Министерски съвет
брой: 12, от дата 8.2.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.20


Постановление № 20 от 1 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20  ОТ 1 ФЕВРУАРИ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 328 на Министерския съвет от 2017 г. за условията и реда за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование (ДВ, бр. 103 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и ученици със специални образователни потребности, които се обучават в държавните и в общинските центрове за специална образователна подкрепа след завършен VII клас“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Допълнителни средства за стипендии могат да се отпускат от бюджета на финансиращия орган на държавното или общинското училище, съответно на държавния или общинския център за специална образователна подкрепа, и от бюджета на училището или на центъра за специална образователна подкрепа при наличие на възможности за това.“
2. В ал. 4 след думите „финансиращи училища“ се добавя „или центрове за специална образователна подкрепа“, а след думите „частните училища“ се поставя запетая и се добавя „както и в центровете за специална образователна подкрепа“.
3. В ал. 8 след думата „училищата“ се добавя „или центровете за специална образователна подкрепа“.
4. В ал. 9 след думата „училищата“ се добавя „или центровете за специална образователна подкрепа“.
5. В ал. 12 след думата „училищата“ се добавя „или центровете за специална образователна подкрепа“.
6. В ал. 13 след думите „на държавните и общинските училища“ се поставя запетая, добавя се „съответно на държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа“ и се поставя запетая.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 5 и 6:
„5. ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап;
6. ученици, които са приети за обучение в VІІІ клас по защитeните от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, и се обучават по тези специалности през учебната година.“
2. В ал. 2 след думата „училището“ се добавя „и центъра за специална образователна подкрепа“.
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Стипендиите по ал. 1, т. 5 и 6 се отпускат от началото на всяка учебна година и се изплащат месечно за периода на учебните месеци.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея навсякъде думите „по ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с „по ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 4. В чл. 5, ал. 3 накрая се добавя „или на центъра за специална образователна подкрепа“.
§ 5. В чл. 6 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Училището“ се добавя „или центърът за специална образователна подкрепа“.
2. В ал. 4 след думата „училището“ се добавя „или на центъра за специална образователна подкрепа“.
§ 6. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Ученик в център за специална образователна подкрепа може да кандидатства за стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 2 и 4 и ал. 2, включително месечна стипендия по чл. 6, ал. 1, но може да получи по избор въз основа на писмено заявление само една от стипендиите.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато ученик е класиран за стипендия по чл. 4, ал. 1, т. 5 или 6 и едновременно за стипендия за постигнати образователни резултати, има право да получи и 50 на сто от размера й.“
3. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Стипендиите по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 6 не се изплащат на ученици, допуснали над пет отсъствия по неуважителни причини през месеца, за който се полага стипендията.“
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „училището“ се добавя „или на центъра за специална образователна подкрепа“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1:
аа) в буква „в“ думите „за учебен срок или за учебна година“ се заличават;
бб) в буква „г“ накрая се добавя „или центъра за специална образователна подкрепа“;
вв) в буква „е“ след думата „училището“ се добавя „или центъра за специална образователна подкрепа“;
б) в т. 2 думите „по чл. 4, ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с „по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6“.
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „училището“ се добавя „или на центъра за специална образователна подкрепа“.
2. В ал. 2 думите „в училището и се публикува на интернет страница на училището“ се заменят с „в училището или в центъра за специална образователна подкрепа и се публикува на интернет страницата на училището или на центъра за специална образователна подкрепа“.
§ 9. В чл. 10, ал. 5 думите „стипендия за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането“ се заменят със „стипендиите по чл. 4, ал. 1, т. 2, 5 и 6“.
§ 10. В чл. 12, ал. 2 след думата „училището“ се добавя „или на центъра за специална образователна подкрепа“.
§ 11. В чл. 13, ал. 1 след думата „училището“ се добавя „или на центъра за специална образователна подкрепа“.
§ 12. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. (1) Учениците в държавните, общинските и частните училища, както и в центровете за специална образователна подкрепа могат да получават стипендии, осигурени със средства от Европейските структурни фондове или от работодатели, при които учениците от професионалните гимназии или от паралелки, осигуряващи професионална подготовка, провеждат практическото си обучение.
(2) Размерът на стипендиите по ал. 1, осигурени със средства от Европейските структурни фондове, и условията за предоставянето им се утвърждават от Комитета за наблюдение на съответната оперативна програма.
(3) Учениците в държавните, общинските и частните училища, както и в центровете за специална образователна подкрепа могат да получават едновременно стипендии, осигурени със средства от държавния бюджет, и стипендии по ал. 1.“
§ 13. В § 1 т. 3 се отменя.
§ 14. В § 7 след думата „училището“ се добавя „или на центъра за специална образователна подкрепа“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. (1) За учебната 2018 – 2019 година месечните стипендии за ученици, които се обучават в дуална система на обучение в класовете от първи гимназиален етап, както и за ученици, приети за обучение и обучавани по защитените от държавата специалности от професии или специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, се отпускат от началото на втория учебен срок.
(2) Учениците, които през учебната 2018 – 2019 година и учебната 2019 – 2020 година се обучават в дуална система на обучение и получават стипендии по проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“, нямат право на стипендията по чл. 4, ал. 1, т. 5, осигурена със средства от държавния бюджет.
§ 16. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
785