Министерство на правосъдието
брой: 31, от дата 12.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.31


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации (обн., ДВ, бр. 91 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2018 г.)
§ 1. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Министърът на правосъдието със заповед може да определи кръга от държави, за които ще се провежда процедура по издаване на разрешение за посредничество при международно осиновяване. Заповедта се публикува на интернет страницата на Министерството на правосъдието.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „през втория месец на всяка календарна година“ се заличават.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „идентификационен номер, удостоверяващ вписване в регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри на лични данни;“ се заменят с „номер на уведомление до Комисията за защита на личните данни по чл. 25б от Закона за защита на личните данни;“
б) в т. 7 думите „и печат“ се заличават.
3. В ал. 3:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 4 след думите „лицата, участващи в управителния орган на организацията“ се добавя „когато не са български граждани“;
в) в т. 13 след думите „държавна такса“ се добавя „освен когато таксата е платена по електронен път“.
4. Алинея 4 се отменя.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Чуждестранното юридическо лице, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието, представя и разрешение, издадено от компетентния орган на съответната държава, за посредническа дейност при осиновяване на деца с обичайно местопребиваване в Република България. Разрешението се представя в оригинал с превод на български език, заверен от българското посолство или консулство в съответната държава. Документ, легализиран по реда на глава втора от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (ДВ, бр. 73 от 1958 г.), удостоверен по реда на Конвенцията от 5 октомври 1961 г. за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ратифицирана със закон – ДВ, бр. 47 от 2000 г.) (ДВ, бр. 45 от 2001 г.) или освободен от изискванията за легализация, се представя в оригинал и в превод на български език, извършен от лице от списъка на физическите лица, които извършват преводи на документи и други книжа от български на чужд език и от чужд на български език на територията на Република България, поддържан от Министерството на външните работи. Положеният в превода подпис на преводача се удостоверява нотариално в Република България.“
§ 3. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Заявлението и приложените към него документи се разглеждат в едномесечен срок от постъпването им. За разглеждане на заявлението от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието служебно се изисква заверен с електронен подпис електронен образ на документите, въз основа на които е извършено вписване в регистъра на юридичес­ките лица с нестопанска цел, и удостоверение в електронна форма за актуално състояние по партидата въз основа на вписаните обстоятелства. Служебно се установяват и данните за съдимостта на лицата, участващи в управителния орган на организацията, когато са български граждани.“
§ 4. В чл. 11 изречение първо се изменя така:
„В тримесечен срок от подаване на заявлението министърът на правосъдието издава или мотивирано отказва да издаде разрешение за осъществяване на посредничество за всички държави, посочени в заявлението, или за част от тях.“
§ 5. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) При промяна в управителния орган на юридическото лице уведомлението по ал. 1 съдържа информация за изпълнение на условията по чл. 4, ал. 1, т. 3 и 4 и ал. 2 за новите членове и към него се прилагат документите по чл. 5, ал. 3, т. 4 и 5. След постъпване на уведомлението от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието се изискват служебно в електронна форма удостоверение за вписано обстоятелство и удостоверение за актуално състояние по партидата въз основа на вписаните обстоятелства. Служебно се установяват и данните за съдимостта на новите членове, когато са български граждани.“
§ 6. В чл. 15, ал. 1 думите „в срока по чл. 5, ал. 1“ се заличават.
§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „четири месеца“ се заменят с „три месеца“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Ако заявителят писмено декларира, че не се предвижда промяна на обстоятелствата и държавите, за които е издадено предходното разрешение, към заявлението се прилагат документите по чл. 5, ал. 3, т. 4, 7, 11 – 13 и ал. 5.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 8. В чл. 17 ал. 1 се изменя така:
„(1) Процедурата за издаване на ново разрешение се осъществява по реда на чл. 6 – 9, без да се изисква заверен с електронен подпис електронен образ на документите, въз основа на които е извършено вписване на организацията в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Докладът по чл. 8 съдържа и информация относно работата на акредитираната организация, в т. ч.: справка от регистъра по чл. 113, ал. 1, т. 2 СК; участие в осъществяването на специални мерки за осиновяване на деца по чл. 112, ал. 6 СК; изпълнение/неизпълнение на задълженията по чл. 20; постъпили сигнали; дадени задължителни предписания за подобряване на дейността и изпълнението им. Докладът и становището по чл. 9, ако е предоставено, се представят пред Съвета по международно осиновяване за незабавно разглеждане.“
§ 9. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 4 думата „печат“ се заличава.
Преходна разпоредба
§ 10. Заявленията, подадени до влизането в сила на тази наредба, се разглеждат при досегашните условия и по досегашния ред.
За министър:  Десислава Ахладова
2634