Министерски съвет
брой: 31, от дата 12.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 73 от 5 април 2019 г. за изменение на Постановление № 315 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73  ОТ 5 АПРИЛ 2019 Г.
за изменение на Постановление № 315 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 1 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 37 думата „основен“ се заличава.
2. Точка 81 се изменя така:
„81. по бюджета на Община Горна Оряховица – 1 563 966 лв. за: обновяване/въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително прилежащо дворно място, достъпна среда в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Горна Оряховица – 150 966 лв.; реконструкция на архитектурни пешеходни зони в южната и северната част на площадното пространство на гр. Горна Оряховица – 423 000 лв.; реконструкция на довеждаща инфраструктура, осигуряваща достъп до реконструираните обекти – 910 608 лв.; извършване на строително-ремонтни работи в ДГ „Елена Грънчарова“,  гр. Горна Оряховица – 79 392 лв.“
3. Точка 97 се изменя така:
„97. по бюджета на Община Тетевен – 1 700 000 лв. за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в обхвата на квартали № 33, 24, 21, 19, 14, 13, 12, 10, 5 и част от 3, гр. Тетевен – 1 200 000 лв., и за основен и текущ ремонт на общинска и улична мрежа в община Тетевен – 500 000 лв.“
4. Точка 110 се изменя така:
„110. по бюджета на Община Раковски – 2 500 000 лв. за реконструкция на част от уличната мрежа в община Раковски по девет обособени позиции: ул. Странджа, ул. Пеньо Пенев, ул. Сергей Румянцев и ул. Алеко Константинов в гр. Раковски, ул. Г. С. Раковски в с. Стряма и ул. Иван Вазов, ул. Люлин, ул. Рила и ул. Сребра в с. Белозем.“
5. Точка 112 се изменя така:
„112. по бюджета на Община Борово – 307 610 лв. за основен ремонт на покривна конструкция над сцена на зрителна зала към „НЧ Искра-1898“ – гр. Борово, обновяване на залата и адаптиране на санитарен възел за хора с увреждания, УПИ I-626, кв. 35 по плана на гр. Борово, област Русе.“
6. Точка 119 се изменя така:
„119. по бюджета на Община Златоград – 1 093 500 лв. за: подмяна на част от уличната водопроводна и канализационна мрежа в гр. Златоград и с. Старцево – 355 557 лв.; изграждане на канализационната мрежа на ул. Виктор Юго – Златоград – 93 000 лв.; благоустрояване на площад и обновяване на площи за широко обществено ползване в с. Долен – 344 943 лв.; благоустрояване на гробищен парк в с. Старцево – 300 000 лв.“
7. Точка 123 се изменя така:
„123. по бюджета на Община Свиленград – 1 701 185 лв. за реконструкция на улична мрежа в гр. Свиленград, включваща ул. Васил Левски, ул. 23 септември, ул. Ген. Скобелев и ул. Отец Паисий.“
8. Точка 129 се изменя така:
„129. по бюджета на Община Враца – 2 200 000 лв.: за ремонт на улична и пътна инфраструктура – 1 000 000 лв., и за ремонт на волейболна зала в спортен комплекс „Христо Ботев“ – 1 200 000 лв.“
9. В т. 130 думите „ремонт на пътна инфраструктура“ се заменят с „ремонти на улична мрежа в община Бяла Слатина“.
10. Точка 137 се изменя така:
„137. по бюджета на Община Силистра – 2 400 000 лв.: за ремонт на общинска пътна мрежа – 10 000 лв.; за ремонт и реконструкция на улична мрежа в гр. Силистра – 1 524 000 лв.; за ремонт на улична мрежа в населени места в община Силистра – 466 000 лв.: с. Айдемир – 87 360 лв., с. Калипетрово –
115 200 лв., с. Сребърна – 30 000 лв., с. Казимир – 25 000 лв., с. Главан – 9000 лв., с. Богорово – 9000 лв., с. Поп Кралево – 9000 лв., с. Йорданово – 30 000 лв., с. Брадвари – 30 000 лв., с. Проф. Иширково – 21 740 лв., с. Българка – 10 000 лв., с. Смилец – 20 000 лв., с. Майор Ценович – 10 000 лв., с. Полк. Ламбриново – 10 000 лв., с. Бабук – 29 700 лв., с. Ветрен – 10 000 лв., и с. Срацимир – 10 000 лв.; за изграждане на обект „Пристройка към болнична сграда с идентификатор № 66425.2620.42 за изграждане на структура по кардиология, в т.ч. инвазивна кардиология“ на територията на „МБАЛ – Силистра“ – АД – 400 000 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Красимир Божанов
2741