Министерски съвет
брой: 12, от дата 8.2.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.36


Постановление № 22 от 1 февруари 2019 г. за изменение на Постановление № 37 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 – 2020 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 22  ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2019 Г.
за изменение на Постановление № 37 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на реда и условията за изпълнение на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България за периода 2014 – 2020 г. (обн., ДВ, бр. 16 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 41 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „публичност и прозрачност, определени в Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25.10.2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26.10.2012 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012“ се заменят с „определени в Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 (ОВ, L 193/1 от 30.07.2018 г.), наричан по-нататък, Регламент (EC, ЕВРАТОМ) № 2018/1046“.
2. В ал. 4 думите „чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 966/2012“ се заменят с „чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 2018/1046“.
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 106, параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012“ се заменят с „чл. 136 и чл. 141, параграф 1 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 2018/1046“.
2. В ал. 2 думите „чл. 143, параграфи 1 и 4 от Делегиран регламент (ЕС) № 1268/2012 на Комисията от 29 октомври 2012 г. относно правилата за прилагане на Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ, L 362 от 31.12.2013 г.)“ се заменят с „чл. 137 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 2018/1046“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „§ 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят с „§ 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“;
б) в т. 2 думите „чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят с „чл. 68 или 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 3. В чл. 21, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „чл. 57, параграф 2 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012“ се заменят с „чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 2018/1046“.
2. В т. 2 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
3. В т. 3 думите „§ 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят с „§ 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 4. В чл. 33, т. 7 думите „Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) № 1605/2002 на Съвета (ОВ, L 298 от 26 октомври 2012 г.)“ се заменят с „Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) 2018/1046“.
§ 5. В § 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „заместник министър-председателя по демографската и социалната политика и“ се заличават, а думите „министър на труда и социалната политика“ се заменят с „министъра на труда и социалната политика“.
Заключителни разпоредби
§ 6. В Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет, приета с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 40 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 55 от 2003 г., бр. 13 и 97 от 2004 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 58 от 2011 г. и бр. 89 от 2016 г.), в § 1 от допълнителните разпоредби т. 8 се изменя така:
„8. помощи и средства, получавани по Закона за хората с увреждания;“.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 6, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
788