Министерски съвет
брой: 36, от дата 3.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.38


Постановление № 89 от 25 април 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89
ОТ 25 АПРИЛ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. в размер 20 770 000 лв. за държавната субсидия за 2019 г. по чл. 28, ал. 2, т. 2 от Закона за вероизповеданията, както следва:
1. за източноправославното вероизповедание – 15 000 000 лв., остатък от държавната субсидия за 2019 г.;
2. за мюсюлманското вероизповедание – 5 770 000 лв.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на правото на вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“, по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет и чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и § 19, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за вероизповеданията (обн., ДВ, бр. 108 от 2018 г.; изм., бр. 29 от 2019 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 24 април 2019 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
3319