Министерски съвет
брой: 31, от дата 12.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.17


Постановление № 76 от 9 април 2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76  ОТ 9 АПРИЛ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, приет с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 68 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 39 от 2018 г. и бр. 12 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 15:
„15. осъществява общото ръководство и организация на дейността по морското пространствено планиране и координация на дейността по морското пространствено планиране, отговаря за разработването и поддържането на Морския пространствен план на Република България (МППРБ), както и за изпращането на одобрения план и неговите изменения на Европейската комисия и на другите черноморски държави, и определя с правилник функциите, задачите и състава на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране;“.
2. Досегашната т. 15 става т. 16.
§ 2. В чл. 13, ал. 2 числото „634“ се заменя с „627“.
§ 3. В чл. 16, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси в администрацията;“.
2. Точка 5 се изменя така:
„5. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;“.
3. Точка 9 се изменя така:
„9. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;“.
§ 4. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 20 се изменя така:
„20. приема и съхранява актовете за държавна собственост на имоти, които са свързани с класифицирана информация, представляваща държавна тайна;“.
2. Създава се т. 21:
„21. организира, координира и ръководи предоставянето на публични услуги за пространствени данни в министерството.“
§ 5. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 6:
„6. координира и контролира дейностите по морското пространствено планиране и разработването на МППРБ, координира съгласуването на МППРБ с останалите черноморски страни, изпълнява функциите на секретариат на Консултативния съвет по въпросите на морското пространствено планиране, осъществява наблюдение и контрол на МППРБ, внася МППРБ за приемане от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика и подготвя документите за одобряване от Министерския съвет, провежда обществено обсъждане на МППРБ и консултациите по стратегическа екологична оценка и/или оценка за съвместимост, следи за публикуването и актуализирането на МППРБ на страницата на МРРБ.“
2. В ал. 2 думите „двама заместник главни директори“ се заменят със „заместник главен директор“.
§ 6. В чл. 31, т. 4 се създават букви „г“ и „д“:
„г) приема и съхранява актовете за държавна собственост за имоти, които са свързани със сигурността и отбраната на страната и не са маркирани с гриф за сигурност;
д) приема и съхранява актовете за държавна собственост за имоти – собственост на българската държава извън страната;“.
§ 7. В чл. 32 т. 5 се изменя така:
„5. организира и осигурява дейността на Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) за разглеждане на проекти на общи и подробни устройствени планове, на проект на МППРБ и неговите изменения, както и специфични правила и нормативи към тях съгласно Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и др.;“.
§ 8. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Дирекция „Технически правила и норми“:
1. подпомага министъра при осъществяването на държавната политика по разработването на нормативни актове (издавани самостоятелно или съвместно с други компетентни министри) в областта на обследването, проектирането, изпълнението, поддържането и разрушаването на строежите и тяхното хармонизиране с правото на Европейския съюз с оглед на създаването на условия за изграждането на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи с устойчиво използване на природните ресурси;
2. подпомага министъра при провеждането на държавната политика по оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (OB, L 88 от 4.04.2011 г.) и при прилагането на национална система за оценяване на строителни продукти, за които все още няма хармонизирани технически спецификации;
3. организира и ръководи цялостната дейност по прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011;
4. организира и ръководи разработването на техническите нормативни актове по т. 1, извършва проучване и анализ на резултатите от тяхното прилагане и/или оценка на въздействието;
5. координира предоставянето на проектите на технически нормативни актове на министерството за нотифициране пред Европейската комисия;
6. изпълнява функциите на орган, който е отговорен за уведомяване и провеждане на необходимите процедури за оценка и нотифициране пред Европейската комисия и държавите – членки на Европейския съюз, на органи, които са оправомощени да изпълняват задачи като трети страни в процеса на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011;
7. изпълнява функциите на звено за контакт относно продукти в строителството в съответствие с изискванията на чл. 10 от Регламент (ЕС) № 305/2011 и чл. 10 от Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, които са свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (OB, L 218 от 13.08.2008 г.), което предоставя информация относно националните изисквания, приложими за предвидената употреба на всеки строителен продукт; поддържа предоставяната информация в актуално състояние и я публикува на електронната страница на звеното за контакт относно продукти в строителството;
8. определя националните норми, правила, нива и параметри, които са свързани с прилагането на европейските норми за проектиране на строителни конструкции и за удовлетворяването на основните изисквания към строежите по чл. 169 от Закона за устройство на територията (носимоспособност, пожарна безопасност, хигиена, здраве и околна среда, достъпност и безопасна експлоатация, защита от шум, енергийна ефективност, устойчиво използване на природните ресурси) по отношение на сградите, сградните инсталации и съоръжения, включително по отношение на системите и съоръженията на техническата инфраструктура в областта на водоснабдяването и канализацията, транспортната инфраструктура и др.);
9. координира, възлага и ръководи научноизследователската дейност и приложните научни изследвания, които са необходими за определяне на националните норми, правила, нива и параметри по т. 8 и за изработването на националните разпоредби за въвеждане и прилагане на европейските стандарти и норми;
10. представлява министерството и участва в национални органи по акредитация, метрология и стандартизация, участва в работни групи по европейска интеграция и в технически комитети по стандартизация към Българския институт за стандартизация и изработва становища по проекти на европейски стандарти с оглед на прилагането им чрез подзаконови нормативни актове;
11. организира и разработва механизми и правила за прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011: процедури за оценка, контрол и нотифициране на органи, правила за определяне на национални изисквания за експлоатационните показатели на строителните продукти и механизми за предоставяне на тази информация;
12. организира и осъществява общо ръководство на лицата за оценяване на строителните продукти и на органите за техническо оценяване и упражнява постоянен контрол върху дейността им;
13. организира, координира и ръководи дейността за определяне на национални изисквания към експлоатационните показатели на строителните продукти, за деклариране на нива, класове или гранични нива във връзка с предвидената им употреба;
14. предоставя информация за националните изисквания към експлоатационните показатели на строителните продукти във връзка с тяхната предвидена употреба;
15. представлява министерството в Постоянния комитет по строителство съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011, изработва и съгласува позиции на Република България по обсъжданите въпроси, изработва становища по обсъжданите решения, мандати и стандарти;
16. участва в Работна група „Техническа хармонизация“ към Съвета на Европа и изготвя национални позиции по проекти на европейски актове, които са свързани с прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011; участва и изготвя информация и становища в работните групи по прилагането на Регламент (ЕС) № 305/2011 – в Консултативните групи за подготовка и разработване на делегирани актове съгласно чл. 60 на Регламент (ЕС) № 305/2011 и чл. 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз, в AdCo групата относно надзора на пазара на строителните продукти, в групата на звената за контакт относно продукти в строителството и в групата на нотифициращите органи;
17. участва в обхвата на своята компетентност в разработването на национални стратегически документи, закони и нормативни актове и във въвеждането и прилагането на европейски регламенти, директиви и стандарти, които имат отношение към основните изисквания към строежите, и изработва становища по нормативни актове на други ведомства и за прилагане на нормативните актове от компетентността на министерството, оказва методическо ръководство за прилагането на нормативната уредба и за популяризирането й;
18. проучва и изготвя отговори на предложения, запитвания и писма на физически и юридически лица по въпроси, които са свързани с прилагането на нормативната уредба.“
§ 9. В чл. 35, т. 1, буква „б“ думите „по чл. 10з, ал. 4 от Закона за пътищата“ се заменят с „по чл. 10з, ал. 5 от Закона за пътищата“.
§ 10. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. Дирекция „Жилищна политика“:
1. подпомага министъра при разработването и провеждането на държавната жилищна политика;
2. разработва Национална жилищна стратегия и свързаните с нея концепции, национални програми и планове за действие за развитието на жилищния сектор; осъществява и координира изпълнението на мерките, които са заложени в тях, и извършва мониторинг на изпълнението им;
3. разработва проекти на нормативни актове, които са свързани с жилищната политика, и участва в разработването на нормативни актове за подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България чрез представител в комисии и работни групи;
4. разработва образци на документи, които са предвидени в нормативните актове, разработва методически указания, подпомага, координира и осъществява мониторинг при провеждането на програми и проекти, които са свързани с жилищната политика;
5. събира информация за състоянието на съществуващия жилищен сектор и за усъвършенстване на управлението и поддържането му;
6. организира провеждането на научни и приложни изследвания, които са свързани с жилищната политика и жилищния сектор;
7. проучва, анализира и изготвя отговори на запитвания и предложения, които са свързани с жилищната политика и подобряването на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България;
8. изготвя отговори на запитвания на граждани относно прилагането на Закона за управление на етажната собственост;
9. организира провеждането на информационно-образователни кампании сред гражданите и общинските и районните администрации за постигане на основните цели на жилищната политика и за подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България;
10. координира и осъществява мониторинг и контрол върху изпълняваните програми/проекти за обновяване на жилищния сграден фонд и подобряване на енергийната ефективност в жилищните сгради в Република България чрез систематично обобщаване и анализиране на информацията по техническата и финансовата отчетност, включително чрез извършване на проверки (документални, на място, по сигнали, ad-hoc проверки), и предлага предприемането на мерки при констатирани нередности и нарушения и/или уведомява компетентните за съответната дейност органи;
11. разработва, планира, координира и подпомага изпълнението на инвестиционни проекти, които са свързани с подобряване на състоянието на жилищния сектор, и съвместни програми с други ведомства, юридически лица с нестопанска цел в областта на жилищния сектор и международни финансови институции;
12. съдейства за изграждането на общински социални жилища и за изпълнението на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020);
13. взаимодейства с Управляващия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., с финансови институции и други ведомства и юридически лица, с областните и общинските администрации и с неправителствени организации по въпроси, които са свързани с обновяването на жилищния сграден фонд и с подобряването на енергийната ефективност в жилищните сгради.“
§ 11. Приложението към чл. 13, ал. 3 се изменя така:
„Приложение  към чл. 13, ал. 3
Численост на персонала в организационните структури и административните звена на Министерството на регионалното развитие и  благоустройството – 627 щатни бройки

Политически кабинет
15
в т.ч.:
 
съветници, експерти и технически сътрудници
10
Инспекторат
10
финансови контрольори
2
дирекция „Вътрешен одит“
10
Представители към Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз
2
Главен секретар
1
Обща администрация
144
в т.ч.:
 
дирекция „Административно обслужване и човешки ресурси“
28
дирекция „Финансово-стопански дейности“
38
дирекция „Правна“
24
дирекция „Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество“
20
дирекция „Информационно обслужване и системи за сигурност“
19
дирекция „Обществени поръчки“
15
Специализирана администрация
443
в т.ч.:
 
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
105
Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“
143
дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“
60
дирекция „Търговски дружества и концесии“
16
дирекция „Държавна собственост“
16
дирекция „Устройство на територията и административно-териториално устройство“
24
дирекция „Технически правила и норми“
14
дирекция „Водоснабдяване и канализация“
28
дирекция „Геозащита и благоустройствени дейности“
15
дирекция „Жилищна политика“
22“

 
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:   Веселин Даков
2798