Министерски съвет
брой: 29, от дата 8.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.12


Решение № 177 от 3 април 2019 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

 

РЕШЕНИЕ № 177 ОТ 3 АПРИЛ 2019 Г.
за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна
На основание чл. 10, ал. 3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Списък на защитени зони за опазване на дивите птици съгласно приложение № 1.
2. Приема Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна съгласно приложение № 2.
3. Списъкът по т. 1 е допълнение към приложение № 1 към Решение № 122 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), допълнен с Решение № 802 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), изменен с Решение № 52 на Министерския съвет от 2008 г. за изменение и допълнение на Решение № 122 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 1 от 2007 г.), на Решение № 661 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 35 от 2007 г.) и на Решение № 802 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), изменен и допълнен с Решение № 335 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на защитените зони за опазване на дивите птици и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици (ДВ, бр. 41 от 2011 г.), изменен с Решение № 678 на Министерския съвет от 2013 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на дивите птици и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици (ДВ, бр. 99 от 2013 г.).
4. Списъкът по т. 2 е допълнение към приложение № 2 към Решение № 122 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 21 от 2007 г.), допълнен с Решение № 661 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 85 от 2007 г.) и Решение  № 802 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 107 от  2007 г.), изменен с Решение № 52 на Министерския съвет от 2008 г. за изменение и допълнение на Решение № 122 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитените зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 1 от 2007 г.), на Решение № 661 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 35 от 2007 г.) и на Решение № 802 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици и на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 107 от 2007 г.), (ДВ, бр. 14 от 2008 г.), изменен и допълнен с Решение № 811 на Министерския съвет от 2010 г. за изменение и допълнение на списъците на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 96 от 2010 г.), изменен с Решение № 335 на Министерския съвет от 2011 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и на защитени зони за опазване на дивите птици и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на дивите птици (ДВ, бр. 41 от 2011 г.), изменен и допълнен с Решение № 660 на Министерския съвет от 2013 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 97 от 2013 г.), изменен и допълнен с Решение № 223 на Министерския съвет от 2014 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна и за приемане на Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 37 от 2014 г.), изменен с Решение № 598 на Министерския съвет от 2016 г. за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (ДВ, бр. 59 от 2016 г.).
5. Окончателните площи на защитените зони се определят в заповедите им за обявяване след предоставяне от Министерството на земеделието, храните и горите и от Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Агенцията по геодезия, картография и кадастър на опис на имотите с техните площи и координатен регистър на границите на защитените зони. В границите на защитените зони се включват цели имоти с изключение на имоти, които представляват водни обекти, пътища и имоти от Държавния горски фонд и Държавния поземлен фонд.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
Приложение № 1 към т. 1
Списък на защитени зони за опазване на дивите птици

№ по
ред
Код
 
Име
 
Област
 
Община
 
Обща площ
(ха)
Територия
(ха)
Акватория
(ха)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
BG0002129
Рила буфер
Благоевград
 
Благоевград
Белица
Разлог
Симитли
Якоруда
38 377,81
38 377,81
0,00
Кюстендил
 
Бобошево
Дупница
Рила
Сапарева баня
Пазарджик
 
Белово
Велинград
Софийска
 
Долна баня
Костенец
Самоков

 
Приложение № 2 към т. 2
Списък на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна

№ по
ред
Код
 
Име
 
Област
 
Община
 
Обща площ
(ха)
Територия
(ха)
Акватория
(ха)
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
BG0000636
Ниска Рила
Благоевград
 
Благоевград
Белица
Разлог
Симитли
Якоруда
37 191,67
37 191,67
0,00
Кюстендил
 
Бобошево
Дупница
Рила
Сапарева баня
Пазарджик
Белово
Софийска
Долна баня
Костенец
Самоков

 
2633