Министерски съвет
брой: 13, от дата 12.2.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.14


Постановление № 25 от 7 февруари 2019 г. за изменение на Постановление № 65 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в Националната служба за охрана

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2019 Г.
за изменение на Постановление № 65 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в Националната служба за охрана (ДВ, бр. 27 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Приложението към чл. 1 (поверително) се изменя съгласно приложението (поверително).
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението се прилага от 1 януари 2019 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
942