Министерство на културата
брой: 35, от дата 30.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.20


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация (обн., ДВ, бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 33 от 2012 г. и бр. 27 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) Когато документ по чл. 5, ал. 2, 3 и 4 е за придобито висше образование в българско висше училище след 1.01.2012 г., длъжностните лица от Министерството на културата изискват необходимата информация по служебен път.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 2. Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1
ДО МИНИСТЪРА
НА КУЛТУРАТА
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ……………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Гражданство: …………………………………………………………………….. (държава)
Постоянен адрес:
град/село …………………………………………………………, п.к. …………………………...,
община ………………………………………………….., район ……….……………….……....,
кв./ж.к. …………………………………….., ул. …………………………………………………….
…………………..……………….. № …….., бл. ……, вх. ……, ет. ……, ап. ………..,
телефон ……………………….………………, e-mail …………………………………………..
Адрес за кореспонденция:
град/село …………………………………………………..…………, п.к. ……………………….,
община ……………………………………….., район ……………………………………………,
кв./ж.к. ……………………………………………, ул. ……………………………………………….
………………………………… № ……, бл. ….., вх.........., ет. ………., ап. …………….,
Телефон ……………………………………… e-mail …………….…………………………………
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
С настоящото заявявам на основание чл. 165, ал. 1 от ЗКН желанието си:
1. Да бъда вписан/а в публичния регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация, както и адаптация на културни ценности в следната/ите област/и на дейност:
- архитектурно-строителни, археологически, парково-градинско изкуство, селищни структури и територии, както и етнографски с тези характеристики;
- произведения на изящните и приложните изкуства, както и археологически, писмени и книжовни, етнографски и други с тези характеристики;
- технически съоръжения, механизми и други подобни предмети, както и етнографски с тези характеристики;
- природни образци и антропологични останки,
и със следната специалност: ………………………………………………….

Попълва се само от лицата, придобили висше образование в българско висше училище след 1.01.2012 г.
 
ЕГН:
 
№ на диплома:
 
Забележка. При наличие на повече от една диплома за придобито висше образование в българско висше училище се посочват номерата на всяка.

2. Да се актуализират данните в регистъра, подадени със заявление № .......................... г., поради промяна в следните вписани обстоятелства:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
3. Давам съгласие, ако бъда включен в регистъра по чл. 165, ал. 1, в публичната част на регистъра да бъдат вписани следните данни за контакт:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Приложения: …………………………………………………………
ЗАЯВИТЕЛ:
Подпис: …………………………………………..
Дата: ……………………………………………….“
Заключителни разпоредби
§ 3. В Наредба № Н-00-0005 от 2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение (обн., ДВ, бр. 46 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2010 г., бр. 13 и 95 от 2012 г., бр. 46 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения :
1. В чл. 6:
а) в ал. 3 т. 7 се отменя;
б) създава се ал. 4:
„(4) Длъжностните лица от Министерството на културата изискват по служебен път становището на Националния институт за недвижимо културно наследство при изработване на копие или реплика на недвижима културна ценност.“
2. Приложение № 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 6, ал. 2
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………,
(име/наименование на заявителя, постоянен адрес – за физическите лица, единен идентификационен код, седалище и адрес – за юридическите лица)
представляван от …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
 (трите имена и длъжност на лицето, което представлява заявителя)
Моля да ми бъде издадено разрешение за изработване на …………….. броя копия/реплики на
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
 (наименованието на културната ценност)
Мотиви и цели за изработване на копието/репликата:
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
Копието/репликата ще бъдат изработени от:
…………………………………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………………………………………………………….
 (име/наименование, адрес за кореспонденция, единен идентификационен код, лица, които представляват проектанта и/или изпълнителя, номер на удостоверението, с което лицето е вписано в регистъра по чл. 165, ал. 1 от ЗКН)
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Историческа справка за културната ценност.
2. Писмено съгласие на собственика, съответно на директора на музея.
3. Специализирано заснемане на недвижимата културна ценност, подробна фотодокументация и проект за изработване на нейно копие или реплика.
4. Описание на технологичния процес на изработването и техника на изпълнението.
Дата: ...................                                                                      Подпис: .......................
                                                                                                       печат“
§ 4. В Наредба № 4 от 2015 г. за условията и реда за осъществяването на дейностите по консервация и реставрация на движими културни ценности (ДВ, бр. 46 от 2015 г.) в приложението към чл. 21, ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. Номер на удостоверението за вписване в регистъра по чл. 165, ал. 1 от ЗКН на реставратора или на ръководителя на лабораторията/ателието, на когото е възложена работата по консервация и реставрация.“
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
За министър: Амелия Гешева
3166