Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 30, от дата 9.4.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.6


Наредба № 3 от 28 март 2019 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, и семена, предназначени за демонстративни и/или производствени опити, разрешените за целта количества в зависимост от растителните видове, опаковката и етикетирането на семената

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ  И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 3 от 28 март 2019 г.
за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, и семена, предназначени за демонстративни и/или производствени опити, разрешените за целта количества в зависимост от растителните видове, опаковката и етикетирането на семената
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за получаване на разрешения за предлагане на пазара на:
1. семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност;
2. семена от сортове от видове полски или зеленчукови култури, предназначени за демонстративни и/или производствени опити, разрешените за целта количества, опаковането и етикетирането на семената.
Глава втора
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА СЕМЕНА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА НАУЧНИ ЦЕЛИ ИЛИ СЕЛЕКЦИОННА ДЕЙНОСТ
Чл. 2. (1) Разрешение за предлагане на пазара се издава за семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, в максимални количества, ненадвишаващи трикратно средната проба за лабораторните анализи за посевни качества за съответния растителен вид, посочена в съответната наредба по чл. 29, ал. 6 ЗППМ.
(2) Заявител за получаване на разрешение може да бъде физическо или юридическо лице, което иска да предлага на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност.
(3) За получаване на разрешение лицето по ал. 2 подава заявление по образец съгласно приложение № 1 до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), с изключение на лицата по чл. 14, ал. 6 от Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни.
(4) Заявлението се подава лично или чрез упълномощен представител, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
(5) При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя или упълномощения представител. Проверката на самоличността на заявителя при подаване на заявление на хартиен носител се извършва от служител на агенцията, който приема заявлението, чрез съпоставяне на данните на заявителя, посочени в заявлението, и данните от документа за самоличност на заявителя. Заявителят полага подписа си върху заявлението пред служителя на агенцията, който приема заявлението. Когато заявителят вече е положил подписа си под заявлението, той подписва заявлението отново пред служителя на агенцията.
(6) Проверка на самоличността на заявителя при подаване на заявлението по електронен път се извършва чрез съпоставяне на името на заявителя, посочено в заявлението, и името, съдържащо се в удостоверението за електронен подпис, което придружава електронния подпис на заявлението.
Чл. 3. (1) Ако заявлението не е по образец или има непълноти и/или неточности в него, длъжностно лице от ИАСАС писмено уведомява заявителя в 7-дневен срок от постъпване на заявлението.
(2) В 10-дневен срок от получаване на уведомлението заявителят следва да отстрани непълнотите и/или неточностите.
(3) Ако заявителят не отстрани непълнотите и/или неточностите в срока по ал. 2 или не отговаря на условията по чл. 2, ал. 2, изпълнителният директор на ИАСАС със заповед отказва издаването на разрешение.
(4) Отказът по ал. 3 се съобщава и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В 7-дневен срок от постъпването на заявлението в ИАСАС или от отстраняването на непълнотите и/или неточностите изпълнителният директор на ИАСАС издава разрешение по образец съгласно приложение № 2.
Чл. 4. (1) Разрешението е със срок на действие до изчерпване на количествата по чл. 2, ал. 1.
(2) Когато при извършване на последваща проверка се установи нарушение или че заявителят е използвал документи с невярно съдържание при подаване на заявлението, разрешението се отнема.
Чл. 5. (1) Семената, за които е издадено разрешение по чл. 3, ал. 5, трябва да бъдат опаковани, запечатани и етикетирани.
(2) Етикетът задължително съдържа: име/наименование на заявителя, държава на произход на семената, научно наименование на вида и когато е приложимо – име на сорта или генетичния материал, нетна маса и обозначение „семената са предназначени за научни цели или селекционна дейност“.
Глава трета
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА СЕМЕНА ОТ СОРТОВЕ ОТ ВИДОВЕ ПОЛСКИ КУЛТУРИ ЗА ДЕМОНСТРАТИВНИ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОПИТИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 6. Разрешение по чл. 39а, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал (ЗППМ) за предлагане на пазара на семена от видове полски култури се издава за семена, за които е:
1. подадена заявка за вписване в Официалната сортова листа (ОСЛ) на Република България и са в процес на сортоизпитване, но все още не са одобрени за вписване;
2. налице съответствие с чл. 11 – 18.
Раздел II
Условия и ред за подаване на заявление. Издаване на разрешение
Чл. 7. Разрешение се издава за семена от растителните видове от следните групи полски култури:
1. фуражни съгласно Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 77 от 2006 г.) (Наредба № 99 от 2006 г.);
2. зърнени съгласно Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 1 от 2008 г.) (Наредба № 21 от 2007 г.);
3. цвекло съгласно Наредба № 98 от 2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 76 от 2006 г.) (Наредба № 98 от 2006 г.);
4. картофи съгласно Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (Наредба № 16 от 2008 г.);
5. маслодайни и влакнодайни съгласно Наредба № 100 от 2006 г. за търговията на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 77 от 2006 г.) (Наредба № 100 от 2006 г.).
Чл. 8. Заявител за получаване на разрешение може да бъде физическо или юридическо лице, което иска да предлага на пазара семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване в Официалната сортова листа, предназначени за демонстративни и/или производствени опити.
Чл. 9. (1) За получаване на разрешение лицето по чл. 8 подава заявление по образец съгласно приложение № 3 до изпълнителния директор на ИАСАС.
(2) Заявлението се подава лично или чрез упълномощен представител, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
(3) При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя или упълномощения представител. Проверката на самоличността на заявителя при подаване на заявление на хартиен носител се извършва от служител на агенцията, който приема заявлението, чрез съпоставяне на данните на заявителя, посочени в заявлението, и данните от документа за самоличност на заявителя. Заявителят полага подписа си върху заявлението пред служителя на агенцията, който приема заявлението. Когато заявителят вече е положил подписа си под заявлението, той подписва заявлението отново пред служителя на агенцията.
(4) Проверка на самоличността на заявителя при подаване на заявлението по електронен път се извършва чрез съпоставяне на името на заявителя, посочено в заявлението, и името, съдържащо се в удостоверението за електронен подпис, което придружава електронния подпис на заявлението.
Чл. 10. (1) Ако заявлението не е по образец или има непълноти и/или неточности в него, длъжностно лице от ИАСАС писмено уведомява заявителя в 7-дневен срок от постъпване на заявлението.
(2) В 10-дневен срок от получаване на уведомлението заявителят следва да отстрани непълнотите и/или неточностите.
(3) Ако заявителят не отстрани непълнотите и/или неточностите в срока по ал. 2 или не отговаря на изискванията на чл. 8, изпълнителният директор на ИАСАС със заповед отказва издаването на разрешение.
(4) Отказът по ал. 3 се съобщава и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) В 7-дневен срок от постъпването на заявлението в ИАСАС или от отстраняването на непълнотите и/или неточностите изпълнителният директор на ИАСАС издава разрешение по образец съгласно приложение № 4.
(6) Разрешението е със срок на валидност една година от датата на издаване.
(7) Срокът на валидност на разрешението може да бъде удължаван до прекратяване на процедурата по сортоизпитването за период от една година по реда на чл. 20.
Раздел ІІІ
Нормативни изисквания към семената
Чл. 11. (1) Семената по чл. 7, т. 1, принадлежащи към сортове на фуражни култури, трябва да съответстват на изискванията, определени в приложения № 2 и 3 на Наредба № 99 от 2006 г., за:
1. сертифицирани семена – за всички растителни видове фуражни култури с изключение на Pisum sativum (грах фуражен) и Vicia faba (бакла); или
2. сертифицирани семена второ размножение – за фуражен грах (Pisum sativum) и бакла (Vicia faba).
(2) Семената по чл. 7, т. 2, принадлежащи към сортове на зърнени култури, трябва да съответстват на изискванията, определени в приложения № 2 и 3 на Наредба № 21 от 2007 г., за:
1. „сертифицирани семена“, различни от самоопрашващи се сортове, за: Phalaris canariensis (канарско просо), различни от хибриди, Secale cereale (ръж), Sorghum bicolor (сорго), Sorghum sudanense (суданска трева), Zea mays (царевица) и хибриди на Avena sativa (овес), Hordeum vulgare (ечемик), Oryza sativa (ориз), Triticum aestivum (пшеница обикновена), Triticum durum (пшеница твърда), Triticum spelta (спелта) и x Triticosecale (тритикале); или
2. „сертифицирани семена второ размножение“, различни от хибриди, за: Avena sativa (овес), Hordeum vulgarе (ечемик), Oryza sativa (ориз), Triticum aestivum (пшеница обикновена), Triticum durum (пшеница твърда), Triticum spelta (спелта) и самоопрашващи се сортове на x Triticosecale (тритикале).
(3) Семената по чл. 7, т. 3, принадлежащи към сортове на цвекло, трябва да съответстват на изискванията за сертифицирани семена, определени в приложения № 1 и 2 на Наредба № 98 от 2006 г.
(4) Семената по чл. 7, т. 4, принадлежащи към сортове на картофи, трябва да съответстват на изискванията за сертифицирани семена, определени в приложения № 1 и 2 на Наредба № 16 от 2008 г.
(5) Семената по чл. 7, т. 5, принадлежащи към сортове на маслодайни и влакнодайни култури, трябва да съответстват на изискванията, определени в приложения № 2 и 3 на Наредба № 100 от 2006 г., за:
1. „сертифицирани семена“ – за всички растителни видове маслодайни и влакнодайни култури, с изключение на Linum usitatissimum (лен); или
2. „сертифицирани семена второ и трето размножение“ – за Linum usitatissimum (лен).
Чл. 12. Максималното тегло на партидата и минималното тегло на пробите:
1. за фуражни култури е съгласно приложение № 4 на Наредба № 99 от 2006 г.;
2. за зърнени култури е съгласно приложение № 4 на Наредба № 21 от 2007 г.;
3. за цвекло е съгласно приложение № 3 на Наредба № 98 от 2006 г.;
4. за маслодайни и влакнодайни култури е съгласно приложение № 4 на Наредба № 100 от 2006 г.
Раздел ІV
Предлагане на пазара. Оценка на съответствието с нормативните изисквания и вземане на проби
Чл. 13. Семената се произвеждат и предлагат на пазара в съответствие с изискванията на наредбите по чл. 29, ал. 6 ЗППМ.
Чл. 14. (1) Съответствието на семената с изискванията по чл. 29, ал. 6 ЗППМ се установява чрез проверки от ИАСАС.
(2) За установяване на съответствието с изискванията за сортова автентичност и сортова чистота се използва описанието на сорта, предоставено от заявителя, или ако има описание на сорта, изготвено от ИАСАС, базирано на резултатите от официалното изпитване за различимост, хомогенност и стабилност на сорта в съответствие с разпоредбите на чл. 7 от Наредба № 77 от 2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в Официалната сортова листа на Република България и Общия каталог на държавите – членки на ЕС (ДВ, бр. 51 от 2006 г.).
(3) За целите на изпитванията се вземат официални проби от ИАСАС или от лица, упълномощени по реда на чл. 29, ал. 6 ЗППМ, а при семена от картофи – само от ИАСАС.
(4) Пробите се вземат от хомогенни партиди семена. Максималната маса на една партида и минималната маса на една проба за всеки растителен вид са определени:
1. за видовете фуражни култури – в приложение № 4 на Наредба № 99 от 2007 г.;
2. за видовете зърнени култури – в приложение № 4 на Наредба № 21 от 2007 г.;
3. за цвеклото – в приложение № 3 на Наредба № 98 от 2007 г.;
4. за видовете маслодайни и влакнодайни култури – в приложение № 4 на Наредба № 100 от 2007 г.
Чл. 15. (1) Количествата семена за всеки сорт от растителен вид, разрешени за търговия по чл. 39а, ал. 2 ЗППМ, не трябва да надвишават определените в процент количества семена от същия растителен вид, използвани годишно в страната, както следва:
1. за твърда пшеница – 0,05 %;
2. за полски грах, полски фасул, овес, ечемик и пшеница обикновена – 0,3 %;
3. за всички останали култури – 0,1 %.
(2) Когато количествата по ал. 1 не са достатъчни за засяване на 10 ха (100 дка) за държавата членка, за която са предназначени семената, може да се разреши количеството, необходимо за засяване на такава площ.
Раздел V
Опаковане и етикетиране на семената
Чл. 16. (1) На пазара могат да се предлагат само семена в запечатани опаковки.
(2) Опаковките със семена се запечатват под официален контрол от ИАСАС по начин, който не позволява да бъдат отваряни, без да се наруши целостта на опаковката или без да останат следи от увреждания върху етикета. За да се гарантира запечатването, може да се постави официален печат или пломба.
Чл. 17. (1) Опаковките със семена трябва да носят етикет с информация, изписана на един от официалните езици на ЕС, а за произведените и предлагани на пазара на територията на страната семена – изписана на български език.
(2) Етикетът е оранжев на цвят и задължително съдържа най-малко следната информация:
1. сертифициращ (контролен) орган и държавата членка или техните инициали (абревиатури), съответно ИАСАС, Република България – за произведените в страната семена;
2. пореден номер на етикета;
3. идентификационен номер на партидата;
4. месец и година на запечатване;
5. растителен вид – ботаническо име на вида, изписано на латиница, и наименование на вида, изписано най-малко на български (за произведените в страната семена);
6. търговско наименование на сорта, под което семената ще се предлагат на пазара (предложеното наименование от селекционера или наименованието, предложено в заявката за вписване в ОСЛ на Република България, или одобреното наименование след приемане на заявката);
7. номера на официалната заявка за сортоизпитване с цел вписване на сорта в ОСЛ;
8. референтен номер на селекционера;
9. индикацията „сортът все още не е вписан в ОСЛ на Република България“;
10. индикацията „само за демонстративни и/или производствени опити“;
11. думите „генетично модифициран сорт“, когато сортът е генетично модифициран;
12. размер на семената – само за семена от картофи;
13. нетна или брутна маса или брой на чистите семена, или където е приложимо – съплодия;
14. когато е посочена масата и са изпол­звани гранулирани пестициди, пелетизиращи субстанции или други твърди вещества, се посочва техният състав и съдържание, а също и приблизителното съотношение на масата на чистите семена или съплодия (където е приложимо) към общата маса семена.
Чл. 18. Всяко химическо третиране трябва да бъде отбелязано върху етикета по чл. 17 или върху етикета на производителя и/или търговеца, когато допълнително е поставен такъв върху или в опаковката или върху контейнера.
Раздел VІ
Срок на разрешенията. Удължаване на срока. Прекратяване на разрешенията
Чл. 19. Разрешението по чл. 6 независимо от прилагане на разпоредбите на чл. 22 е със срок на валидност една година от датата на издаването му.
Чл. 20. (1) Срокът на валидност на разрешението може да бъде удължаван по реда на чл. 38 за периоди, които не превишават една година.
(2) Притежателят на разрешението подава заявление по образец съгласно приложение № 3, придружено от всяка налична информация, която допълва вече предоставената информация относно описанието, сортоподдържането и/или отглеждането или използването на сорта, който е предмет на първоначалното разрешение. Документ, че сортоизпитването за признаване за вписване на сорта в ОСЛ на Република България продължава, се прилага служебно към преписката.
(3) Разрешението с удължен срок на валидност се издава по образец съгласно приложение № 4.
Чл. 21. (1) Валидността на разрешението се прекратява при:
1. оттегляне на заявката за сортоизпитване с цел признаване за вписване на сорта в ОСЛ на Република България;
2. отхвърляне на заявката за сортоизпитване с цел признаване за вписване на сорта в ОСЛ на Република България;
3. вписване на сорта в ОСЛ на Република България.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол поддържа на интернет страницата си публичен регистър на издадените разрешения по чл. 6, който съдържа наименование/име на притежателя на разрешението, номер, дата на издаване и срок на валидност, дата на удължаване на срока на валидност и срок на валидност и дата на прекратяване.
Раздел VІІ
Предпазни мерки
Чл. 22. (1) Независимо от издаденото разрешение по чл. 6 ИАСАС може да забрани използването на сорт за част или за цялата територия на страната, когато:
1. се установи, че отглеждането на сорта би могло да има вредно въздействие върху здравното състояние на растенията от други сортове или растителни видове;
2. при официалното сортоизпитване на заявения за признаване и вписване в ОСЛ на Република България сорт се установи, че в нито една част от територията на страната сортът не дава задоволителни резултати за биологични и стопански качества (БСК), съответстващи на тези, получени от стандартен сорт за сравнение, който е признат и вписан в ОСЛ на Република България;
3. се установи, че сортът не е подходящ за отглеждане в нито един район от територията на страната поради типа на групата ранозрелост, в която попада сортът;
4. се установи, че сортът представлява риск за човешкото здраве или за околната среда.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол може да забрани търговията на семена, за които е издадено разрешение в друга държава членка за търговия на семена за демонстративни и/или производствени опити на територията на Република България, в случаите по ал. 1.
Раздел VІІІ
Проверка на сортоподдържането
Чл. 23. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва проверки на сортоподдържането на сортове, за които е получено разрешение по чл. 6.
(2) Когато сортоподдържането се извършва в друга държава членка, ИАСАС и компетентните органи на държавата членка се подпомагат взаимно, като си съдействат административно по отношение на проверките на сортоподдържането.
(3) В случаите, когато в страната ни се извършва сортоподдържане на сорт, за който е издадено разрешение от друга държава членка, се прилагат разпоредбите на ал. 2.
Чл. 24. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол може да поиска от лицето, получило разрешение по чл. 6, да представи следната информация:
1. резултатите от изпитванията или опитите, провеждани от земеделските стопани (в кооперации, в селскостопански предприятия и др.);
2. количествата семена, предложени на пазара по време на срока на валидност на разрешението, и държавата членка, за която са предназначени семената.
(2) Информацията по ал. 1, т. 2 е конфиденциална.
Раздел ІХ
Предоставяне и обмен на информация за разрешенията, публикуване на списък със сортове
Чл. 25. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол уведомява Европейската комисия (ЕК) и държавите членки за:
1. постъпилите заявления;
2. заявленията, получили отказ;
3. издадените, подновени или прекратени разрешения.
Чл. 26. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол предоставя по електронен път информацията по чл. 25 за осигуряване необходимия обмен с държавите членки и ЕК относно връзката между заявлението за вписване на сорта в ОСЛ на Република България и издаването на разрешение по чл. 6 за семената от този сорт.
Глава четвърта
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ НА ПАЗАРА НА СЕМЕНА ОТ СОРТОВЕ ОТ ВИДОВЕ ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ ЗА ДЕМОНСТРАТИВНИ И/ИЛИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОПИТИ
Раздел I
Общи положения
Чл. 27. (1) Разрешение за предлагане на пазара на семена от сортове на зеленчукови култури по чл. 39а, ал. 2 ЗППМ се издава с цел натрупване на практически опит по време на култивирането за семена, за които е:
1. подадена заявка в страната или най-малко в една държава членка за сортоизпитване с цел признаване и вписване в ОСЛ на Република България и/или в Общия каталог на сортовете от зеленчукови видове, но все още не са одобрени за вписване в ОСЛ;
2. налице съответствие с чл. 32 – 38.
(2) Разрешение се издава за семена, които са от сортове от зеленчуковите видове съгласно приложение № 1 на Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 71 от 2006 г.) (Наредба № 96 от 2006 г.).
Раздел II
Условия и ред за подаване на заявление. Издаване на разрешение
Чл. 28. Заявител за получаване на разрешение може да бъде физическо или юридическо лице – селекционер на сорта, за който е подадена заявка в страната или най-малко в една държава членка за сортоизпитване, с цел признаване и вписване в ОСЛ на Република България и/или в Общия каталог на сортовете от зеленчукови видове.
Чл. 29. (1) За получаване на разрешение лицето по чл. 28 подава заявление по образец съгласно приложение № 3 до изпълнителния директор на ИАСАС.
(2) Заявлението се подава лично или чрез упълномощен представител, по електронен път при условията и по реда на чл. 5 и 22 от Закона за електронното управление или чрез лицензиран пощенски оператор.
(3) При приемане на заявлението се проверява самоличността на заявителя или упълномощения представител. Проверката на самоличността на заявителя при подаване на заявление на хартиен носител се извършва от служител на агенцията, който приема заявлението, чрез съпоставяне на данните на заявителя, посочени в заявлението, и данните от документа за самоличност на заявителя. Заявителят полага подписа си върху заявлението пред служителя на агенцията, който приема заявлението. Когато заявителят вече е положил подписа си под заявлението, той подписва заявлението отново пред служителя на агенцията.
(4) Проверка на самоличността на заявителя при подаване на заявлението по електронен път се извършва чрез съпоставяне на името на заявителя, посочено в заявлението, и името, съдържащо се в удостоверението за електронен подпис, което придружава електронния подпис на заявлението.
Чл. 30. (1) Когато заявлението не е по установения образец или има непълноти и/или неточности в него, длъжностно лице от ИАСАС писмено уведомява заявителя в 7-дневен срок от постъпване на заявлението.
(2) В 10-дневен срок от получаване на уведомлението заявителят следва да отстрани непълнотите и/или неточностите.
(3) Когато заявителят не отстрани непълнотите и/или неточностите в срока по ал. 2 или не отговаря на изискванията на чл. 28, изпълнителният директор на ИАСАС със заповед отказва издаването на разрешение.
(4) Отказът по ал. 3 се съобщава и подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Когато заявлението отговаря на изискванията или непълнотите и/или неточностите са отстранени, изпълнителният директор на ИАСАС в 7-дневен срок издава разрешение по образец съгласно приложение № 4.
(6) Разрешението е със срок на валидност една година от датата на издаване.
(7) Срокът на валидност на разрешението може да бъде удължаван по реда на чл. 38 най-много два пъти с по една година.
Раздел IІІ
Нормативни изисквания към семената. Проверки и вземане на проби
Чл. 31. Семената по чл. 27, принадлежащи към сортове на съответните зеленчукови култури, трябва да съответстват на изискванията, определени в приложения № 3 и 4 на Наредба № 96 от 2006 г.
Чл. 32. (1) Семената по чл. 27, заготвени по условията на тази глава, са предмет на последващ официален контрол, който се извършва чрез проверки от ИАСАС, за удостоверяване на сортовата автентичност и сортовата чистота на базата на описанието на сорта, което е предоставено от заявителя, или ако има описание на сорта, изготвено от ИАСАС, базирано на резултатите от официалното изпитване за различимост, хомогенност и стабилност на сорта съгласно разпоредбите на чл. 6 на Наредба № 96 от 2006 г.
(2) Пробите се вземат официално от хомогенни партиди семена.
(3) Максималната маса на една партида и минималната маса на една проба за всеки растителен вид са съгласно приложение № 4 на Наредба № 96 от 2006 г.
(4) Условията и редът за провеждане на последващ контрол и изискванията за сортова автентичност и сортова чистота се определят в Наредба № 96 от 2006 г.
Раздел ІV
Опаковане и етикетиране на семената
Чл. 33. (1) На пазара могат да се предлагат само семена в запечатани опаковки.
(2) Опаковките със семена се запечатват под официален контрол на ИАСАС по начин, който не позволява да бъдат отваряни, без да се наруши целостта на опаковката или без да останат следи от увреждания върху етикета по чл. 34. За да се гарантира запечатването, се поставя печат или пломба.
Чл. 34. (1) Опаковките със семена трябва да носят етикет на производителя или информацията от етикета да е отпечатана или щампована с печат върху опаковките на един от официалните езици на Общността, като за произведените и предлагани на пазара на територията на страната семена информацията се изписва на български език.
(2) Етикетът по ал. 1 задължително съдържа най-малко следната информация:
1. идентификационен номер на партидата;
2. месец и година на запечатване;
3. растителен вид – ботаническо име на вида, изписано на латиница, и наименование на вида, изписано най-малко на български език (за произведените в страната семена);
4. наименованието на сорта, под което семената ще се предлагат на пазара (предложеното наименование от селекционера или наименованието, предложено в заявката за вписване в ОСЛ на Република България, или одобреното наименование);
5. референтен номер на селекционера;
6. номера на официалната заявка за вписване на сорта в ОСЛ на Република България;
7. обозначението „сортът все още не е одобрен за вписване в ОСЛ“;
8. когато сортът е генетично модифициран – думите „генетично модифициран сорт“;
9. нетна или брутна маса или брой на чистите семена или където е приложимо – съплодия;
10. когато е посочена масата и са използвани гранулирани пестициди, пелетизиращи субстанции или други твърди вещества, се посочват техният състав и съдържание, а също и приблизителното съотношение на масата на чистите семена или съплодия (където е приложимо) към общата маса семена.
(3) Етикетът по ал. 1 трябва да е оранжев на цвят.
Чл. 35. Всяко химическо третиране трябва да бъде отбелязано върху етикета по чл. 34 и върху или в опаковката.
Раздел V
Изисквания към лицата, получили разрешение
Чл. 36. (1) Лицата – производители и/или заготвители на зеленчуковите семена, които отговарят за поставянето на етикетите на опаковките или отпечатване на информацията от етикета върху опаковките или поставянето на щемпел върху опаковките със същата информация, са задължени:
1. да информират ИАСАС за датите на началото и края на дейностите (по етикетирането);
2. да водят отчетност за всички партиди семена в книгите по чл. 62 ЗППМ, като записите в книгите да се съхраняват и да са на разположение на ИАСАС за срок не по-малък от 3 години;
3. да вземат проби от всяка партида семена, предназначена за предлагане на пазара, и да ги съхраняват най-малко 2 години.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 2 и 3 се проверяват от ИАСАС на принципа на произволен избор (случайни проверки).
Раздел VІ
Срок на разрешенията. Удължаване на срока. Прекратяване на разрешенията
Чл. 37. Разрешението по чл. 30, ал. 5 има срок на валидност една година от датата на издаването му, като този срок може да бъде удължаван по реда на чл. 38.
Чл. 38. (1) Срокът на валидност на разрешението може да бъде удължаван най-много два пъти с по една година.
(2) За удължаване на срока на разрешението неговият притежател подава заявление по образец съгласно приложение № 3, придружено от всяка налична информация, която допълва вече предоставената информация относно описанието, сортоподдържането и/или информацията от практическия опит, събран по време на отглеждането на сорта, който е предмет на първоначалното разрешение. Документът, удостоверяващ, че оценката (сортоизпитването) за признаване за вписване на въпросния сорт в ОСЛ на Република България все още не е приключила, се прилага служебно към преписката.
(3) Разрешението с удължен срок на валидност по ал. 1 се издава по образец съгласно приложение № 4.
Чл. 39. (1) Валидността на разрешението по чл. 30, ал. 5 се прекратява при условията на чл. 21.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол поддържа на интернет страницата си публичен регистър на издадените разрешения по чл. 30, ал. 5, който съдържа наименование/име на притежателя на разрешението, номер, дата на издаване и срок на валидност, дата на удължаване на срока на валидност и срок на валидност и дата на прекратяване.
Раздел VІІ
Предпазни мерки
Чл. 40. (1) Независимо от издаденото разрешение по чл. 30, ал. 5, ако демонстративните и/или производствените опити ще се извършват в друга държава членка, тя може да забрани използването на съответния сорт за цялата или за част от територията си или да определи условия за отглеждането на сорта за случаите по т. 2 в съответствие с използваните продукти от отглеждания сорт, когато се установи, че:
1. отглеждането на сорта има вредно въздействие от гледна точка на здравното състояние на растенията по отношение отглеждането на други сортове или растителни видове; или
2. сортът представлява риск за човешкото здраве или за околната среда.
(2) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол може да забрани предлагането на пазара на територията на Република България на семена, за които е издадено разрешение за предлагането на пазара на семена за демонстративни и/или производствени опити в друга държава членка, в случаите по ал. 1.
Раздел VІІІ
Проверка на сортоподдържането
Чл. 41. (1) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол извършва проверки на сортоподдържането на сортове, за които е получено разрешение по чл. 30, ал. 5.
(2) Когато сортоподдържането се извършва в друга държава членка, ИАСАС и компетентните органи на държавата членка се подпомагат взаимно, като си съдействат административно по отношение на проверките на сортоподдържането.
(3) В случаите, когато в страната ни се извършва сортоподдържане на сорт, за който е издадено разрешение от друга държава членка, се прилага ал. 2.
Раздел ІХ
Предоставяне и обмен на информация за разрешенията, публикуване на списък със сортове
Чл. 42. Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол предоставя информация на ЕК и държавите членки за разрешенията по чл. 30, ал. 5 при условията и по реда на чл. 25 и 26.
Чл. 43. Сортовете, за които са издадени разрешения от изпълнителния директор на ИАСАС, са част от списъка, който ЕК може да публикува съгласно чл. 38 на Решение на Комисията от 1 декември 2004 г. относно правилата за изпълнение, с които държавите членки могат да разрешават предлагането на пазара на семена, които принадлежат към сортовете, за които е подадено заявление за вписване в националния каталог на сортовете на земеделските растителни видове.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. С тази наредба се осигурява прилагането на Решение на Комисията от 1 декември 2004 г. относно правилата за изпълнение, с които държавите членки могат да разрешават предлагането на пазара на семена, които принадлежат към сортовете, за които е подадено заявление за вписване в националния каталог на сортовете на земеделските растителни видове (ОВ, L 362 от 9 декември 2004 г.) и Решение за изпълнение (ЕС) 2016/320 на Комисията от 3 март 2016 г. за изменение на Решение 2004/842/ЕО относно правилата за изпълнение, с които държавите членки могат да разрешават предлагането на пазара на семена, които принадлежат към сортовете, за които е подадено заявление за вписване в националния каталог на сортовете на земеделските растителни видове (ОВ, L 60 от 5 март 2016 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 39а, ал. 3 от Закона за посевния и посадъчния материал.
§ 3. Наредба № 17 от 2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са одобрени за вписване в Официалната сортова листа, предназначени за демонстративни и/или производствени опити (ДВ, бр. 77 от 2007 г.), се отменя.
§ 4. В Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 20 от 2010 г.; изм., бр. 95 от 2016 г. и бр. 87 от 2018 г.), в чл. 19 думите „министърът на земеделието и храните“ се заменят с „министърът на земеделието, храните и горите“.
§ 5. В Наредба № 5 от 2005 г. за необходимата земя, условията за отглеждане на културите и техниката за сортоизпитване, за реда за издаване на разрешения за сортоизпитване за биологични и стопански качества и за издаване на удостоверения за сортоизпитатели (ДВ, бр. 39 от 2005 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 3 думите „Министерството на земеделието и горите (МЗГ)“ се заменят с „Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ)“.
2. В чл. 10:
а) в ал. 6 думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“;
б) в ал. 7:
аа) в основния текст думите „Министърът на земеделието и горите“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“, а абревиатурата „МЗГ“ с „МЗХГ“;
бб) в т. 2 думите „ЕГН, документ за самоличност“ и „№ на фирмено дело от съответния окръжен съд“ се заличават;
в) в ал. 9 думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“, а „Закона за административното производство (ЗАП)“ с „Административнопроцесуалния кодекс“.
3. В чл. 21:
а) в ал. 2 думите „Министърът на земеделието и горите“ се заменят с „Министърът на земеделието, храните и горите“;
б) в ал. 3 съкращението „ЗАП“ се заменя с „АПК“.
4. Навсякъде думите „министъра/ът на земеделието и горите“ и абревиатурата „МЗГ“ се заменят съответно с „министъра/ът на земеделието, храните и горите“ и „МЗХГ“.
§ 6. В Наредба № 8 от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения – зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло (обн., ДВ, бр. 29 от 2007 г.; изм., бр. 109 от 2007 г. и бр. 79 от 2012 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 1, т. 2 думите „Наредба № 61 за производство и търговия на посевен материал от картофи (ДВ, бр. 10 от 2004 г.)“ се заменят с „Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 54 от 2008 г.) (Наредба № 16 от 2008 г.)“, а „Наредба № 78 от 2006 г. за производство и търговия на базови семена картофи от съответните класи на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 51 от 2006 г.)“ с „Наредба № 15 от 2015 г. за търговия на предбазови, базови и сертифицирани семена картофи от съответните класи на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 59 от 2015 г.) (Наредба № 15 от 2015 г.)“.
2. В чл. 4, ал. 2, т. 3 думите „Наредба № 12 от 2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак (ДВ, бр. 44 от 2001 г.)“ се заменят с „Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешения за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол (ДВ, бр. 25 от 2018 г.)“.
3. В чл. 27, ал. 2 думите „Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.)“ се заменят с „Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.)“, а „Националната служба по растителна защита (НСРЗ)“ с „Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“.
4. В чл. 49, ал. 2 думите „регионалната служба по растителна защита (РСРЗ)“ се заменят с „Областната дирекция по безопасност на храните“, а „Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол“ с „Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол“.
5. В чл. 59 ал. 2 се отменя.
6. Навсякъде думите:
а) „министъра на земеделието и горите“ се заменят съответно с „министъра на земеделието, храните и горите“, а абревиатурата „НСРЗ“ с „БАБХ“;
б) „Наредба № 61 за производство и търговия на посевен материал от картофи“ се заменят с „Наредба № 16 от 2008 г.“, а „Наредба № 78 от 2006 г. за производство и търговия на базови семена картофи от съответните класи на пазара на Европейския съюз“ с „Наредба № 15 от 2015 г.“.
§ 7. В Наредба № 12 от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посадъчен материал от групите земеделски растения – овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове (обн., ДВ, бр. 45 от 2007 г.; изм., бр. 87 от 2018 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 48, ал. 6 думите „Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.)“ се заменят с „Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.)“.
2. В чл. 49, ал. 10 думите „Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол“ се заменят с „Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол“.
§ 8. В Наредба № 19 от 2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури (обн., ДВ, бр. 51 от 2004 г.; изм., бр. 42 от 2006 г., бр. 20 и 45 от 2007 г. и бр. 18 от 2014 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 думите „Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.)“ се заменят с „Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.)“.
2. В чл. 5, ал. 1 думите „лица, получили разрешение по условията на чл. 28, ал. 2 ЗППМ и Наредба № 13 от 2003 г. за реда за издаване на разрешения на производители и заготвители на посевен и посадъчен материал и за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал (ДВ, бр. 81 от 2004 г.)“ се заменят с „лица, които отговарят на условията на чл. 28, ал. 1 ЗППМ“.
3. В чл. 7, ал. 4 думите „Националната служба за растителна защита (НСРЗ)“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“, а „министъра на земеделието и горите“ с „министъра на земеделието, храните и горите“.
4. В чл. 17:
а) в ал. 1 абревиатурата „НСРЗ“ се заменя с „БАБХ“;
б) в ал. 2 думите „проверки на регистрираните производители“ се заменят с „проверки за установяване на съответствие на производителите с изискванията на чл. 28, ал. 1 ЗППМ“;
в) в ал. 4 абревиатурата „НСРЗ“ се заменя с „БАБХ“.
5. В чл. 18:
а) в ал. 2 абревиатурата „НСРЗ“ се заменя с „БАБХ“;
б) в ал. 3 думите „министърът на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
6. В чл. 25:
а) в ал. 1 абревиатурата „НСРЗ“ се заменя с „БАБХ“;
б) в ал. 3:
аа) в основния текст абревиатурата „НСРЗ“ се заменя с „БАБХ“;
бб) в т. 2 думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“, а абревиатурата „НСРЗ“ се заменя с „БАБХ“;
вв) в т. 4 абревиатурата „НСРЗ“ се заменя с „БАБХ“.
7. В приложение № 3 към чл. 11, ал. 4:
а) в т. 2 думите „Министерство на земеделието и горите“ се заменят с „Министерство на земеделието, храните и горите“;
б) в т. 9 думите „в Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол“ се заменят със „с Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол“.
8. Навсякъде думите „Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол“ се заменят с „Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол“, а абревиатурата „НСРЗ“ с „БАБХ“.
§ 9. В Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен материал от зърнени култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.; изм., бр. 49 от 2009 г., бр. 38 от 2010 г., бр. 40 от 2012 г., бр. 74 от 2013 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 25 от 2017 г. и бр. 6 от 2019 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 20, ал. 5 думите „и търговци“ се заличават, а „молба“ се заменя със „заявление“.
2. В чл. 26:
а) в ал. 2 изречение второ се заличава;
б) алинеи 4 и 5 се отменят;
в) в ал. 6 думите „партидата се преразфасова“ се заменят с „партидата може да бъде преразфасована“, а думите „и се вземат проби за съответните лабораторни анализи“ се заличават;
г) алинеи 7 и 8 се отменят.
3. В чл. 29, ал. 2 думите „регистрираните в ИАСАС производители и търговци на семена от зърнени култури“ се заменят с „производителите, отговарящи на условията по чл. 28, ал. 2 ЗППМ и регистрираните търговци“.
4. В чл. 30, ал. 7 думите „чийто срок започва да тече от датата на издаване документа за повторния лабораторен анализ, посочена в новия сертификат“ се заличават.
5. В чл. 38:
а) в ал. 13 изречение второ се заличава;
б) алинея 14 се отменя.
6. В чл. 39 ал. 9, 10, 11 и 12 се отменят.
7. В чл. 57л, ал. 2 абревиатурата „МЗХ“ се заменя с „ИАСАС“.
8. Навсякъде думите „министъра/ът на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“ и абревиатурата „МЗХ“ се заменят съответно с „министъра/ът на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „МЗХГ“.
§ 10. В Наредба № 95 от 2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм., бр. 4 от 2007 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 3 думите „Националната служба за растителна защита“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“, а „Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.)“ с „Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.)“.
2. В чл. 12, ал. 3 думите „министъра на земеделието и горите“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“.
3. В чл. 23, ал. 1 думите „на пазара на Общността министърът на земеделието и горите“ се заменят с „на пазара на Европейския съюз министърът на земеделието, храните и горите“.
4. Навсякъде абревиатурата „НСРЗ“ се заменя с „БАБХ“.
§ 11. В Наредба № 96 от 2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 71 от 2006 г.; изм., бр. 13 и 45 от 2007 г., бр. 82 от 2008 г., бр. 41 и 92 от 2010 г., бр. 18 от 2014 г. и бр. 25 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 15:
а) в ал. 1 думите „Националната служба за растителна защита (НСРЗ)“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“;
б) в ал. 3 думите „Националната служба за растителна защита“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“, а „Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.)“ с „Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.)“.
2. В чл. 34, ал. 2 думите „регистрираните в ИАСАС производители и търговци“ се заменят с „отговарящите на условията на чл. 28, ал. 1 ЗППМ производители и регистрираните търговци“.
3. В чл. 57 ал. 8 се отменя.
4. В чл. 59, ал. 1 думите „Наредба № 22 от 4 юли 2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях (ДВ, бр. 68 от 2001 г.)“ се заменят с „Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица (ДВ, бр. 75 от 2018 г.)“.
5. Навсякъде думите „министъра/ът на земеделието и горите“ се заменят с „министъра/ът на земеделието, храните и горите“.
§ 12. В Наредба № 98 от 2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 14 от 2007 г., бр. 49 от 2009 г. и бр. 25 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7:
а) в ал. 1 думите „Националната служба за растителна защита (НСРЗ)“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ)“;
б) в ал. 3 думите „Националната служба за растителна защита“ се заменят с „Българската агенция по безопасност на храните“, а „Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.)“ с „Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.)“.
2. В чл. 24:
а) в ал. 2 изречение второ се заличава;
б) алинеи 3 и 4 се отменят.
3. В чл. 26, ал. 2 думите „регистрираните в ИАСАС производители и търговци“ се заменят с „отговарящите на условията на чл. 28, ал. 1 ЗППМ производители и регистрираните търговци“.
4. В чл. 41, ал. 1 думите „Наредба № 22 от 4 юли 2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях (ДВ, бр. 68 от 2001 г.)“ се заменят с „Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица (ДВ, бр. 75 от 2018 г.)“.
5. В чл. 42л, ал. 2 абревиатурата „МЗХ“ се заменя с „ИАСАС“.
6. Навсякъде думите „министъра/ът на земеделието и храните“, „Министерството на земеделеито и храните“ и абревиатурата „МЗХ“ се заменят съответно с „министъра/ът на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „МЗХГ“.
§ 13. В Наредба № 99 от 2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.; изм., бр. 4 от 2007 г., бр. 49 от 2009 г., бр. 38 от 2010 г., бр. 85 от 2011 г., бр. 75 от 2013 г., бр. 25 и 101 от 2017 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7, ал. 3 думите „Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.)“ се заменят с „Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.)“.
2. В чл. 24:
а) в ал. 2 изречение второ се заличава;
б) в ал. 4 думите „сертификат по ал. 2 или“ и „сертификата/“ се заличават;
в) в ал. 5 думатасертификат/“ се заличава;
г) в ал. 6 думите „партидата се преразфасова“ се заменят с „партидата може да бъде преразфасована“, а думите „и се вземат проби за съответните лабораторни анализи“ се заличават;
д) алинеи 7 и 8 се отменят.
3. В чл. 26, ал. 2 думите „регистрираните в ИАСАС производители и търговци“ се заменят с „отговарящите на условията на чл. 28, ал. 1 ЗППМ производители и регистрираните търговци“.
4. В чл. 46 думите „Наредба № 22 от 4 юли 2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях (ДВ, бр. 68 от 2001 г.)“ се заменят с „Наредба № 5 от 3 септември 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица“ (ДВ, бр. 75 от 2018 г.)“.
5. В чл. 48л, ал. 3 абревиатурата „МЗХГ“ се заменя с „ИАСАС“.
§ 14. В Наредба № 100 от 2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 77 от 2006 г.; изм., бр. 11 от 2007 г., бр. 49 от 2009 г., бр. 41 от 2010 г. и бр. 102 от 2016 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 7 думите „министъра на земеделието и храните“ се заменят с „министъра на земеделието, храните и горите“, а „Наредба № 12 за условията и реда за семепроизводство, отглеждане и внос на растения и семена от рода коноп (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак (ДВ, бр. 44 от 2001 г.)“ с „Наредба № 1 от 2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол, определено в листната маса, цветните и плодните връхчета, за търговия и контрол (ДВ, бр. 25 от 2018 г.)“.
2. В чл. 27:
а) в ал. 2 изречение второ се заличава;
б) в ал. 4 думите „сертификат по ал. 2 или“ и „сертификата/“ се заличават;
в) в ал. 5 думата „сертификат/“ се заличава;
г) в ал. 6 думите „партидата се преразфасова“ се заменят с „партидата може да бъде преразфасована“, а „и се вземат проби за съответните лабораторни анализи“ се заличават;
д) алинеи 7 и 8 се отменят.
3. В чл. 29, ал. 2 думите „регистрираните в ИАСАС производители и търговци“ се заменят с „отговарящите на условията на чл. 28, ал. 1 ЗППМ производители и регистрираните търговци“.
4. Навсякъде думите „министъра/ът на земеделието и храните“, „Министерството на земеделието и храните“, абревиатурата „МЗХ“ се заменят съответно с „министъра/ът на земеделието, храните и горите“, „Министерството на земеделието, храните и горите“ и „МЗХГ“.
§ 15. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Румен Порожанов
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 3
ЗАЯВЛЕНИЕ
................................................................................................
(трите имена на физическото лице или наименование на юридическото лице)
ЕИК ........................................., гр. (c) ...............................
адрес: ....................................................................................
(постоянен адрес за физическите лица; седалище и адрес на управление за юридическите лица)
телефон ................................................................................ ,
факс ..................................................................................... ,
e-mail .....................................................................................
УВАЖАЕМИ/A Г-Н/Г-ЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Заявявам, че желая да ми бъде издадено разрешение за предлагане на пазара на семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, по чл. 39а, ал. 1, т. 1 ЗППМ.
1. Научно наименование на вида ......................................
2. Наименование на сорта/генетичния материал (ако е
приложимо) ........................................................................     
3. Количество (в kg): ...........................................................
Дата: .....................                      Заявител: …………………
Приложение № 2 към чл. 3, ал. 5
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
РАЗРЕШЕНИЕ
На основание чл. 39а, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1 от Закона за посевния и посадъчния материал и чл. 3, ал. 5 от Наредба № 3 от 2019 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, и семена, предназначени за демонстративни и/или производствени опити, разрешените за целта количества в зависимост от растителните видове, опаковката и етикетирането на семената
РАЗРЕШАВАМ
на ..........................................................................................
(трите имена на физическото лице или наименование на юридическото лице)
адрес: ....................................................................................
(постоянен адрес за физическите лица; седалище и адрес на управление за юридическите лица)
да предлага на пазара на семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност по чл. 39а, ал. 1, т. 1 ЗППМ.
1. Научно наименование на вида ...................................
2. Наименование на сорта/генетичния материал
(ако е приложимо) ............................................................
3. Количество (в kg): ........................................................
4. Пореден № на етикета .................................................
5. Идентификационен № на партидата ..........................
Разрешението е със срок на валидност ……………………...
....................……....................... считано от датата на издаването му.
Изпълнителен директор:
Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
От ........................................................................................
(трите имена на физическото лице или наименование на юридическото лице)
ЕИК ........................................., гр. (c) .............................
адрес: ..................................................................................
(постоянен адрес за физическите лица; седалище и адрес на управление за юридическите лица)
телефон ................................................................................ ,
факс ..................................................................................... ,
e-mail .....................................................................................
УВАЖАЕМИ/A Г-Н/Г-ЖО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
Заявявам, че желая да ми бъде издадено на основание чл. 39а, ал. 4 ЗППМ
(отбележете с „Х“ в квадратчето)
   Разрешение
   Разрешение с удължен срок на валидност
за предлагане на пазара на семена от сортове, за които е подадена заявка за сортоизпитване с цел признаване и вписване в Официалната сортова листа (ОСЛ) съгласно чл. 39а, ал. 2 ЗППМ.
1. Научно наименование на вида ...................................
2. Наименование на сорта ...............................................
3. Номер на заявката за сортоизпитване на сорта за вписване в ОСЛ
(попълва се служебно) ......................................................
4. Сортоподдържане (държава, място, лице) ................
..............................................................................................
5. Държави членки, в които ще се извършват опитите, и съответните количества семена:
държава .......................... количество ................................  
държава .......................... количество ................................  
държава .......................... количество ................................  
6. № и дата на предходно разрешение (попълва се само
когато има издадено такова) ...........................................
Дата: .....................                      Заявител: …………………
Приложение № 4  към чл. 10, ал. 5, чл. 20, ал. 3, чл. 30, ал. 5 и чл. 38, ал. 3
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО СОРТОИЗПИТВАНЕ, АПРОБАЦИЯ И СЕМЕКОНТРОЛ
РАЗРЕШЕНИЕ
№ ................/………………..…… г.
На основание чл. 39а, ал. 3 от Закона за посевния и посадъчния материал във връзка с чл. 10, ал. 5, чл. 20, ал. 3, чл. 30, ал. 5 и чл. 38, ал. 3 (попълва се правното основание за всеки конкретен случай) ………………………………. от Наредба №…………. от ………… г. относно предлагането на пазара на семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за сортоизпитване с цел признаване и вписване в официалната сортова листа
РАЗРЕШАВАМ
на ...........................................................................................
(трите имена на физическото лице или наименование на юридическото лице)
адрес: .....................................................................................
(постоянен адрес за физическите лица; седалище и адрес на управление за юридическите лица)
да предлага на пазара семена от сортове, за които е подадена заявка за сортоизпитване с цел признаване и вписване в Официалната сортова листа (ОСЛ) съгласно чл. 39а, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал.
1. Научно наименование на вида ......................................
2. Наименование на сорта ..................................................
3. Номер на заявката за сортоизпитване на сорта за вписване
в ОСЛ ....................................................................................
4. Държави членки, в които ще се извършват опитите, и съответните количества семена:
държава .......................... количество ................................  
държава .......................... количество ................................  
държава .......................... количество ................................  
5. № и дата на предходно разрешение (попълва се само
когато има издадено такова) ……………………………………….....
................................................................................................
Разрешението е със срок на валидност ………………...........
...........……………………….. считано от датата на издаването му.
Изпълнителен директор:
2485