Министерски съвет
брой: 31, от дата 12.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.20


Постановление № 77 от 9 април 2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 77 ОТ 9 АПРИЛ 2019 Г.
за приемане на Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Правилникът за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, приет с Постановление № 151 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 84 от 2012 г., бр. 33 и 74 от 2014 г., бр. 54 от 2015 г., бр. 34 от 2017 г. и бр. 70 от 2018 г.).
2. Наредбата за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали, приета с Постановление № 173 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 74 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 74 и 101 от 2002 г., бр. 45 от 2009 г., бр. 7 от 2011 г. и бр. 62 от 2013 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
ПРАВИЛНИК
за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се урежда прилагането на Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) в следните предметни области:
1. в областта на спортните организации и другите организации в областта на спорта:
а) процедурата по издаването, отказа, отнемането и прекратяването на спортен лиценз на спортни федерации;
б) процедурата по вписване и заличаване на националната организация за спортно-туристическа дейност и нейните членове в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС;
в) процедурата по вписване и заличаване на националната организация за университетски спорт и нейните членове в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС;
г) процедурата по вписване и заличаване на обединени спортни клубове в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС;
2. условията за провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда за назначаване на директори на държавните спортни училища;
3. в областта на спортните обекти:
а) условията и редът за използването на спортните обекти – държавна собственост, предоставяни безвъзмездно за дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС;
б) минималните рискове, срещу които се застраховат спортните обекти – държавна или общинска собственост, и спортните обекти, които са изградени при учредено право на строеж върху имоти – държавна или общинска собственост;
в) специфики на процедурите по отдаване под наем на спортни обекти – държавна собственост;
г) специфики на процедурите по учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти или имоти – държавна собственост.
Глава втора
ПРОЦЕДУРИ ПО РЕГУЛАТОРНИ РЕЖИМИ
Раздел I
Спортен лиценз
Чл. 2. (1) Процедурите по издаване, отказ, отнемане или прекратяване на спортен лиценз на спортни федерации се провеждат при спазване на изискванията на раздел III от глава трета на ЗФВС.
(2) Заповедите на министъра на младежта и спорта или оправомощеното от него длъжностно лице, с които се издава, отказва, отнема или прекратява спортен лиценз, се съобщават по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс и при всички случаи съобщение за издаването им се поставя на таблото за обявления в сградата на Министерството на младежта и спорта. Датата на поставянето на заповедта на таблото се удостоверява с протокол, съставен от длъжностни лица, определени със заповед на министъра на младежта и спорта.
Чл. 3. (1) Министърът на младежта и спорта със заповед назначава комисия по лицензиране и регистриране като постоянно действащ помощен орган, която се състои от нечетен брой членове, включително председател и секретар.
(2) Комисията по ал. 1 заседава, ако присъстват поне две трети от нейния състав. Заседанията на комисията се насрочват и ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от секретаря. За всяко заседание се съставя протокол, в който се отразяват решенията по разглежданите преписки. Протоколът се подписва от всички присъствали на заседанието и към него се прилагат особените мнения, ако има такива.
(3) Комисията по ал. 1 разглежда постъпилите заявления за издаване на спортни лицензи и извършва действията по чл. 22, ал. 2 – 5 от ЗФВС. При извършването на подбор в случаите по чл. 22, ал. 4 от ЗФВС предимство има кандидатът за спортен лиценз по чл. 19, ал. 1, т. 1 от ЗФВС, който е член на международна спортна организация по съответния вид или по сходни видове спорт.
(4)Уведомяването по чл. 22, ал. 2 от ЗФВС се извършва от председателя на комисията.
(5) Комисията взема решения с мнозинство на повече от половината от присъстващите. Въз основа на решенията тя прави предложения до министъра на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице за издаване на спортен лиценз или отказ.
Чл. 4. (1) Заповедта по чл. 22, ал. 1 от ЗФВС на министъра на младежта и спорта или оправомощеното от него длъжностно лице съдържа:
1. наименование, седалище и единен идентификационен код (ЕИК) на спортната федерация;
2. вид на спортната федерация по чл. 18, ал. 2 от ЗФВС;
3. при спортни федерации по чл. 18, ал. 2, т. 1 от ЗФВС – вида или сходните видове спорт, а когато е приложимо – военно-приложния спорт съгласно списъка по чл. 8, т. 11 от ЗФВС;
4. при спортни федерации по чл. 18, ал. 2, т. 2 от ЗФВС – обединяващия принцип по чл. 13, ал. 1 от ЗФВС.
(2) След влизането в сила на заповедта по ал. 1 се изготвя спортен лиценз в един екземпляр, който е официален документ, под­писан от министъра на младежта и спорта и подпечатан с печата на Министерството на младежта и спорта. В него се отбелязват номерът на заповедта и данните, посочени в ал. 1. Спортният лиценз се получава срещу подпис от лице с представителна власт от спортната федерация.
(3) В 7-месечен срок от издаването на спортния лиценз лицензираната спортна федерация е длъжна да представи в Министерството на младежта и спорта подробна информация за извършената от нея дейност съгласно програмата по чл. 20, т. 7 от ЗФВС за първите шест месеца след датата на издаване на спортния лиценз.
Чл. 5. (1) Комисията по чл. 3, ал. 1 разглежда преписките относно наличието на предпоставки по чл. 24 от ЗФВС за отнемане или прекратяване на спортен лиценз и прави мотивирани предложения до министъра на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице за издаване на заповед за отнемане или прекратяване на спортния лиценз.
(2) В случаите по чл. 24, ал. 1, т. 5 – 11 от ЗФВС председателят на комисията уведомява спортната федерация за възможността по чл. 24, ал. 2 от ЗФВС да изпълни задълженията си, преди да й бъде отнет спортният лиценз.
(3) Спортната федерация се заличава от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС след влизането в сила на заповедта по чл. 24, ал. 1 или 3 от ЗФВС.
Чл. 6. (1) Спортните клубове, включени в списъка по чл. 21, т. 7 от ЗФВС, за които спортната федерация е предоставила информация в хода на производството по издаване на спортен лиценз, се вписват служебно в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС едновременно с вписването на лицензираната спортна федерация.
(2) Извън случая по ал. 1 спортните клубове – членове на лицензирана спортна федерация, се вписват, съответно заличават, от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС по реда на чл. 16 от ЗФВС.
(3) За вписване на спортен клуб в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС лицензираната спортна федерация в случаите по чл. 16, ал. 1 от ЗФВС или спортният клуб в случаите по чл. 16, ал. 4 от ЗФВС подават заявление по образец до министъра на младежта и спорта, придружено от решението за приемане за член на спортната федерация и декларация от спортния клуб за съответствие с изискванията на чл. 15 от ЗФВС по образеца към чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗФВС. Образецът на заявление се утвърждава със заповед на министъра на младежта и спорта и се публикува на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.
(4) Заявлението за заличаване от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС в случаите по чл. 16, ал. 1 или 4 от ЗФВС се придружава от решението за прекратяване на членството на спортния клуб в лицензираната спортна федерация.
(5) Вписването и заличаването на спортните клубове – членове на лицензирани спортни федерации, в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС се извършват в 30-дневен срок от подаването на заявлението от длъжностни лица, определени от министъра на младежта и спорта. На вписаните в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС спортни клубове министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписване.
(6) Когато заявленията за вписване, съответно за заличаване, не са придружени от изискващите се документи, те се оставят без разглеждане и заявителите се уведомяват за това.
(7) При отнемане или прекратяване на спортния лиценз на спортната федерация спортните клубове, които са нейни членове, се заличават от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС при спазване на чл. 25, ал. 3 от ЗФВС.
Раздел II
Национална организация за спортно-туристическа дейност
Чл. 7. (1) Вписването и заличаването в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС на националната организация за спортно-туристическа дейност се осъществяват при наличието на предпоставките по раздел II от глава четвърта на ЗФВС.
(2) Министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице се произнася по заявленията за вписване в срок до  4 месеца от постъпването им. Когато заявителят не отговаря на изискванията на чл. 34, ал. 1 от ЗФВС, министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отказва вписване в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС.
(3) Заповедите за вписване, отказ или заличаване от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС на национална организация за спортно-туристическа дейност се съобщават по реда на чл. 2, ал. 2.
Чл. 8. (1) Комисията по чл. 3, ал. 1 разглежда заявленията на сдружения, кандидатстващи за вписване в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС като национална организация за спортно-туристическа дейност, и прави мотивирани предложения до министъра на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) При установяването на несъответствия с изискванията на ЗФВС и/или непълноти в представените документи председателят на комисията уведомява заявителя на посочения от него адрес да отстрани несъответствията и/или непълнотите в 14-дневен срок от уведомяването. Срокът по чл. 7, ал. 2 спира да тече до отстраняване на несъответствията и/или непълнотите или до изтичането на 14-дневния срок. Уведомлението може да се извърши и по електронен път, ако заявителят е посочил, че желае да получава съобщения по този начин.
(3) Когато в хода на разглеждане на заявление постъпят още едно или повече заявления от други кандидати, всички заявления се разглеждат едновременно.
(4) В случаите по ал. 3, когато повече от един от кандидатите отговаря на изискванията на ЗФВС, се извършва подбор, като се преценяват способностите на всеки от тях да развива спортно-туристическата дейност въз основа на комплексна оценка на:
1. броя членуващи туристически дружества по чл. 38, ал. 1 от ЗФВС;
2. броя административни области, в които сдружението има членове;
3. програмата за развитие на спортно-туристическата дейност по чл. 34, ал. 1, т. 1 от ЗФВС и съответствието й с националната програма по чл. 7, т. 2 от ЗФВС;
4. обхвата и значимостта на спортно-туристическите прояви, включени в годишния календар по чл. 34, ал. 1, т. 2 от ЗФВС;
5. членство в международна организация със сходен предмет на дейност; притежавани права за организиране на дейности от международна организация със сходен предмет на дейност.
(5) Алинея 2 не се прилага, когато са постъпили две или повече заявления и поне едно от тях отговаря на изискванията на закона.
(6) За целите на производството комисията по чл. 3, ал. 1 може да изисква допълнителна информация и становища от държавни органи, външни експерти и организации по представените от заявителя документи и информация.
(7) На сдружението, вписано в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС като национална организация за спортно-туристическа дейност, министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписване.
Чл. 9. (1) Комисията по чл. 3, ал. 1 разглежда преписките относно наличието на предпоставки по чл. 35, ал. 1 от ЗФВС за заличаване на националната организация за спортно-туристическа дейност от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС и прави мотивирани предложения до министъра на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице за издаване на заповед за заличаване.
(2) Председателят на комисията уведомява организацията за възможността по чл. 35, ал. 2 от ЗФВС да изпълни задълженията си, преди да бъде заличена от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС.
(3) Националната организация за спортно-туристическа дейност се заличава от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС след влизането в сила на заповедта по чл. 35, ал. 1 от ЗФВС.
Чл. 10. (1) Туристическите дружества – членове на националната организация за спортно-туристическа дейност, за които организацията е предоставила информация и актове за приемането им в хода на процедурата по кандидатстване за вписване в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС, се вписват служебно в него едновременно с вписването на националната организация за спортно-туристическа дейност.
(2) Извън случая по ал. 1 туристическите дружества – членове на националната организация за спортно-туристическа дейност, се вписват, съответно заличават, от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС по заявление по образец от националната организация за спортно-туристическа дейност, към което се прилага решението за приемане, съответно за прекратяване, на членството в организацията. Образецът на заявление се утвърждава със заповед на министъра на младежта и спорта и се публикува на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.
(3) Националната организация за спортно-туристическа дейност подава заявлението по ал. 2 в 7-дневен срок от приемането, съответно от прекратяването, на членството, за което уведомява туристическото дружество.
(4) Когато в срока по ал. 3 националната организация за спортно-туристическа дейност не е подала заявление за вписване, съответно за заличаване, от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС, то се подава от туристическото дружество в 14-дневен срок от изтичането на срока по ал. 3. Към заявлението се прилага решението за приемане, съответно за прекратяване, на членството.
(5) Вписването и заличаването на членовете на националната организация за спортно-туристическа дейност в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС се извършват в 30-дневен срок от подаването на заявлението от длъжностни лица, определени от министъра на младежта и спорта. На вписаните в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС членове на организацията министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписване.
(6) Когато заявленията за вписване, съответно за заличаване, не са придружени от изискващите се документи, те се оставят без разглеждане и заявителите се уведомяват за това.
(7) Едновременно със заличаването на националната организация за спортно-туристическа дейност от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС се заличават и всички вписани нейни членове.
Раздел III
Национална организация за университетски спорт
Чл. 11. (1) Вписването и заличаването в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС на националната организация за университетски спорт се осъществява при наличието на предпоставките по раздел III от глава четвърта на ЗФВС.
(2) Министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице се произнася по заявленията за вписване в срок до 4 месеца от постъпването им. Когато заявителят не отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗФВС, министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отказва вписване в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС.
(3) Заповедите за вписване, отказ или заличаване от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС на национална организация за университетски спорт се съобщават по реда на чл. 2, ал. 2.
Чл. 12. (1) Комисията по чл. 3, ал. 1 разглежда заявленията на сдружения, кандидатстващи за вписване в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС като национална организация за университетски спорт, и прави мотивирани предложения до министъра на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице.
(2) При разглеждането на заявленията се прилагат съответно чл. 8, ал. 2 – 6, като при извършване на подбор на кандидатите по чл. 8, ал. 4 се преценяват способностите на всеки от тях да развива и разпространява спорта във висшите училища въз основа на комплексна оценка на:
1. броя спортни клубове по чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗФВС;
2. броя спортни клубове по чл. 43, ал. 1, т. 2 от ЗФВС;
3. броя висши училища, в които сдружението има членове;
4. броя административни области, в които сдружението има членове;
5. програмата за развитие на спорта във висшите училища по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗФВС и съответствието й с националната програма по чл. 7, т. 2 от ЗФВС;
6. обхвата и значимостта на състезанията, включени в годишния спортен календар по чл. 40, ал. 1, т. 2 от ЗФВС.
(3) На сдружението, вписано в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС като национална организация за университетски спорт, министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписване.
Чл. 13. (1) Комисията по чл. 3, ал. 1 разглежда преписките относно наличието на предпоставки по чл. 41, ал. 1 от ЗФВС за заличаване на националната организация за университетски спорт от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС и прави мотивирани предложения до министъра на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице за издаване на заповед за заличаване.
(2) Председателят на комисията уведомява организацията за възможността по чл. 41, ал. 2 от ЗФВС да изпълни задълженията си, преди да бъде заличена от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС.
(3) Националната организация за университетски спорт се заличава от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС след влизането в сила на заповедта по чл. 41, ал. 1 от ЗФВС.
Чл. 14. (1) Спортните клубове – членове на националната организация за университетски спорт, за които организацията е предоставила информация и актове за приемането им в хода на процедурата по кандидатстване за вписване в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС, се вписват служебно в него едновременно с вписването на националната организация за университетски спорт.
(2) Извън случая по ал. 1 спортните клубове – членове на националната организация за университетски спорт, се вписват, съответно се заличават, от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС по заявление по образец от националната организация за университетски спорт, към което се прилага решението за приемане, съответно за прекратяване, на членството в организацията. Образецът на заявление се утвърждава със заповед на министъра на младежта и спорта и се публикува на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.
(3) Националната организация за университетски спорт подава заявлението по ал. 2 в 7-дневен срок от приемането, съответно от прекратяването, на членството, за което уведомява спортния клуб по чл. 43, ал. 1, т. 2 от ЗФВС или висшето училище, което е учредило спортен клуб по чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗФВС.
(4) Когато в срока по ал. 3 националната организация за университетски спорт не е подала заявление за вписване, съответно за заличаване, от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС, то се подава в 14-дневен срок от изтичането на срока по ал. 3 от спортния клуб по чл. 43, ал. 1, т. 2 от ЗФВС или от висшето училище, което е учредило спортен клуб по чл. 43, ал. 1, т. 1 от ЗФВС. Към заявлението се прилага решението за приемане, съответно за прекратяване, на членството.
(5) Вписването и заличаването на членовете на националната организация за университетски спорт в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС се извършва в 30-дневен срок от подаването на заявлението от длъжностни лица, определени от министъра на младежта и спорта. На вписаните в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС членове на организацията министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписване.
(6) Когато заявленията за вписване, съответно за заличаване, не са придружени от изискващите се документи, те се оставят без разглеждане и заявителите се уведомяват за това.
(7) Едновременно със заличаването на националната организация за университетски спорт от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС се заличават и всички вписани нейни членове.
Раздел IV
Обединени спортни клубове
Чл. 15. В регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС се вписват всички обединени спортни клубове, които отговарят на изискванията на чл. 44, ал. 1 и 5 и чл. 45 от ЗФВС.
Чл. 16. (1) Обединеният спортен клуб в срока по чл. 44, ал. 2 от ЗФВС подава заявление по образец за вписване в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. устав и учредителен протокол, ако в заявлението не е посочен ЕИК по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
2. декларация по образец, че не е член на спортна федерация и не осъществява дейности по чл. 17, ал. 1, т. 1 – 9 и 11 от ЗФВС;
3. списък по образец на членуващите в него спортни клубове с посочване на ЕИК и спортната федерация, в която членуват;
4. актове за приемането за членове на спортните клубове, посочени в списъка по т. 3.
(3) Образците по ал. 1 и ал. 2, т. 2 и 3 се утвърждават със заповед на министъра на младежта и спорта и се публикуват на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта.
(4) Документите по ал. 2 се представят в оригинал или заверени от заявителя копия.
(5) При установяване на непълноти или несъответствия в представените документи на заявителя се дава срок за отстраняването им, който не може да е по-дълъг от 14 дни.
(6) В срок до два месеца от изтичането на срока по ал. 5 министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице издава заповед, с която се произнася по заявлението.
(7) На вписаните в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС обединени спортни клубове министърът на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице издава удостоверение за вписване.
Чл. 17. (1) Вписаният в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС обединен спортен клуб уведомява министъра на младежта и спорта за всяка промяна на членуващите в него спортни клубове в 7-дневен срок от настъпването на промяната.
(2) При приемането на нов член на обединения спортен клуб в уведомлението по ал. 1 се посочват неговият ЕИК и информация относно спортната федерация, в която членува. Уведомлението се придружава от акта за приемането на спортния клуб за член.
Чл. 18. (1) Обединен спортен клуб се заличава от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС със заповед по чл. 44, ал. 3 от ЗФВС на министъра на младежта и спорта или оправомощено от него длъжностно лице:
1. когато престане да отговаря на някое от изискванията на чл. 44, ал. 1 и 5 и чл. 45 от ЗФВС;
2. при заличаване на регистрацията на юридическото лице на обединения спортен клуб;
3. по писмено заявление на обединения спортен клуб.
(2) В случая по ал. 1, т. 1 преди издаването на заповед за заличаване на обединения спортен клуб се дава възможност в 14-дневен срок да отстрани несъответствията.
(3) Обединеният спортен клуб се заличава от регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 2 от ЗФВС след влизането в сила на заповедта по чл. 44, ал. 3 от ЗФВС.
Глава трета
КОНКУРСИ ЗА ДИРЕКТОРИ НА ДЪРЖАВНИ СПОРТНИ УЧИЛИЩА
Чл. 19. (1) Конкурсът за назначаване на директор на държавно спортно училище се обявява със заповед на министъра на младежта и спорта и се провежда при спазване на изискванията на чл. 91 – 96 от Кодекса на труда, Закона за предучилищното и училищното образование и нормативните актове по прилагането му и условията на този правилник.
(2) Обявлението за конкурса трябва да съдържа всички данни от заповедта по ал. 1 и описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика. Обявлението се поставя на видно място в сградата на Министерството на младежта и спорта и се публикува на интернет страницата на министерството и в един централен ежедневник.
(3) В заповедта и обявлението се посочва изискването към кандидатите за 5 години учителски стаж или професионален опит в областта на физическото възпитание и спорта съгласно чл. 213, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Чл. 20. (1) Допускането до конкурса се извършва от комисия, определена със заповед на министъра на младежта и спорта, от нечетен брой членове, включително председателя й – служители от администрацията на Министерството на младежта и спорта.
(2) Комисията по ал. 1 извършва преглед на представените документи и допуска до конкурс кандидатите, които са представили в определения срок всички необходими документи и отговарят на изискванията за заемане на длъжността съгласно обявлението.
Чл. 21. (1) Провеждането на конкурса се извършва от комисия от нечетен брой членове, включително председателя й, определена със заповед на министъра на младежта и спорта, в която задължително се включват:
1. служители от администрацията на Министерството на младежта и спорта, които притежават необходимите квалификация и опит, за да извършат преценка на професионалните и деловите качества на кандидатите;
2. представител на Министерството на образованието и науката;
3. представител на обществения съвет на училището съгласно чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
(2) Представителят по ал. 1, т. 3 трябва да е лице, различно от представителя на Министерството на младежта и спорта като финансиращ орган в обществения съвет на училището по чл. 266, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Чл. 22. (1) Конкурсът се провежда по един или няколко от следните начини:
1. решаване на тест;
2. защита на писмена концепция;
3. практически изпит.
(2) Конкурсът задължително включва и интервю с кандидатите.
(3) Начините по ал. 1 се определят със заповедта по чл. 19, ал. 1.
(4) Преди провеждането на конкурса комисията по чл. 21 определя системата за оценка на резултатите.
Чл. 23. (1) Комисиите по чл. 20 и 21 заседават в пълен състав и вземат решенията си с мнозинство повече от половината от всички членове.
(2) Всеки член на комисия попълва декларация за липса на личен интерес от провеждането на конкурса и липса на отношения с някого от кандидатите, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност.
(3) При наличие на обстоятелства по ал. 2 министърът на младежта и спорта определя със заповед нов член на комисията.
Глава четвърта
СПОРТНИ ОБЕКТИ
Раздел I
Безвъзмездно предоставяне
Чл. 24. (1) Държавните органи, на които са предоставени за управление спортни обекти – държавна собственост, могат да предоставят безвъзмездно без търг спортните обекти за определено време за дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС на юридически лица на бюджетна издръжка или на юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, които:
1. не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност;
2. не са в ликвидация;
3. нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата и общините, освен ако не са отсрочени или разсрочени;
4. са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС – за спортните и други организации в областта на спорта.
(2) В случаите по ал. 1 не се прилага чл. 104 от ЗФВС.
Чл. 25. (1) Кандидатът за безвъзмездно предоставяне на спортен обект подава мотивирано искане до органа по чл. 24, ал. 1, към което прилага:
1. декларация за съответствие с относимите изисквания по чл. 24, т. 1 – 3 и в зависимост дали сочи ЕИК по чл. 23, ал. 1 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
2. период и/или график за използването на спортния обект;
3. описание на дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС, за които ще бъде използван спортният обект;
4. лицата, които ще участват в дейностите по т. 3;
5. съгласие от лица или органи за провеждане на дейностите по т. 3, когато такова е необходимо.
(2) При необходимост органът по чл. 24, ал. 1 може да изисква и допълнителна информация или документи от кандидатите.
(3) Органът по чл. 24, ал. 1 се произнася по искането със заповед. Заповедта, с която искането се одобрява, съдържа:
1. периода и/или графика за използването на спортния обект;
2. дейностите по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС, за които ще се използва спортният обект;
3. условията за ползване, включително относно поемането на разноските за електро­енергия, водоснабдяване и други консумативни разходи, свързани с ползването на обекта, както и отношенията с другите ползватели или наематели в обекта, ако има такива.
Чл. 26. (1) Предоставените по реда на този раздел спортни обекти могат се използват само за съответните дейности по чл. 103, ал. 1 от ЗФВС и лицата, на които са предоставени, не могат да ги отдават под наем или да ги ползват съвместно по договор с трети лица.
(2) Неспазването на изискването по ал. 1 е основание за прекратяване на безвъзмездното предоставяне на спортните обекти.
Раздел II
Застраховане
Чл. 27. Спортните обекти – държавна или общинска собственост, и спортните обекти, които са изградени при учредено право на строеж върху имоти – държавна или общинска собственост, се застраховат при спазване на изискванията на чл. 105, ал. 1, 2 и 4 от ЗФВС срещу следните минимални рискове: природни бедствия, пожари, аварии и земетресения.
Раздел III
Отдаване под наем
Чл. 28. (1) Отдаването под наем на спортни обекти – държавна собственост, се извършва след обявяването на спортния обект в списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС.
(2) Свързани лица по смисъла на § 1, т. 13 от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа не могат да са самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура по отдаване под наем на спортен обект.
Чл. 29. (1) Спортни обекти – държавна собственост, може да се отдават под наем за срок до една година без търг на лица, които отговарят на изискванията на чл. 108, ал. 3 от ЗФВС и които:
1. не са обявени в несъстоятелност или в производство по несъстоятелност;
2. не са в ликвидация;
3. нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата и общините, освен ако не са отсрочени или разсрочени.
(2) В списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС се посочват спортните обекти, за които се предвижда възможността за отдаване под наем при условията по ал. 1.
(3) В едномесечен срок от обявяването на обектите по ал. 2 в списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС кандидатите могат да подават писмени искания. Всяко искане трябва да е мотивирано, да се отнася до конкретно определен спортен обект от списъка и да съдържа данни за кандидата, информация за неговата дейност и обществен принос в спорта и декларация за съответствие с изискванията по ал. 1.
(4) Комисия, определена от органа, на който е предоставено управлението на спортния обект, в едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 3 разглежда постъпилите искания и прави предложения за приемане или отхвърляне на исканията.
(5) При подадени две или повече искания за един и същ спортен обект се спазват следните принципи на предимство в посочената поредност:
1. кандидатът, който развива вида спорт, за който основно е предназначен спортният обект, пред всички останали кандидати;
2. спортни федерации пред спортни клубове;
3. кандидатът с най-голям обществен принос в спорта пред всички останали кандидати.
(6) Органът, на който е предоставено управлението на спортния обект, въз основа на предложенията на комисията по ал. 4 взема решение и сключва договор за наем с избрания кандидат.
(7) Наемателите на спортните обекти не могат да ги отдават под наем или да ги ползват съвместно по договор с трети лица. Неспазването на това изискване е основание за прекратяване на договора за наем.
Чл. 30. (1) Спортни обекти – държавна собственост, се отдават под наем за срок до 10 или до 30 години след провеждане на търг, който се открива със заповед на органа, на който обектите са предоставени за управление.
(2) Заповедта по ал. 1 се публикува на интернет страницата на съответния орган най-малко 30 календарни дни преди крайния срок за подаване на офертите и съдържа:
1. наименованието на обекта;
2. срока за отдаване под наем;
3. правното и фактическото основание за откриване на търга;
4. срока за подаване на офертите;
5. критериите за оценка на офертите и начина за определяне на тежестта им в комплексната оценка на офертата;
6. мястото, деня и часа за разглеждане и оценяване на офертите;
7. първоначалната наемна цена, определена съгласно чл. 108, ал. 4 от ЗФВС;
8. изискванията за запазване и гарантиране използването на спортния обект по предназначение;
9. времето и начина за оглед на обекта;
10. пазарната стойност на правото на собственост на спортния обект, определена чрез оценка, изготвена от независим оценител, имащ право да упражнява професията съгласно Закона за независимите оценители – в случаите на отдаване под наем за срок до 30 години;
11. срока на валидност на офертите;
12. други специфични условия.
Чл. 31. (1) В търга за отдаване под наем на спортен обект за срок до 10 години могат да участват юридически лица, които:
1. не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство за обявяване в несъстоятелност;
2. не се намират в ликвидация;
3. нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към държавата и общините, освен ако не са отсрочени или разсрочени;
4. не са осъдени с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността или против стопанството, освен ако са били реабилитирани; изискването се отнася за управителите, изпълнителните директори и всеки от членовете на управителните органи на кандидатите – юридически лица;
5. нямат изискуеми задължения към наемодателя;
6. са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС – за кандидатите, които са спортни организации или други организации в областта на спорта.
(2) В търга за отдаване под наем на спортен обект за срок до 30 години могат да участват спортни клубове, спортни федерации или обединени спортни клубове, които са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС и които отговарят на изискванията по ал. 1, т. 1 – 5.
Чл. 32. (1) Органът по чл. 30, ал. 1 със заповед определя комисия за провеждане на търга, която се състои от нечетен брой членове, включително председателя й, както и достатъчно резервни членове, така че да се осигури изпълнение на изискването на ал. 2. Със заповедта се определя и възнаграждението на членовете на комисията, които не са служители от администрацията на съответния орган.
(2) В състава на комисията задължително се включват юрист и икономист, както и представител на Министерството на младежта и спорта.
(3) Заседанията на комисията са редовни, когато на тях присъстват поне половината от членовете, включително нейният председател.
(4) За своите заседания комисията води протоколи, които се подписват от всички присъстващи. Когато някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола и към него се прилагат писмени мотиви.
(5) Ако се установи, че член на комисията е свързано лице по смисъла на § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество с участник в търга или с членове на негови управителни или контролни органи, се извършва замяна с резервен член.
Чл. 33. (1) Участниците в търга подават писмени оферти в срока, определен със заповедта по чл. 30, ал. 1, поставени в запечатан плик, върху който се отбелязват наименованието на обекта на търга и наименованието и адресът на кандидата. Не се приемат оферти, подадени извън определения срок.
(2) Всяка оферта съдържа представяне на кандидата и:
1. декларация за съответствие с приложимите изисквания по чл. 31;
2. предложение за наемна цена;
3. документите и доказателствата по чл. 109 или чл. 110 от ЗФВС;
4. копия от документите за закупена тръжна документация и/или за внесена гаранция за участие – ако такива се предвиждат в условията на търга;
5. други относими към предложенията документи.
(3) Инвестиционната програма по чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗФВС не може да предвижда размер на инвестициите, по-нисък от 25 процента от пазарната стойност на правото на собственост на спортния обект по чл. 30, ал. 2, т. 10.
(4) Не се допускат допълнения и изменения в подадените оферти.
Чл. 34. Когато в срока за подаване на оферти постъпи само една оферта или няма постъпила оферта, този срок може да бъде удължен.
Чл. 35. (1) След изтичането на срока за подаване на оферти комисията по чл. 32, ал. 1 разглежда постъпилите оферти.
(2) Участник, чийто плик не отговаря на изискванията на чл. 33, ал. 1, се отстранява от търга, а пликът не се отваря.
(3) Участник, представил оферта със съдържание, което не отговаря на изискванията на чл. 33, ал. 2 и 3 и/или чл. 109, или чл. 110 от ЗФВС, се отстранява и офертата му не се оценява.
Чл. 36. (1) Оценяването на офертите се извършва по следните показатели:
1. размер на предложената наемна цена;
2. размер на предвидените инвестиции;
3. възможностите за развитие на спортната дейност и постигнатите спортни резултати.
(2) При оценката по показателя по ал. 1, т. 2 се отчитат стойността на предвидените инвестиции, както и заложените в инвестиционната програма типове дейности, етапите и сроковете за изпълнението на програмата.
(3) При оценката по показателя по ал. 1, т. 3 се отчитат предвидените от кандидата възможности за достъп до обекта и за организиране на спортни мероприятия, а когато кандидатът е лице, вписано в регистъра по чл. 9, ал. 1, т. 1 от ЗФВС – и постигнатите от негови спортисти класирания в спортни състезания.
(4) При търг за отдаване под наем за срок до 10 години с най-висока относителна тежест при оценка на офертите е размерът на предложената наемна цена, а при търг за отдаване под наем за срок до 30 години – размерът на предвидените инвестиции, изчислен на база пазарната стойност на правото на собственост на спортния обект.
(5) При еднаква оценка на две или повече оферти наемателят се определя чрез теглене на жребий между кандидатите, получили еднакви оценки на подадените от тях оферти.
Чл. 37. Комисията по чл. 32, ал. 1 приключва своята работа в 14-дневен срок от отварянето на офертите и изготвя мотивиран доклад, който заедно с протоколите от проведените заседания и документацията по търга се предава на органа по чл. 30, ал. 1. Докладът съдържа:
1. списък на отстранените участници и мотивите за отстраняването;
2. класиране на участниците според оценяването на офертите;
3. предложение за определяне на спечелил търга кандидат.
Чл. 38. (1) В 7-дневен срок след получаването на доклада на комисията органът по чл. 30, ал. 1 издава заповед, с която определя за наемател кандидата, спечелил търга.
(2) Всички кандидати се уведомяват за резултатите от търга чрез публикуване на заповедта на интернет страницата на съответния орган.
Чл. 39. (1) Органът по чл. 30, ал. 1 прекратява със заповед търга, когато:
1. не е подадена нито една оферта;
2. нито една оферта не отговаря на предварително обявените условия;
3. класираните до второ място включително кандидати последователно откажат сключването на договор.
(2) За заповедта по ал. 1 кандидатите се уведомяват по реда на чл. 38, ал. 2.
Чл. 40. (1) Договорът за наем се сключва в писмена форма в 14-дневен срок от влизането в сила на заповедта за определяне на наемател. Той съдържа реда за предаване и приемане на имота, правата и задълженията на страните, наемната цена, срока и отговорността при неизпълнение.
(2) С договора наемателят поема за своя сметка всички публични вземания, дължими за имота за срока на договора, задължението за заплащане на разходите по поддръжката и текущите ремонти на обекта и в него се включва клауза в съответствие с чл. 111 от ЗФВС. С договора може да се уговори наемателят да заплаща разходите за основните ремонти.
(3) Неразделна част от договора за наем са плановете и програмите по чл. 109, т. 1 и 2 или чл. 110, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗФВС.
(4) Наемателят е длъжен да внесе първата дължима наемна вноска в 3-дневен срок от подписването на договора.
(5) Ако наемателят не изпълни задължението си по ал. 4, се приема, че той се е отказал, и за наемател се определя кандидатът, класиран на второ място.
(6) Наетият спортен обект се ползва само по предназначение. Наемателят няма право да го пренаема или да го ползва съвместно по договор с трети лица.
(7) Когато спортният обект е многофункционален или е наета част от такъв спортен обект, в договора на наемателя се определят условия за ползване на обекта, на части от него и/или на съоръжения от други спортни организации, които осъществяват спортна дейност в него.
Чл. 41. По време на изпълнението на договора за наем за срок до 30 години на равни интервали, определени в договора, наемателят предоставя на органа по чл. 30, ал. 1 информация за дейностите по изпълнението на инвестиционната програма и за спазването на уговорените срокове и етапи на изпълнението.
Чл. 42. За неуредените в този раздел въпроси относно реда за провеждането на търговете се прилагат разпоредбите на Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му.
Раздел IV
Учредяване на ограничени вещни права
Чл. 43. (1) Ограничени вещни права по раздел IV от глава единадесета на ЗФВС върху спортни обекти и имоти – държавна собственост, за срок до 30 години се учредяват след включването им в списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС.
(2) В списъка по чл. 104, ал. 1 от ЗФВС се посочва пазарната стойност на правото на собственост върху съответния спортен обект или имот въз основа на оценка, изготвена от независим оценител, който има право да упражнява професията съгласно Закона за независимите оценители.
Чл. 44. (1) Безвъзмездно право на ползване и право на строеж може да се учредяват в полза на спортен клуб, регистриран като сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, на спортна федерация или на обединен спортен клуб, които са вписани в съответния регистър по чл. 9, ал. 1 от ЗФВС и съответстват на изискванията на чл. 24, ал. 1, т. 1 – 3.
(2) Възмездно право на ползване и право на строеж може да се учредява в полза на юридически лица, които отговарят на изискванията на чл. 31, ал. 1.
Чл. 45. (1) Комисията по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗФВС разглежда подадените по реда на чл. 114 от ЗФВС заявления и придружаващите ги инвестиционни програми по реда на тяхното постъпване. Тя проверява съответствието на заявителите с изискванията на чл. 44 и за съответствието на инвестиционните програми с изискванията на чл. 114, ал. 2 и чл. 115 от ЗФВС.
(2) Заявителите, които не съответстват на изискванията на чл. 44 и/или чиито инвестиционни програми не съответстват на приложимите изисквания на чл. 115 от ЗФВС, и/или не са представили доказателства за финансово обезпечаване по чл. 114, ал. 2 от ЗФВС, се отстраняват от участие в процедурата, за което се изготвя отделен протокол.
(3) Отстранените заявители се уведомяват чрез публикуване на протокола по ал. 2 на интернет страницата на Министерството на младежта и спорта, за което председателят на комисията по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗФВС изпраща протокола в Министерството на младежта и спорта в 3-дневен срок от изготвянето му.
Чл. 46. (1) Комисията по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗФВС класира допуснатите заявители по възходящ ред на база получената стойност от сумата на:
1. предложената стойност на инвестицията;
2. предложената цена за учредяване на ограниченото вещно право – в случаите, когато правото се учредява възмездно.
(2) При двама или повече заявители, получили равен резултат по ал. 1, предимство има заявителят, предложил по-кратък срок за изпълнение на инвестиционната програма. Ако и в този случай резултатът е равен, предимство получава заявителят, при осъществяване на инвестиционната програма на когото би се постигнал по-голям общественозначим социален ефект в сферата на физическото възпитание и спорта.
Чл. 47. (1) Въз основа на класирането по чл. 46 комисията по чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗФВС прави мотивирано предложение до министъра на младежта и спорта за учредяване на ограниченото вещно право в полза на класирания на първо място заявител. В предложението комисията описва работата си и резултатите от нея.
(2) Въз основа на предложението по ал. 1 министърът на младежта и спорта внася в Министерския съвет мотивиран доклад за вземане на решение за учредяване на ограниченото вещно право.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Финансовото подпомагане с публични средства по реда на глава единадесета и глава дванадесета от ЗФВС се извършва при спазване на приложимите правила в областта на държавните помощи.
(2) Условията и редът за финансовото подпомагане по ал. 1 се определят с наредбите по чл. 128, ал. 3 от ЗФВС и програми, утвърдени от министъра на младежта и спорта.
§ 2. Всички заявления и уведомления и придружаващите ги документи, свързани с производствата по вписване или заличаване в регистрите по чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗФВС, могат да бъдат подавани и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и на Закона за електронното управление.
§ 3. Организациите, вписани в регистрите по чл. 9, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗФВС, уведомяват министъра на младежта и спорта за всички промени в обстоятелствата, които подлежат на вписване в съответния регистър съгласно наредбата по чл. 9, ал. 2 от ЗФВС, в 7-дневен срок от настъпването на промяната.
§ 4. Спортисти от спортни клубове – членове на спортни федерации по чл. 18, ал. 2, т. 1 от ЗФВС, могат да участват в състезания, включени в спортните календари на много­спортови федерации по обединяващ принцип.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ
§ 5. (1) Комисията по чл. 3, ал. 1 разглежда преписките по производствата, свързани с изпълнението на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗФВС и прави предложения на министъра на младежта и спорта за отнемане на спортна лицензия или издаване на безсрочен спортен лиценз.
(2) В производствата по ал. 1 министърът на младежта и спорта се произнася с мотивирана заповед.
(3) Безсрочният спортен лиценз по § 6, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби на ЗФВС има формата и съдържанието по чл. 4, ал. 2.
§ 6. До края на 2020 г. представените в хода на административните производства по глава втора програми по чл. 20, т. 7, чл. 34, ал. 1, т. 1 и чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗФВС се преценяват за съответствие с приетата с Решение № 953 на Министерския съвет от 2018 г. национална програма по чл. 7, т. 3 от отменения Закон за физическото възпитание и спорта.
§ 7. Правилникът се приема на основание чл. 26, ал. 1, чл. 33, ал. 3, чл. 39, ал. 3, чл. 44, ал. 3, чл. 87, чл. 103, ал. 2, т. 1, чл. 105, ал. 3, чл. 107, ал. 2, чл. 108, ал. 3 и чл. 116, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта.
2799