Министерски съвет
брой: 36, от дата 3.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.50


Постановление № 97 от 25 април 2019 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97  ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г.
за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища през 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Приема Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г. съгласно приложението.
Чл. 2. Необходимите средства за изпълнение на програмата по т. 1 да се осигурят от централния бюджет за 2019 г. в рамките на предвидените за тази цел средства.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (обн., ДВ, бр. 111 от 2003 г.; изм. и доп, бр. 51 и 89 от 2005 г., бр. 14 и 37 от 2006 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 107 от 2011 г., бр. 48 и 62 от 2013 г., бр. 36 от 2014 г., бр. 28 от 2016 г., бр. 22 от 2017 г. и бр. 55 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14, ал. 1:
а) в т. 2 думите „индивидуално на първо“ се заменят с „в индивидуален спорт на първо“, а след думите „балканско първенство“ се добавя „или индивидуално“;
б) в т. 4 след думата „първо“ се поставя запетая и се добавя „второ или трето“.
2. В чл. 16:
а) в ал. 1:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. в индивидуален спорт на първо, второ или трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско първенство или индивидуално на първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри;“
бб) в т. 4 след думата „първо“ се поставя запетая и се добавя „второ или трето“;
б) създава се ал. 10:
„(10) При преместване на ученик с отпусната стипендия от едно училище в друго стипендията се изплаща от училището, в което се е обучавал ученикът, до размера на получената от училището сума и след установяване липсата на обстоятелствата по ал. 7.“
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 5а от Закона за закрила на детето във връзка с чл. 11, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с Постановление № 298 на Министерския съвет от 2003 г.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, т. 1 и т. 2, буква „а“, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение към чл.1

ВИЖ приложението

3327