Министерски съвет
брой: 34, от дата 23.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.16


Постановление № 83 от 18 април 2019 г. за изменение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2001 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83 ОТ 18 АПРИЛ 2019 Г.
за изменение на Наредбата за осигурителните каси, приета с Постановление № 89 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 80 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г., бр. 17 от 2014 г. и бр. 17 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 4, ал. 3, т. 2 думите „личен номер на чужденец (служебен номер) и/или ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца“ се заменят с „личен номер на чужденец, личен номер, служебен номер, издаден от НАП  и/или ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 2. В чл. 8, ал. 3, т. 3 думите „органа по приходите на НАП и ТП на НОИ“ се заменят с „органите по приходите на НАП и контролните органи на ТП на НОИ“.
§ 3. Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 и 6 се изменя така:
 „Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 и 6
 

ВИЖ приложението

 
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
3080