Народно събрание
брой: 29, от дата 8.4.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение на Изборния кодекс

 

УКАЗ № 68
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Изборния кодекс, приет от 44-то Народно събрание на 27март 2019 г.
Издаден в София на 2 април 2019 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
ЗАКОН
за изменение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 2014 г.; изм., бр. 35, 53 и 98 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г., бр. 39, 57, 85 и 97 от 2016 г., Решение № 3 на Конституционния съд от 2017 г. – бр. 20 от 2017 г.; изм., бр. 85 от 2017 г., бр. 94 и 102 от 2018 г. и бр. 17 и 21 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 108, ал. 1, т. 6 думите „в това число и видеозаписите по чл. 219, ал. 2, записани на технически носител“ се заличават.
§ 2. В чл. 298 ал. 2 се изменя така:
„(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.“
§ 3. В чл. 386 ал. 2 се изменя така:
„(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малък от 5 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.“
§ 4. В чл. 454 ал. 2 се изменя така:
„(2) Предпочитанията (преференциите) за отделните кандидати са валидни, ако броят на гласовете, получени за кандидата, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.“
§ 5. В приложение № 1 към чл. 248 т. 5.3 се изменя така:
„5.3. Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малък от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.“
§ 6. В приложение № 3 към чл. 355 т. 5.3 се изменя така:
„5.3. Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малък от 5 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.“
§ 7. В приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 т. 5.2 се изменя така:
„5.2. Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.“
Заключителна разпоредба
§ 8. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно съб­рание на 27 март 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
2411