Народно събрание
брой: 32, от дата 16.4.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2018 г.

 

РЕШЕНИЕ
по Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол
за периода 1 януари – 30 юни 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 84, т. 17 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и във връзка с чл. 22д, ал. 1, т. 2 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол
РЕШИ:
Приема Отчета за осъществяване на процеса на приватизация и следприватизационен контрол за периода 1 януари – 30 юни 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 11 април 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
2896