Министерски съвет
брой: 33, от дата 19.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 79 от 15 април 2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 2004 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 ОТ 15 АПРИЛ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания, приет с Постановление № 337 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 112 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 11 от 2007 г., бр. 32 от 2008 г., бр. 58 и 88 от 2010 г., бр. 22 и 58 от 2012 г. и бр. 21 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
                                          ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „издръжка – второстепенен разпоредител с бюджет“ и запетаята след тях се заменят с „издръжка“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Агенцията извършва следните дейности:
1. участва в механизма по координация в областта на политиката на правата на хората с увреждания;
2. създава и поддържа информационна база данни за хората с трайни увреждания;
3. изготвя 6-месечни и годишни отчети за изпълнението на Политиката за правата на хората с увреждания, които предоставя на министъра на труда и социалната политика;
4. води и поддържа Регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;
5. води и поддържа Регистър на лицата, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, които са посочени в списъците по чл. 61, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;
6. осъществява контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, които са посочени в списъците по чл. 61, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;
7. разработва програми и финансира мерки за стимулиране на стопанската инициатива на хората с увреждания и стопанската инициатива в интерес на хората с увреждания;
8. разработва програми и финансира проекти за рехабилитация, социална интеграция и достъпна среда за хората с увреждания;
9. финансира целеви проекти и програми на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания;
10. финансира целеви проекти и програми на работодатели по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;
11. финансира целеви проекти и програми за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност на хората с увреждания по чл. 46 от Закона за хората с увреждания;
12. финансира целеви проекти и програми за създаване на центрове за защитена заетост по чл. 51 от Закона за хората с увреждания;
13. възстановява средства на работодателите и на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания за ползване на преференции по чл. 45, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;
14. контролира дейностите съгласно правомощията й, разпоредени в Закона за хората с увреждания;
15. ежегодно определя размера на администрираните от нея средства за финансиране на проектите по програмите на агенцията;
16. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове, които са свързани с правата на хората с увреждания, и дава становища по тях;
17. публикува и поддържа на интернет страницата си информация за насоките и достъпа за реализиране на правата на хората с увреждания;
18. при установяване на нарушение на правата на хората с увреждания докладва на компетентните органи за предприемане на действия;
19. изготвя обобщени годишни отчети и анализи за дейността си;
20. извършва и други дейности, които са определени със закон или с акт на Министерския съвет.“
§ 2. Член 3 се отменя.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „Закона за интеграция на хората с увреждания“ се заменят със „Закона за хората с увреждания“;
б) в т. 5 думата „интеграцията“ се заменя с „пълноправното включване“;
в) точка 7 се изменя така:
„7. предлага на министъра на труда и социалната политика за утвърждаване документи съгласно предвидените в закон или в подзаконов нормативен акт правомощия;“
г) в т. 8 думите „чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания“ се заменят с „чл. 61, ал. 1 от Закона за хората с увреждания“;
д) в т. 9 думата „индивидуални“ се заличава;
е) в т. 10 думата „интеграцията“ се заменя с „правата“;
ж) точка 18 се изменя така:
„18. предявява влезли в сила наказателни постановления за принудително изпълнение на публичен изпълнител при Националната агенция за приходите;“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Изпълнителният директор на агенцията е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на труда и социалната политика.“
3. Досегашните ал. 2 – 4 стават съответно ал. 3 – 5.
§ 4. В чл. 6, ал. 3 след думата „определен“ се добавя „със заповед за всеки конкретен случай“.
§ 5. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. Дирекция „Административно-правно, финансово и информационно обслужване“:
1. води и поддържа информационната система за хората с увреждания по чл. 10, ал. 3, т. 2 от Закона за хората с увреждания;
2. участва в изготвянето на 6-месечни и годишни отчети за изпълнението на Политиката за правата на хората с увреждания;
3. осъществява процесуалното представителство на агенцията пред съдилищата и осигурява с правни средства своевременното събиране на вземания на агенцията;
4. участва в разработването на проекти на нормативни актове, дава становища по проекти на нормативни актове;
5. разработва или контролира законосъобразното изготвяне на административните актове, договорите и други документи, които са свързани с дейността на агенцията;
6. оказва правна помощ на изпълнителния директор и на служителите на агенцията;
7. при установяване на нарушения на правата на хората с увреждания докладва на компетентните органи за предприемане на действия;
8. изготвя сигнали до инспектората на МТСП, полицията и органите на досъдебното производство, когато са налице данни за извършени административни нарушения или престъпления;
9. разработва правилник за вътрешния ред и вътрешните правила за работната заплата;
10. изготвя длъжностното и поименното разписание на длъжностите в администрацията и съответните документи по назначаването, преназначаването и освобождаването на служителите съгласно действащото законодателство;
11. организира и участва в провеждането на конкурси и комисии;
12. образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите и поддържа автоматизирана система за управление на човешките ресурси;
13. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в агенцията;
14. организира обучението и професионалната квалификация на служителите в агенцията;
15. организира и осигурява дейностите по работа с предложенията, сигналите, жалбите и заявленията на граждани и по административното обслужване на физически и юридически лица;
16. организира и осъществява деловодната и архивната дейност, води отчетност и осигурява информация за входящата и изходящата кореспонденция;
17. планира и провежда мероприятия за привеждане на администрацията от мирновременен към извънреден режим на работа в условия на криза от военен характер;
18. подпомага изпълнителния директор при организирането и сътрудничеството с държавни органи, национално представени организации, неправителствени организации и с международни организации и институции в областта на правата на хората с увреждания;
19. организира, координира и контролира дейностите, свързани с публичните изяви на изпълнителния директор, главния секретар и служителите на агенцията и по предоставянето на информация за дейността на агенцията на медиите;
20. разработва методология на счетоводната отчетност и изпълнява финансовата политика на агенцията;
21. отговаря за организацията на счетоводството и отчетността на приходите и разходите по пълна бюджетна класификация и по счетоводни сметки от сметкоплана на бюджетните предприятия;
22. разработва проекта на годишен бюджет на агенцията;
23. подготвя предложения до министъра на труда и социалната политика за необходимите корекции по изпълнението на бюджета на агенцията;
24. съставя месечни, тримесечни и годишни оборотни ведомости и отчети за касовото изпълнение на бюджета на агенцията и изготвя годишния финансов отчет на агенцията;
25. контролира ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните средства при спазване на финансовата дисциплина;
26. осъществява дейностите, които са свързани със системата за финансово управление и контрол;
27. отговаря за спазването на нормативните актове при експлоатацията и осигурява поддръжката на собствеността на агенцията, организира извършването на текущи ремонти, поправка на инвентар и съоръжения;
28. организира и осъществява цялостното техническо обслужване на администрацията на агенцията с транспорт, регистрация на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка, ремонт и годишни прегледи;
29. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на стоково-материалните ценности;
30. участва в разработването и прави предложения за информационното осигуряване и за изграждането, развитието и експлоатацията на автоматизираната информационна система на агенцията;
31. прави предложения за внедряване на нови автоматизирани информационни и комуникационни технологии в агенцията и оказва техническа и методическа помощ на служителите при експлоатацията на системния и приложния софтуер;
32. осигурява интегрирането на информационните системи на агенцията с информационните системи на други администрации и организира необходимия обмен на информация между агенцията, Министерството на труда и социалната политика и външни организации;
33. организира изготвянето и поддържането на страницата на агенцията в интернет, разработва, внедрява и осигурява предоставянето на интернет услуги за клиентите на агенцията;
34. създава и администрира локалната компютърна мрежа в седалището на агенцията и осигурява защитата на информацията от нерегламентиран достъп;
35. води Регистър на лицата, които осъществяват дейности по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, които са посочени в списъците по чл. 61, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;
36. организира дейностите, които са свързани с процедурите по Закона за обществените поръчки;
37. отговаря за дейностите, които са свързани с предоставянето на достъп до обществена информация;
38. отговаря за дейностите, които са свързани с предотвратяването на корупцията и конфликта на интереси;
39. отговаря за дейностите, които са свързани със защитата на личните данни;
40. изпълнява и други функции, възложени със закон или с друг нормативен акт.“
§ 6. В чл. 10 думите „Интеграция на хората с увреждания“ се заменят с „Пълноправно включване на хората с увреждания“.
§ 7. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Дирекция „Пълноправно включване на хората с увреждания“:
1. води и поддържа Регистър на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания;
2. възстановява средства на работодателите и на специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания за ползване на преференции по чл. 45, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;
3. провежда и реализира конкурси за финансиране на проекти по следните програми:
а) Национална програма за заетост на хората с увреждания за финансиране на дейности за осигуряване на достъп, приспособяване и/или оборудване на работни места за лица с трайни увреждания, квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие по чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;
б) Програма за започване и развитие на самостоятелна стопанска дейност от хора с увреждания по чл. 46 от Закона за хората с увреждания;
в) Програма за отпускане на средства по целеви проекти, предоставени за финансиране на специализирани предприятия и кооперации за хората с увреждания по чл. 49 от Закона за хората с увреждания;
г) Програма за финансиране създаването на центрове за защитена заетост по чл. 51 от Закона за хората с увреждания;
д) Програма за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания по чл. 10, ал. 3, т. 8 от Закона за хората с увреждания;
е) Програма за изграждане на достъпна среда за хората с увреждания в културни, исторически и спортни обекти по чл. 10, ал. 3, т. 8 от Закона за хората с увреждания;
4. участва в комисиите за оценка на проектите по т. 3;
5. разработва и актуализира методики за финансиране на проекти по програмите по т. 3;
6. участва в планирането на бюджетните средства за реализиране на проектите по програмите по т. 3;
7. изготвя ежегоден отчет-анализ за предоставените финансови средства по програмите на агенцията;
8. изготвя справки за дейността си;
9. изготвя 6-месечни и годишни отчети за правата на хората с увреждания;
10. осъществява сътрудничество с областните и с общинските администрации, неправителствените организации и с други юридически лица при осъществяването на Политиката в областта на пълноправното включване на хората с увреждания;
11. предоставя консултации и подготвя отговори по постъпили предложения, жалби и сигнали на физически и юридически лица;
12. участва при изготвянето на проекти на нормативни актове, които са свързани с правата на хората с увреждания, съгласно чл. 10, ал. 3, т. 9 от Закона за хората с увреждания;
13. извършва анализ и оценка на прилагането на нормативните актове в областта на пълноправното включване на хората с увреждания;
14. изготвя писма с искане за предоставяне на информация във връзка с облекчаване на административната тежест на бизнеса;
15. подготвя информация за публикуване на интернет страницата на агенцията с насоките и достъпа за реализиране на правата на хората с увреждания;
16. извършва дейности по уведомяване на компетентните органи за предприемане на действия при установяване нарушение на правата на хората с увреждания;
17. осъществява мониторинг и контрол съгласно правомощията, които са разписани в Закона за хората с увреждания, както следва:
а) изпълнението на договорните задължения по проекти и програми;
б) на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, които са посочени в списъците по чл. 61, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;
в) относно използване на възстановените средства от работодатели и специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 45, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания;
г) за спазване изискванията, на които трябва да отговарят специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания по чл. 48 от Закона за хората с увреждания;
18. организира издаването и връчването на актове за установяване на административни нарушения съгласно разписаните в Закона за хората с увреждания правомощия;
19. изпълнява и други функции, възложени със закон или с друг нормативен акт.“
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Работното време на служителите в агенцията е 8 часа дневно и 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея числото „7,30“ се заменя с „8,00“.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 2 и 3“.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Критериите за определяне на служителите с работно време с променливи граници, както и условията и редът за изпълнението на техните задължения се уреждат с вътрешни правила.“
§ 9. Създават се чл. 12а и 12б:
„Чл. 12а. (1) Директорите на дирекции планират, организират, координират, контролират, отчитат и носят отговорност за дейността и изпълнението на задачите в съответствие с функционалните характеристики на дирекциите.
(2) Директорите изпълняват и други задачи, възложени им от изпълнителния директор и от главния секретар на агенцията.
Чл. 12б. Служителите, работещи в агенцията, изпълняват и други задачи, възложени им от изпълнителния директор на агенцията.“
§ 10. В чл. 13, ал. 1 след думата „Документите“ се добавя „заявленията“ и се поставя запетая.
§ 11. В чл. 14, ал. 2 накрая се добавя „към главния секретар“.
§ 12. Член 15 се отменя.
§ 13. В чл. 16 думите „молбите и жалбите“ се заменят със „заявленията, жалбите и писмата“.
§ 14. Член 17 се отменя.
§ 15. В приложението към чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „24“ се заменя с „26“.
2. На ред „Специализирана администрация“ числото „14“ се заменя с „16“.
3. Ред „дирекция „Интеграция на хората с увреждания“   14“ се заменя с „дирекция „Пълноправно включване на хората с увреждания“   16“.
§ 16. В параграф единствен на заключителната разпоредба думите „чл. 7, ал. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания“ се заменят с „чл. 10, ал. 4 от Закона за хората с увреждания“.
Заключителни разпоредби
§ 17. В приложението към чл. 2, ал. 3 от Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната политика (обн., ДВ, бр. 91 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 2, 18 и 57 от 2010 г., бр. 38 и 88 от 2011 г., бр. 58 от 2012 г., бр. 77 от 2013 г., бр. 86 и 88 от 2014 г., бр. 21 от 2015 г., бр. 56 от 2016 г., бр. 67 и 68 от 2018 г. и бр. 16 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „2323“ се заменя с „2321“.
2. В т. 5 числото „24“ се заменя с „26“.
§ 18. В Устройствения правилник на Агенцията по заетостта, приет с Постановление № 176 на Министерския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 56 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2018 г. и бр. 16 от 2019 г.), в приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „2323“ се заменя с „2321“.
2. На ред „Специализирана администрация“ числото „2198“ се заменя с „2196“.
3. На ред „дирекции „Бюро по труда“ числото „1803“ се заменя с „1801“.
§ 19. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
2945