Министерски съвет
брой: 13, от дата 12.2.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.14


Решение № 58 от 8 февруари 2019 г. за признаване на Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за хората с увреждания

 

РЕШЕНИЕ № 58 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2019 Г.
за признаване на Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за хората с увреждания
На основание чл. 92 от Закона за хората с увреждания и чл. 10, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 10 и 81 от 2015 г. и бр. 27 от 2018 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Кооперация „Национална потребителна кооперация на слепите в България“ със седалище и адрес на управление в гр. София, район „Илинден“, ул. Вардар № 71, регистрирана в Софийския областен съд по определение № 2145 от 25 февруари 1945 г., ЕИК 000627259, за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за хората с увреждания за срок 3 години считано от 18 февруари 2019 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
978