Министерски съвет
брой: 13, от дата 12.2.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.13


Постановление № 24 от 7 февруари 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2019 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 7 ФЕВРУАРИ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Държавната комисия по сигурността на информацията (ДКСИ) за 2019 г. в размер 2 850 000 лв. за извършване на дейности по изграждане на охраняем периметър, вътрешно преустройство на помещения и надграждане на структурно-кабелните системи и на специалните системи за сигурност за недвижим имот, закупен в полза на държавата, намиращ се в гр. София, Столична община, район „Сердика“, ул. Козлодуй № 4.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 39, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 3. Председателят на ДКСИ да извърши съответните промени по бюджета на ДКСИ за 2019 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на председателя на ДКСИ.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
941