Народно събрание
брой: 22, от дата 15.3.2019 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.9


Решение за прекратяване пълномощията на народен представител

 

РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Славчо Георгиев Велков като народен представител от Тринадесети изборен район – Пазарджишки.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 14 март 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Цвета Караянчева
1865