Централна избирателна комисия
брой: 32, от дата 16.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.31


Решение № 119-ЕП от 10 април 2019 г. относно техническа грешка в Приложение № 79-ЕП от изборните книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 119-ЕП от 10 април 2019 г.
относно техническа грешка в Приложение № 79-ЕП от изборните книжа за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 6, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Допуска поправка на техническа грешка в Приложение № 79-ЕП от изборните книжа, както следва: т. 14 се заличава, а следващите точки 15 – 19 съответно се преномерират на 14 – 18.
Решението да се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател:  Стефка Стоева
Секретар: Севинч Солакова
 

ВИЖ приложението

 
2857