Народно събрание
брой: 32, от дата 16.4.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за обявяване на град Велико Търново за „Историческа и духовна столица на България“

 

РЕШЕНИЕ
за обявяване на град Велико Търново за „Историческа и духовна столица на България“
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Обявява град Велико Търново за „Историческа и духовна столица на България“.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 12 април 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
2902