Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 32, от дата 16.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.27


Наредба за изменение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

 

Наредба за изменение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 18 и 109 от 2004 г., бр. 54 от 2009 г. и бр. 35 от 2015 г.)
Параграф единствен. Приложение № 10 към чл. 8, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 10 към чл. 8, ал. 2
Светлотехническите характеристики на светлоотразяващата повърхност на пътните знаци се изразяват чрез класовете за коефициента на обратно отражение RA. Минималните класове за коефициента на обратно отражение (RA1, RA2, R3A и R3B) на светлоотразяващата повърхност на пътните знаци и другите средства за сигнализиране в зависимост от класа на пътя и улицата и от мястото на поставяне са определени в таблица 1.
Таблица 1

Пътища и улици
Място на поставяне
Клас за коефициента на обратно отражение на светлоотразяващата повърхност на пътния знак и на другите средства за сигнализиране
1
2
3
Автомагистрали, скоростни пътища, скоростни градски магистрали I клас
отдясно
едновременно
R3A и R3B (R3A и R3B)
отляво или
над платното за движение
едновременно
R3A и R3B (R3A и R3B)
Пътища I клас и II и III клас с транспортен клас на натоварване над 4000 авт./ден, градски магистрали II клас, районни артерии III клас и главни улици IV клас
отдясно
RA2 (RA2)
отляво или
над платното за движение
едновременно
R3A и R3B (R3A и R3B)
Пътища II и III клас, събирателни улици V клас и обслужващи улици VI клас
отдясно
RA1 (RA1)
отляво или
над платното за движение
RA2 (RA2)
Местни пътища
отдясно
RA1 (RA1)
отляво или
над платното за движение
RA1 (RA1)
 

Забележки:
1. Светлотехническите характеристики на светлоотразяващата повърхност на другите средства за сигнализиране се приемат равни на определените в таблица 1 светлотехнически характеристики на пътните знаци за съответния път или пътен участък, като за пътни знаци С7 и С14 се приемат с един клас по-висок.
2. Определените в колона 3 на таблица 1 класове за коефициента на обратно отражение се отнасят за пътните знаци и за другите средства за сигнализиране съгласно Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата.
3. Определените в скоби в колона 3 на таблица 1 класове за коефициента на обратно отражение се отнасят за пътни знаци за временна организация и безопасност на движението съгласно Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.).
4. За пътища II и III клас с транспортен клас на натоварване над 4000 автомобила/денонощие се приемат съответните характеристики за път I клас.
1. Характеристики за видимост
Всички измервания следва да са в съответствие с БДС EN 12899-1 и EAD (European Assessment Document) 120001-01-0106.
1.1. Видимост през нощта
В ново и сухо състояние характеристиките за видимост през нощта, определени с първоначалния минимален коефициент на обратно отражение RA на светлоотразяващите фолиа, използвани в производството на лица на пътни знаци и табели, трябва да съответстват на изискванията, посочени в таблици 1, 2, 3 и 4:
Таблица 2. Светлоотразяващи фолиа със стъклени перли или вградени микропризми, клас RА1
Коефициент на обратно отражение RA (cd.lux-1.m2)

Геометрия на измерване
Цвят
α
β1
2=0)
Бял
Жълт
Червен
Зелен
Син
Кафяв
Оранжев
Сив
12'
+5°
+30°
+40°
70
30
10
50
22
7,0
14,5
6,0
2,0
9,0
3,5
1,5
4,0
1,7
0,5
1,0
0,3
#
25
10
2,2
42
18
6,0
20'
+5°
+30°
+40°
50
24
9,0
35
16
6,0
10
4,0
1,8
7,0
3,0
1,2
2,0
1,0
#
0,6
0,2
#
20
8,0
2,2
30
14,4
5,4
+5°
+30°
+40°
5,0
2,5
1,5
3,0
1,5
1,0
1,0
0,5
0,5
0,5
0,3
0,2
#
#
#
#
#
#
1,2
0,5
#
3,0
1,5
0,9
# означава „Стойност, по-голяма от нула, но без значение или неприложима“.

Легенда:
α – ъгъл на наблюдение
β1 и β2 – ъгъл на падане
Таблица 3. Светлоотразяващи фолиа със стъклени перли или вградени микропризми, клас RA2
Коефициент на обратно отражение RA (cd.lux-1.m2)

Геометрия на измерване
Цвят
α
β1
2=0)
Бял
Жълт
Червен
Зелен
Тъмнозелен
Син
Кафяв
Оранжев
Сив
12'
+5°
+30°
+40°
250
150
110
170
100
70
45
25
15
45
25
12
20
15
6,0
20
11
8,0
12
8,5
5,0
100
60
29
125
75
55
20'
+5°
+30°
+40°
180
100
95
120
70
60
25
14
13
21
12
11
14
11
5,0
14
8,0
7,0
8,0
5,0
3,0
65
40
20
90
50
47
+5°
+30°
+40°
5,0
2,5
1,5
3,0
1,5
1,0
1,0
0,4
0,3
0,5
0,3
0,2
0,5
0,3
0,2
0,2
#
#
0,2
#
#
1,5
1,0
#
2,5
1,2
0,7
# означава „Стойност, по-голяма от нула, но без значение или неприложима“.

Легенда:
α – ъгъл на наблюдение
β1 и β2– ъгъл на падане
Таблица 4. Светлоотразяващи фолиа с вградени микропризми, клас R3А
Коефициент на обратно отражение RA (cd.lux-1.m2)

Геометрия
на измерване
Цвят
α
β1
2=0)
Бял
Жълт
Червен
Зелен
Син
Оранжев
Флуоресцентен
жълт
Флуоресцентен жълто-зелен
Флуоресцентен оранжев
0.1°
+5°
+20°
+30°
850
600
425
550
390
275
170
120
85
85
60
40
55
40
28
100
60
29
550
390
275
700
480
340
260
130
95
0.2°
+5°
+20°
+30°
625
450
325
400
290
210
125
90
65
60
45
30
40
30
20
65
40
20
400
290
210
500
360
260
140
100
70
0.33°
+5°
+20°
+30°
425
300
225
275
195
145
85
60
45
40
30
20
15
20
15
1,5
1,0
#
275
195
145
340
240
180
95
65
49
# означава „Стойност, по-голяма от нула, но без значение или неприложима“.

Легенда:
α – ъгъл на наблюдение
β1 и β2 – ъгъл на падане
Таблица 5. Светлоотразяващи фолиа с вградени микропризми, клас R3В
Коефициент на обратно отражение RA (cd.lux-1.m2)

Геометрия на измерване
Цвят
α
β1
2=0)
Бял
Жълт
Червен
Зелен
Син
Оранжев
Флуоресцентен жълт
Флуоресцентен жълто-зелен
Флуоресцентен оранжев
0.33°
+5°
+20°
+30°
+40°
300
240
165
30
195
155
110
20
60
48
33
6,0
30
24
17
3,0
19
16
11
2,0
150
120
83
15
195
155
110
20
240
190
130
24
90
70
30
9,0
+5°
+20°
+30°
+40°
35
30
20
3,5
23
20
13
2,0
7,0
6,0
4,0
1,0
3,5
3,0
2,0
0,5
2,5
2,0
1,5
0,5
18
15
10
2,0
23
20
13
2,0
28
24
16
2,5
10
9,0
6,0
1,0
1.5°
+5°
+20°
+30°
+40°
15
13
9,0
1,5
10
8,0
6,0
1,0
3,0
2,5
2,0
0,5
1,5
1,0
0,5
#
1,0
0,5
0,5
#
7,5
6,5
4,5
1,0
10
8,0
6
1,0
12
10
7,0
1,0
4,5
4,0
2,5
#
# означава „Стойност, по-голяма от нула, но без значение или неприложима“.

Легенда:
α – ъгъл на наблюдение
β1 и β2 – ъгъл на падане
За светлоотразителни фолиа от клас R3A и R3B се поставя допълнително изискване за ротационна симетрия. За ъгъл на наблюдение α = 0.33° и ъгъл на падане β1 = 5° (β2 = 0°) отношението между минималния и максималния коефициент при обратно отражение, при завъртане от ε -75° до +50°, със стъпка от 25°, не трябва да бъде по-голямо от 2,5:1.
1.2. Характеристики за видимост през деня
В ново и сухо състояние коефициентът на яркост βи координатите на цветност трябва да съответстват на стойностите, посочени в таблици 6 и 7.
Таблица 6. Светлоотразяващи фолиа със стъклени перли, клас CR1
Координати на цветност и коефициент на яркост β

Цвят
1
2
3
4
Коефициент на яркост β
x
y
x
y
x
y
x
y
Клас RA1
Клас RA2
Бял
0,355
0,355
0,305
0,305
0,285
0,325
0,335
0,375
≥ 0,35
≥ 0,27
Жълт клас RA1
0,522
0,477
0,470
0,440
0,427
0,483
0,465
0,534
≥ 0,27
 
Жълт клас RA2
0,545
0,454
0,487
0,423
0,427
0,483
0,465
0,534
 
≥ 0,16
Оранжев
0,610
0,390
0,535
0,375
0,506
0,404
0,570
0,429
≥ 0,17
≥ 0,14
Червен
0,735
0,265
0,674
0,236
0,569
0,341
0,655
0,345
≥ 0,05
≥ 0,03
Син
0,078
0,171
0,150
0,220
0,210
0,160
0,137
0,038
≥ 0,01
≥ 0,01
Зелен
0,007
0,703
0,248
0,409
0,177
0,362
0,026
0,399
≥ 0,04
≥ 0,03
Тъмнозелен
0,313
0,682
0,313
0,453
0,248
0,409
0,127
0,557
0,01 β 0,07
Кафяв
0,510
0,370
0,427
0,353
0,407
0,373
0,475
0,405
0,03 β 0,09
Сив
0,350
0,360
0,300
0,310
0,290
0,320
0,340
0,370
0,12 β 0,18

 
Таблица 7. Светлоотразяващи фолиа със стъклени перли или вградени микропризми, клас CR2
Координати на цветност и коефициент на яркост β

Цвят
1
2
3
4
Коефициент на яркост β
x
y
x
y
x
y
x
y
Клас RA1
Клас RA2,
R3A, R3B
Бял
0,305
0,315
0,335
0,345
0,325
0,355
0,295
0,325
≥ 0,35
≥ 0,27
Жълт клас RA1
0,494
0,505
0,470
0,480
0,493
0,457
0,522
0,477
≥ 0,27
 
Жълт
клас RA2, R3A, R3B
0,494
0,505
0,470
0,480
0,513
0,437
0,545
0,450
 
≥ 0,16
Червен
0,735
0,265
0,700
0,250
0,610
0,340
0,660
0,340
≥ 0,05
≥ 0,03
Син клас RA1
0,130
0,086
0,160
0,086
0,160
0,120
0,130
0,120
≥ 0,01
 
Син клас RA2, R3A, R3B
0,130
0,090
0,160
0,090
0,160
0,140
0,130
0,140
 
≥ 0,01
Зелен клас RA1
0,110
0,415
0,150
0,415
0,150
0,455
0,110
0,455
≥ 0,04
 
Зелен
клас RA2, R3A, R3B
0,110
0,415
0,170
0,415
0,170
0,500
0,110
0,500
 
≥ 0,03
Тъмнозелен
0,190
0,580
0,190
0,520
0,230
0,580
0,230
0,520
0,01 ≤ β ≤ 0,07
Кафяв
0,455
0,397
0,523
0,429
0,479
0,373
0,558
0,394
0,03 ≤ β ≤ 0,09
Сив
0,305
0,315
0,335
0,345
0,325
0,355
0,295
0,325
0,12 ≤ β ≤ 0,18
Флуоресцентен жълт
0,521
0,424
0,557
0,442
0,479
0,520
0,454
0,491
≥ 0,38
Флуоресцентен
жълто-зелен
0,387
0,610
0,460
0,540
0,438
0,508
0,376
0,568
≥ 0,70
Флуоресцентен
оранжев
0,595
0,351
0,645
0,355
0,570
0,429
0,531
0,414
≥ 0,20

 
Министър на регионалното развитие и благоустройството: Петя Аврамова
Министър на вътрешните работи: Младен Маринов
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Росен Желязков
2777