Министерство на младежта и спорта
брой: 37, от дата 7.5.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.35


Наредба № 3 от 2 април 2019 г. за реда за финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпита­ние, спорта и спортно-туристическата дейност

 

НАРЕДБА № 3
от 2 април 2019 г.
за реда за финансово подпомагане на дейности в областта на
физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:
1. редът за финансово подпомагане със средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта на дейности и лица по чл. 128, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС);
2. редът за отчитане пред министъра на младежта и спорта на лицата, получили финансово подпомагане, и за приемане на отчетите.
(2) По реда на наредбата се осъществява финансовото подпомагане и отчитането на изразходването на предоставените средства във връзка със:
1. дейностите по утвърдените съгласно чл. 2, ал. 1 програми;
2. дейностите по чл. 2, ал. 3.
(3) В обхвата на наредбата не попадат:
1. дейностите по чл. 128, ал. 1, т. 5 от ЗФВС на държавните спортни училища, свързани с поддръжката и развитието на спортната и материално-техническата база;
2. дейностите по чл. 128, ал. 1, т. 6 от ЗФВС.
Чл. 2. (1) Министърът на младежта и спорта утвърждава програми за финансово подпомагане на дейности и лица по чл. 128, ал. 1 от ЗФВС в областите на:
1. спорт за всички;
2. спорт за високи постижения.
(2) Във всяка програма по ал. 1 се определят:
1. дейностите, които подлежат на финансово подпомагане по конкретната програма, лицата, които могат да кандидатстват по нея, както и специфични изисквания към лицата;
2. срокът, в който лицата могат да кандидатстват.
(3) На финансово подпомагане подлежат и дейности по чл. 128, ал. 1 от ЗФВС:
1. свързани с изпълнение на проекти на съответните лица по чл. 128, ал. 1 от ЗФВС за развитие и популяризиране на спорта и спортно-туристически дейности и/или в изпълнение на Националната програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност;
2. свързани с организиране и провеждане на спортни или спортно-туристически прояви за ученици, които са включени в Националния спортен календар на Министерството на образованието и науката и са съгласувани с министъра на младежта и спорта по реда на наредбата по чл. 55, ал. 3 от ЗФВС.
Чл. 3. Ежегодно министърът на младежта и спорта утвърждава размера на средствата от бюджета на Министерството на младежта и спорта, предназначени за финансово подпомагане.
Глава втора
РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ
Чл. 4. (1) Кандидатстването за финансово подпомагане на дейности по чл. 2, ал. 1 и ал. 3, т. 1 се извършва чрез подаване на проекти за финансово подпомагане в деловодството на Министерството на младежта и спорта.
(2) Финансовото подпомагане на дейности по чл. 2, ал. 3, т. 2 се извършва след утвърждаване от министъра на младежта и спорта на документите, предвидени в наредбата по чл. 55, ал. 3 от ЗФВС.
Чл. 5. (1) Кандидатите за финансово подпомагане трябва да:
1. са в съответствие с чл. 128, ал. 1 от ЗФВС според дейностите, за които кандидатстват;
2. нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията;
3. нямат неизпълнени задължения към Министерството на младежта и спорта по договори, чийто срок за изпълнение е изтекъл.
(2) Кандидатите, които подават проекти по програмите по чл. 2, ал. 1, трябва да отговарят и на специфичните изисквания в съответната програма.
Чл. 6. (1) Проектите за финансово подпомагане трябва да съдържат:
1. основна цел и конкретни цели;
2. описание на дейностите и сроковете за изпълнението им;
3. очаквани резултати от реализацията на проекта;
4. финансов план с обосновка за размера на исканите средства;
5. размер на предвидените собствени средства – не се изисква за кандидатите, които са държавни спортни училища.
(2) Проектите, които се подават по програми по чл. 2, ал. 1, се разработват във формата в съответствие с изискванията на съответната програма и към тях се прилагат документите, изискващи се от нея.
(3) Дейностите, включени в проектите, трябва да са в съответствие с условията на съответната програма по чл. 2, ал. 1, когато се кандидатства по такава, и/или в съответствие с чл. 128, ал. 1 от ЗФВС.
Чл. 7. Проектите за финансово подпомагане по програмите по чл. 2, ал. 1 трябва да постъпят в деловодството на Министерството на младежта и спорта до края на последния ден от срока за кандидатстване, определен в съответната програма.
Чл. 8. (1) Министърът на младежта и спорта със заповед определя комисии за разглеждане на проектите за финансово подпомагане и утвърждава правила за работата им.
(2) В състава на комисиите се включват нечетен брой лица, притежаващи професионална квалификация и практически опит.
Чл. 9. (1) Проекти, постъпили в деловодството на Министерството на младежта и спорта след срока, определен в съответната програма по чл. 2, ал. 1, се оставят без разглеждане от комисиите по чл. 8, ал. 1 и кандидатите се уведомяват писмено за това.
(2) Комисиите по чл. 8, ал. 1 извършват преценка на всеки от подадените в срок проекти за съответствието им с изискванията на ЗФВС, тази наредба и програмата по чл. 2, ал. 1, когато е приложимо, и правят мотивирани предложения до министъра на младежта и спорта за одобряване или неодобряване на всеки проект, както и за размера на финансовите средства, които да бъдат предоставени.
Чл. 10. (1) Министърът на младежта и спорта издава заповед, с която:
1. одобрява и финансира изцяло предложения проект за финансово подпомагане;
2. одобрява и финансира частично предложения проект за финансово подпомагане;
3. не одобрява предложения проект и отказва финансово подпомагане.
(2) Въз основа на заповедите по ал. 1, т. 1 и 2 се сключват договори за финансово подпомагане в съответствие с чл. 129, ал. 1 и 2 от ЗФВС. Договорите се сключват след издаването на съответната заповед и съдържат условията за финансово подпомагане, взаимните задължения и отговорности и реда за изразходването и отчитането на предоставените финансови средства.
(3) За одобрените проекти на държавни спортни училища не се сключва договор по ал. 2. В тези случаи средствата за финансово подпомагане се предоставят от Министерството на младежта и спорта по бюджета на училището въз основа на заповедта на министъра на младежта и спорта.
Чл. 11. Средствата за финансово подпомагане по тази наредба се предоставят в размери и срокове, посочени в договорите.
Глава трета
РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ И ПРИЕМАНЕ
НА ОТЧЕТИТЕ
Чл. 12. (1) Лицата, на които са предоставени средства за финансово подпомагане въз основа на сключен договор, изразходват финансовите средства само за дейностите, за които са им предоставени, в съответствие с одобрения проект и сключения договор с придружаващия го финансов план.
(2) Лицата по ал. 1 представят в деловодството на Министерството на младежта и спорта отчети за изпълнение на дейностите, за които е предоставено финансовото подпомагане, и за изразходването на получените средства.
(3) Видът, съдържанието и сроковете за представяне на отчетите и придружаващите ги документи са съгласно договорите по чл. 10, ал. 2.
(4) Министърът на младежта и спорта може да изисква допълнителна информация и документи, свързани с финансираните дейности.
(5) Приемането на отчетите се извършва в съответствие с правилата за счетоводния и финансовия документооборот на Министерството на младежта и спорта и правилата за работа на съответното структурно звено на министерството.
Чл. 13. Когато се установи, че лице по чл. 12, ал. 1 е изразходвало не по предназначение предоставените му средства или са налице неусвоени средства, министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице уведомява лицето, получило финансово подпомагане, за констатираното и отправя покана за възстановяване на съответните средства. Получените средства се възстановяват ведно със законната лихва считано от датата на изплащането им от Министерството на младежта и спорта.
Чл. 14. Когато лице по чл. 12, ал. 1 не представи окончателен отчет за изпълнение на дейностите и/или изразходване на получените финансови средства и/или придружаващите ги документи в срока за представянето им, предвиден в договора за финансово подпомагане, то дължи връщане в пълен размер на получените финансови средства ведно със законната лихва считано от датата на изплащането им от Министерството на младежта и спорта.
Чл. 15. (1) При отчитането на държавните спортни училища чл. 12 – 14 не се прилагат.
(2) Редът за отчитане на държавните спортни училища се определя в програмата по чл. 2, ал. 1, по която се предвижда да кандидатстват за финансово подпомагане.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 128, ал. 3 и чл. 129, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и отменя Наредба № 1 от 2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм., бр. 84 от 2015 г.).
§ 2. (1) Проектите, подадени до влизане в сила на тази наредба, се разглеждат по досегашния ред.
(2) Изпълнението и отчитането на договорите за финансово подпомагане, сключени до влизането в сила на наредбата, се извършват съгласно отменената Наредба № 1 от 2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности.
§ 3. До края на 2020 г. на финансово подпомагане по чл. 2, ал. 3, т. 1 подлежат дейности по проекти, свързани с изпълнението на приетата с Решение № 953 на Министерския съвет от 2018 г. национална програма по чл. 7, т. 3 от отменения Закон за физическото възпитание и спорта.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър: Красен Кралев
3264