Министерство на правосъдието
брой: 31, от дата 12.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.32


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието (обн., ДВ, бр. 91 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 3 и 36 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 9 ал. 11 се изменя така:
„(11) Министерството на правосъдието писмено уведомява съответната регионална дирекция за социално подпомагане за заличаването.“
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4:
а) в т. 6 след думите „на осиновяващия“ се добавя „когато не е български гражданин“;
б) в т. 8 след думите ,,чл. 113, ал. 5 СК“ се добавя „освен когато таксата е платена по електронен път“.
2. В ал. 9 думите „документа по ал. 4, т. 7“ се заменят с „документите по ал. 4, т. 7 и 8“.
§ 3. В чл. 11 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заявлението по чл. 10, ал. 1 се разглежда в 14-дневен срок от подаването. За целите на разглеждане на заявлението данните за съдимостта на осиновяващия, когато е български гражданин, се установяват служебно.“
§ 4. В чл. 12, ал. 1 думата „едномесечен“ се заменя с „14-дневен“.
§ 5. В чл. 15 ал. 6 се изменя така:
„(6) Министерството на правосъдието уведомява писмено съответния централен орган или акредитирана организация по чл. 116 СК за заличаването освен в случаите по ал. 1, т. 8.“
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изр. първо след думите „в чужбина“ се добавя „и по реда на чл. 86 СК е получил разрешение за вписване в регистъра“.
2. В ал. 3:
a) точка 1 се изменя така:
„1. разрешение за вписване в регистъра, издадено по реда на чл. 86 СК“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. документите, определени от наредбата по чл. 83, ал. 3 СК, въз основа на които е извършено социалното проучване за годността на лицето да осинови дете и по реда на чл. 86 СК е издадено разрешението за вписване в регистъра;“
в) точки 4 и 5 се отменят;
г) в т. 7 след думите „по чл. 113, ал. 5 СК“ се добавя „освен когато таксата е платена по електронен път“.
3. В ал. 6 думите „документите по ал. 5“ се заменят с „документите по ал. 3, т. 6 и 7 и по ал. 5“.
§ 7. В чл. 17, ал. 1 думата „едномесечен“ се заменя с „14-дневен“.
§ 8. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изр. второ думата „едномесечен“ се заменя с „14-дневен“.
2. В ал. 2, изр. второ думите „директора на дирекцията за социално подпомагане, издал разрешението по чл. 86, ал. 5 СК“ се заменят с „дирекцията за социално подпомагане, издала по реда на чл. 86 СК разрешението за вписване в регистъра“.
§ 9. В чл. 19 ал. 2 се изменя така:
„(2) Дирекцията за социално подпомагане, издала по реда на чл. 86 СК разрешението за вписване в регистъра, уведомява Министерството на правосъдието за всяка промяна в обстоятелствата, при които е издадено, включително за извършване на ново социално проучване на годността на лицето да осинови дете или за отнемане на разрешението.“
§ 10. В чл. 21 ал. 1 се изменя така:
„(1) След постъпването на предложение за конкретно дете от съответната държава Министерството на правосъдието осигурява превод и изпраща копие от постъпилите документи на дирекцията за социално подпомагане, издала по реда на чл. 86 СК разрешението за вписване в регистъра, която в 7-дневен срок изразява становище за съответствие между годността на осиновяващия според извършеното социално проучване и характеристиките на предложеното дете.“
§ 11. В чл. 23, ал. 4 след думите „социално подпомагане“ се добавя „издала по реда на чл. 86 СК разрешението за вписване в регистъра“.
§ 12. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В същия срок в Министерството на правосъдието чрез централния орган или акредитираната организация по чл. 116 СК постъпва и писмено съгласие или отказ на осиновяващия за осиновяването. Съгласието на осиновяващия се дава с декларация с нотариална заверка на подписа, която съдържа изявление, че е запознат със здравословното състояние на детето и последиците от осиновяването, че е осъществил контакт с детето и желае започване на съдебно производство.“
2. В ал. 4:
a) основният текст се изменя така:
„(4) При съгласие от осиновяващия за осиновяване от централния орган или от акредитираната организация по чл. 116 СК се подава заявление за даване съгласие от министъра на правосъдието по чл. 117, ал. 1 СК. Към заявлението се прилагат и:“;
б) в т. 3 след думите „по чл. 117, ал. 4 СК“ се добавя „освен когато таксата е платена по електронен път;“.
Преходна разпоредба
§ 13. Заявленията, подадени до влизането в сила на тази наредба, се разглеждат при досегашните условия и по досегашния ред.
За министър:  Десислава Ахладова
2635