Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 32, от дата 16.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.26


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка

 

МИНИСТЕРСТВО  НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка (обн., ДВ, бр. 13 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2004 г., бр. 54 от 2009 г., бр. 34 от 2015 г. и бр. 74 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 3, т. 1 накрая се добавя съкращението „(ГПОД)“.
§ 2. В чл. 4 се създава ал. 5:
„(5) С проекта, разработен въз основа на ГПОД, на места с концентрация на пътнотранспортни произшествия, до входове на училища, на детски градини, на спортни обекти, на площадки за игра, на лечебни заведения, на сгради за обществено обслужване в областта на транспорта, културата и изкуството, на търговски центрове и на покрити пазари, може да се предвиди изпълнение на пешеходни пътеки с пътна маркировка М8.1 и М8.2 върху червена основа, чийто клас на съпротивление на хлъзгане е не по-малък от класа на съпротивление на хлъзгане на пътната маркировка.“
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 основният текст се изменя така:
„(4) Пътната маркировка на автомагистрали, на скоростни пътища, на пътища от I клас, на пътища от II клас със среднодневна годишна интензивност на движението над 4000 авт./ден и на улици от I до III клас, както и пътната маркировка за всички пешеходни пътеки М8.1 и М8.2 независимо от класа на пътя, когато пътната настилка позволява полагането й, се изпълнява от:“.
2. В ал. 8 навсякъде след думите „по ал. 4“ се добавя „и за напречните маркировки М8.1 и М8.2“.
3. В ал. 9 навсякъде след думите „по ал. 4“ се добавя „и за напречните маркировки М8.1 и М8.2“.
§ 4. В чл. 24, ал. 3 се създава второ изречение: „Разполагането на пешеходни пътеки на по-малки разстояния се обосновава с проекта, разработен въз основа на ГПОД в населените места, или с проекта за организация на движението (ПОД) извън границите на населени места.“
§ 5. В чл. 25 се създава ал. 4:
„(4) Пешеходните пътеки М8.1 тип „Зебра“ се осветяват в съответствие с БДС EN 13201-2 „Улично осветление“. С проект, разработен въз основа на ГПОД или с ПОД и според степента на опасност, управляващият пътя предвижда за пешеходните пътеки М8.1 допълнително, двустранно насочено осветяване с по-голям интензитет в сравнение с това на пътя или улицата.“
§ 6. Параграф 4б от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 4б. Администрацията, управляваща пътя, или собственикът на пътя трябва да съхраняват и поддържат информация за изпълнената пътна маркировка, в т.ч. и за пешеходните пътеки, и по-конкретно за мястото на полагане, за материалите, за видовете пътна маркировка, за количествата, за състоянието при извършвани проверки и други необходими данни, като информацията се включва в техническата отчетност по чл. 5, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-19 от 2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата (ДВ, бр. 91 от 2012 г.).“
§ 7. Параграф 4в от преходните и заключителните разпоредби се изменя така:
„§ 4в. Данните за интензивността на пешеходното и автомобилното движение, въз основа на които е взето решение за поставяне на пешеходна пътека М8.1 тип „Зебра“ по чл. 24, ал. 2, данните и анализите за ефекта от изпълнението на пешеходни пътеки с пътна маркировка М8.1 и М8.2 върху червена основа, както и данните за установената концентрация на пътнотранспортни произшествия по чл. 5 от Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата (ДВ, бр. 90 от 2003 г.), се съхраняват от собственика на пътя или от администрацията, управляваща пътя.“
Преходна разпоредба
§ 8. В случаите на изпълнена маркировка М8.1 и М8.2 върху червена основа, която не съответства на изискванията на чл. 4, ал. 5, след края на експлоатационния срок на маркировката цветът на основата не се подновява.
Министър на регионалното развитие и благоустройството: Петя Аврамова
Министър на вътрешните работи: Младен Маринов
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Росен Желязков
2782