Министерски съвет
брой: 17, от дата 26.2.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.59


Решение № 42 от 25 януари 2019 г. за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2018 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2019 г.

 

РЕШЕНИЕ № 42 ОТ 25 ЯНУАРИ 2019 Г.
за приемане на Отчет за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през 2018 г. и за приемане на Националната статистическа програма за 2019 г.
На основание чл. 15, ал. 1 във връзка с чл. 9, т. 6 от Закона за статистиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Приема Отчета за изпълнението на Националната статистическа програма и за дейността на Националния статистически институт през  2018 г.
2. Приема Националната статистическа програма за 2019 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
НАЦИОНАЛНА СТАТИСТИЧЕСКА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г.
СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА
 
АМ
Агенция „Митници“
БВП
Брутен вътрешен продукт
БНД
Брутен национален доход
ГДГРАО
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“
ДДС
Данък добавена стойност
ДМА
Дълготрайни материални активи
ДНМА
Дълготрайни нематериални активи
ДПРВД
Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“
Евростат
Статистическа служба на Европейския съюз
ЕИСПП
Единна информационна система за противодействие на престъпността
ЕК
Европейска комисия
ЕСГРАОН
Единна система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението
ЕСНС
Европейска система от национални сметки
ЗДДФЛ
Закон за данъците върху доходите на физическите лица
ЗКПО
Закон за корпоративното подоходно облагане
ИС
Информационна система
ИСБС
Информационна система „Бизнес статистика“
ИСКБС
Информационна система „Краткосрочна бизнес статистика“
КОФОГ
Класификация на функциите на държавното управление
КИД-2008
Класификация на икономическите дейности-2008
МВФ
Международен валутен фонд
МЗ
Министерство на здравеопазването
МЗХГ
Министерство на земеделието, храните и горите
МИ
Министерство на икономиката
МО
Министерство на отбраната
МОН
Министерство на образованието и науката
МОСВ
Министерство на околната среда и водите
МРРБ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МТИТС
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
МФ
Министерство на финансите
НАП
Национална агенция за приходите
НЗОК
Национална здравноосигурителна каса
НИРД
Научноизследователска и развойна дейност
НОИ
Национален осигурителен институт
НЦОЗА
Национален център по обществено здраве и анализи
ОИСР
Организация за икономическо сътрудничество и развитие
ПРОДПРОМ
Номенклатура на промишлената продукция
РЗИ
Регионални здравни инспекции
РСЕ
Регистър на статистическите единици
СЗО
Световна здравна организация
ТР
Търговски регистър
ХИПЦ
Хармонизиран индекс на потребителските цени
SDMX
Стандарт за обмен на статистически данни и метаданни
NUTS
Класификация на териториалните единици за статистически цели
ВЪВЕДЕНИЕ
Националната статистическа програма за 2019 г. е разработена в съответствие с глава трета от Закона за статистиката. Програмата включва плана за дейността на Националния статистически институт (НСИ) и плановете за статистическите дейности на органите на статистиката.
Развитието на методологията, производството и разпространението на статистическа информация в Националната статистическа система на Република България се осъществява на базата на приети единни европейски стандарти и хармонизирани методи. Включените нови изследвания и дейности в националната програма за 2019 г. са свързани с нуждите на потребителите и с приоритетите, заложени в Годишната европейска статистическа програма за 2019 г. Новите изследвания и дейности в НСП 2019 са:
– Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 г.;
– Наблюдение на структурата на заплатите 2018;
– Европейско здравно интервю;
– Регистър за вноса на суров нефт;
– Икономически сметки за околната среда Регламент (ЕС) № 691/2011 и Регламент № 538/2014 г. на Европейския парламент и на Съвета относно икономическите сметки за околната среда;
– Сметки за субсидиите и трансферите за околната среда (като част от икономическите сметки за околната среда);
– Изготвяне на националните инвентаризации на емисии на вредни вещества във въздуха (ПМС № 227 от 16.10.2017 г. и Директива (ЕС) 2016/2284);
– Производство и публикуване на експериментална статистика от източници на Big data;
– Публикуване на данни на националния портал за отворени данни;
– Преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г.
НСИ ще участва в следните нови проекти на ЕК:
– Наблюдение на работната сила – допълнителен модул през 2019 г. за организация на работата и работното време;
– План за действие за подобрения на EU-SILC (навременност, регионализация и подготовка на ревизия на EU-SILC);
– Подкрепа за подобряване на статистиката на престъпността;
– Национални сметки и платежен баланс;
– Програма за европейски сравнения 2019 г.;
– Развитие на структурната бизнес статистика;
– Установяване на процесите на производство за нови индекси на производство в услугите и търговията и подобряване на качеството на краткосрочната бизнес статистика;
– Подкрепа за прилагане на дейности по профилиране в държавите членки;
– Подобряване на статистиката на вноса и износа на отпадъци;
– Подобряване на ИТ сигурността в ЕСС за обмен на конфиденциална статистическа информация;
– ESSnet „Големи данни II“;
– Подкрепа за дейности за статистическата грамотност в областта на конкуренцията, игровизацията, електронното обучение 2019 г.;
– Картиране и оценка на интегрирани сметки за екосистемите (MAIA), Хоризонт 2020;
– Повишаване на иновационния капацитет на малките и средните предприятия (SMEINNOBOOST).
Резултатите от статистическите изследвания, включени в Националната статистическа програма, са достъпни за всички. Сроковете, формата и видът, в които се предоставят резултатите, са съобразени с изискванията на Евростат.
Във връзка с оптимизирането на разходите и намаляване натоварването на респондентите са направени промени в организацията на някои изследвания и съкращаване на сроковете за предоставяне на статистическата информация на потребителите.
Съгласно чл. 16, ал. 1 от Закона за статистиката средствата, необходими за изпълнението на Националната статистическа програма, се осигуряват от държавния бюджет, както и от средства от Евростат и други органи и организации и се посочват отделно от средствата за издръжка на НСИ. Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 103 от 13.12.2018 г., са определени 23 801 000 лв., от които 19 977 000 лв. текущи разходи по бюджета на НСИ за 2019 г. Финансирането на провежданите от НСИ регулярни изследвания възлиза на 19 025 187 лв., за включените нови изследвания и дейности ще са необходими 351 813 лв., a съфинансирането на проекти по договори за субсидии с ЕК е 600 000 лв.
Плановете за статистическите дейности на органите на статистиката през 2019 г. се финансират от бюджетите на съответните институции.
 
 

ВИЖ плановете

 
1211