Народно събрание
брой: 35, от дата 30.4.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Закон за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта

 

УКАЗ № 91
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, приет от 44-то Народно събрание на 17 април 2019 г.
Издаден в София на 19 април 2019 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Данаил Кирилов
ЗАКОН
за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта
 
(обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.; изм., бр. 17 от 2019 г.)
Параграф единствен. В § 2 от преходните и заключителните разпоредби се създават ал. 3 и 4:
„(3) За прилагането на чл. 125, ал. 3 се използва досегашната сметка за чужди средства по чл. 59б от отменения Закон за физическото възпитание и спорта.
(4) За прехвърлянето и разходването на наличните към датата на влизане в сила на закона средства по сметката по ал. 3, както и за постъпващи след тази дата средства по чл. 14, ал. 3 от Закона за хазарта се прилага § 15, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за публичните финанси.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 17 април 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
3087