Министерски съвет
брой: 36, от дата 3.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.67


Постановление № 98 от 30 април 2019 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
ОТ 30 АПРИЛ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното образование,
приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2017 г.
(обн., ДВ, бр. 81 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 57а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите, когато броят на децата в групите в детските градини, изчислен на базата на средна месечна посещаемост за период три последователни месеца, е по-малък от 12 – за яслените групи, и съответно 18 – за останалите групи, максималният брой на децата в групите може да бъде завишен над максималния по приложение № 7 или над определения по реда на чл. 57 с до 3 деца.“
2. В ал. 2 думите „детските ясли“ се заменят с „детските градини“.
3. В ал. 3 думите „в яслите и в яслените групи“ се заличават.
§ 2. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 основният текст се изменя така:
„(4) При определянето на броя на паралелките, както и в случаи на преместване на ученици над утвърдения училищен план-прием броят на учениците в паралелките може да се завиши с до:“.
2. В ал. 5 след думите „броя на паралелките“ се добавя „и при преместване на ученици над утвърдения училищен, държавен или допълнителен държавен план-прием“ и се поставя запетая.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
3342