Министерски съвет
брой: 31, от дата 12.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.30


Постановление № 78 от 10 април 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 ОТ 10 АПРИЛ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. в размер до 50 000 000 лв. с цел осигуряване на равнопоставен достъп на гражданите до медицинска помощ.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. Средствата да бъдат предоставени на лечебни заведения като субсидии за осъществяване на болнична помощ при спазване на съответните нормативни условия и ред за това.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  Красимир Каракачанов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
2843