провежда производство по глава шеста, раздел Iа от ЗУБ;
6. осъществява взаимодействие и изготвя статистически доклади и аналитични материали във връзка с производството по международна закрила;
7. осъществява административното сътрудничество със съответните институции на държавите членки във връзка с провеждане на производство по реда на глава шеста, раздел Ia от ЗУБ;
8. изготвя статистически доклади до Европейската комисия във връзка с производството по глава шеста, раздел Iа от ЗУБ;
9. осъществява процесуално представителство по административни дела, образувани по жалби, разглеждани по реда на ЗУБ, срещу решения по молби за международна закрила;
10. изготвя правила, организира и контролира ползването на Автоматизираната информационна система „Бежанци“;
11. участва в изготвянето на образци на формуляри и документи, свързани с провеждане на производството на чужденците, които са подали молба за международна закрила;
12. организира реда за ползването и отговаря за съхраняването на личните дела на чужденците, чиято процедура по предоставяне на международна закрила е приключила с влязло в сила решение;
13. предлага организационни и практически действия и координира дейностите по отношение на чужденците, които търсят закрила, при постановяване на акт за временна закрила; оказва съдействие в изпълнение на Директива 2001/55/ЕО на Съвета от 20 юли 2001 г. при военно или друго извънредно положение, при кризи и във връзка с отбранително-мобилизационната подготовка;
14. съвместно с други структури на агенцията, организира изпълнението на Националните механизми по презаселване и по преместване, като си взаимодейства и обменя информация с компетентните национални органи и организации;
15. oсъществява обмен на информация със заинтересовани лица, с национални и чуждестранни органи и с организации по запитвания относно търсещи и получили международна закрила лица;
16. съгласува заявления за издаване на български документи за самоличност на чужденци с предоставена международна закрила в Република България в съответствие с подписано споразумение за сътрудничество и обмен на информация между Министерството на вътрешните работи и агенцията;
17. координира, контролира и осъществява методическо ръководство на териториалните поделения на агенцията във връзка с осъществяването на процесуално представителство по реда на ЗУБ.“
§ 14. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Дирекция „Социална дейност и адаптация“:
1. организира и изпълнява дейности за социална адаптация и културна ориентация на търсещите международна закрила лица; осъществява методическото ръководство и контрол на териториалните поделения;
2. организира и контролира дейностите във връзка с осигуряване на социална, здравна и психологическа помощ на лицата, които търсят международна закрила;
3. организира, координира и контролира обучението по български език на търсещите международна закрила лица;
4. организира, координира, контролира и осъществява съвместно с териториалните поделения и с регионалните управления в областта на образованието насочването на децата, които търсят международна закрила, към държавните и общинските училища на Република България;
5. координира и контролира изготвянето на интеграционни профили на търсещите международна закрила лица, води регистри, които съдържат информация за тяхната образователна и професионална компетентност и за специфични потребности;
6. води Регистър на общините, подали заявление за сключване на споразумения за интеграция, и на сключените споразумения;
7. осъществява методическо ръководство, координира и контролира дейността в здравните кабинети, социалната подкрепа и медицинската помощ в териториалните поделения на агенцията;
8. прави оценка на нуждите, насочва уязвимите лица към специализирани грижи и услуги;
9. осъществява дейности по презаселване и преместване;
10. организира, координира и прилага специални грижи за непридружените малолетни и непълнолетни чужденци, които търсят международна закрила, и съдейства за назначаване на представител, както и за настаняването им при роднини и близки, в приемни семейства или в специализирани заведения;
11. изготвя оценка за най-добрия интерес на децата, които търсят международна закрила;
12. оказва съдействие за възможностите за трудовата заетост на търсещите закрила чужденци с право на работа;
13. организира и участва в обучения;
14. координира и контролира дейностите с неправителствените организации; координира и взаимодейства с компетентните държавни органи и с техните териториални поделения.“
§ 15. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Дирекция „Международна дейност“:
1. отговаря за планирането, координацията и изпълнението на международната дейност на агенцията;
2. във взаимодействие с компетентните структури на агенцията прави предложение за промяна в националното законодателство за съответствие с правото на ЕС;
3. координира и организира дейностите във връзка със сътрудничеството с ЕС и с държавите членки, с международни правителствени и неправителствени организации, които работят в областта на международната закрила;
4. съвместно с други структури на агенцията организира изпълнението на Националните механизми по презаселване и по преместване, като си взаимодейства и обменя информация с компетентните национални органи и организации;
5. осъществява взаимодействие със съответните административни звена на министерствата и ведомствата;
6. събира, поддържа и актуализира база данни за държави по произход и за трети сигурни държави, което включва обща географска, политическа, икономическа и културна информация, както и информация за правната уредба и за спазването на правата на човека;
7. изготвя и актуализира аналитични доклади и справки за сигурните държави по произход, за третите сигурни държави, за кризисните райони и за бежанските потоци;
8. при необходимост изготвя и предлага за актуализация проектите на списъци на сигурни държави по произход и на трети сигурни държави;
9. организира протоколно задграничните командировки на служителите и оформя документите;
10. осъществява координацията и взаимодействието на агенцията с Европейската комисия и/или с отговорния орган по споразумения или програми, финансирани със средства от ЕС;
11. организира и координира взаимодействието с държавните органи и с неправителствени организации относно дейността по споразумения или програми, финансирани със средства от ЕС;
12. въвежда и поддържа данни в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС;
13. участва в планирането и организирането на дейности по споразумения или програми, финансирани със средства от ЕС; отчита аналитично изпълнението на програмите и изготвя обща финансова рамка на средствата от споразумения или програми, финансирани със средства от ЕС;
14. осигурява и контролира техническото изпълнение, наблюдение и оценка на средствата от споразумения или програми, финансирани със средства от ЕС;
15. изготвя окончателен доклад за резултатите от финансираните дейности по споразумения или програми и фондове по линия на ЕС;
16. осигурява спазването на изискванията за информираност и публичност във връзка с дейността по споразумения или програми, финансирани със средства от ЕС.
(2) Дейностите на дирекция „Международна дейност“ по ал. 1, т. 10 – 16, се подпомагат от служители, които заемат по трудово правоотношение длъжността „главен сътрудник по управление на европейските проекти и съответните програми“, назначени за срок до приключване на програмите, споразуменията и проектите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, по Норвежкия финансов механизъм и др., и с възнаграждения, финансирани изцяло от средства по проектите.“
§ 16. В чл. 22 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „медицинско изследване“ се поставя запетая и се добавя „социална и медицинска помощ“.
2. В ал. 2:
а) в т. 13 думите „учредяване на настойничество или на попечителство“ се заменят с „осигуряване на представител“;
б) създават се т. 16 и 17:
„16. организират и осъществяват подпомагането на настанените чужденци съобразно утвърдените разходни норми в рамките за прием;
17. организират правилното ползване, експлоатация и поддръжка на имуществото в териториалното поделение с грижата на добър стопанин.“
§ 17. В чл. 23 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „социално и медицинско подпомагане“ се заменят със „социална и медицинска помощ“.
2. В ал. 2 се създават т. 22 и 23:
„22. организират правилното ползване, експлоатация и поддръжка на имуществото в териториалното поделение с грижата на добър стопанин;
23. организират и осигуряват дейността по извършване оценка на възрастта на непридружени малолетни и непълнолетни чужденци, които са подали молба за международна закрила, и съдействат за осигуряване на представител.“
§ 18. В чл. 26, ал. 6 думите „директора на центъра“ се заменят с „главния секретар“.
§ 19. В чл. 29 ал. 1 се изменя така:
„(1) Служителите на агенцията са длъжни да не разгласяват служебна информация, станала им известна при или по повод на изпълнение на служебните им задължения.“
§ 20. Приложението към чл. 8, ал. 4 се изменя така:
„Приложение
към чл. 8, ал. 4

Численост на персонала на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет – 402 щатни бройки
Председател
1
Политически кабинет
3
в т.ч.:
 
Заместник-председатели
2
Експерт за връзки с обществеността
1
Главен секретар
1
Инспекторат
1
Длъжностно лице по защита на данните
1
Служител по сигурността на информацията
1
Финансов контрольор
1
Обща администрация
47
в т.ч.:
 
дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“
 
17
дирекция „Финансово-счетоводни дейности“
 
10
дирекция „Управление на собствеността и обществени поръчки“
 
20
Специализирана администрация
56
в т.ч.:
 
дирекция „Качество на процедурата за международна закрила“
 
29
дирекция „Международна дейност“
14
дирекция „Социална дейност и адаптация“
13
Териториални поделения
290
в т.ч.:
 
Регистрационно-приемателен център – София
 
128
Регистрационно-приемателен център –
с. Баня, община Нова Загора
 
19
Транзитен център – с. Пъстрогор, община Свиленград
 
40
Регистрационно-приемателен център – Харманли
 
103“

 
Заключителна разпоредба
§ 21. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
3344