Министерски съвет
брой: 10, от дата 1.2.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 15 от 25 януари 2019 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15 ОТ 25 ЯНУАРИ 2019 Г.
за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В Постановление № 90 на Министерския съвет от 2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации (обн., ДВ, бр. 44 от 2000 г.; попр., бр. 45 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2001 г., бр. 30, 83 и 101 от 2002 г.; Решение № 7622 на Върховния административен съд от 2003 г. – бр. 67 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2004 г., бр. 96 от 2005 г., бр. 1 и 70 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 55 и 86 от 2008 г., бр. 13 и 79 от 2009 г., бр. 96 от 2011 г., бр. 62 от 2012 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 58 от 2015 г., бр. 59 от 2016 г., бр. 66 от 2017 г., бр. 19, 55 и 70 от 2018 г.) в чл. 8, ал. 1, т. 1 числото „200“ се заменя с „240“.
§ 2. В Постановление № 162 на Министерския съвет от 2001 г. за определяне на диференцирани нормативи за издръжка на обучението за един студент по професионални направления (обн., ДВ, бр. 59 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 81 от 2004 г., бр. 32 и 94 от 2005 г., бр. 49 от 2007 г., бр. 79 от 2009 г., бр. 6 и 62 от 2013 г., бр. 15 от 2014 г., бр. 69 от 2016 г., бр. 7 от 2017 г.; Решение № 9393 на Върховния административен съд от 2017 г. – бр. 93 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2018 г.) в чл. 1, т. 1 думите „коефициент 1,00“ се заменят с „коефициент 1,15“.
§ 3. В Постановление № 328 на Министерския съвет от 2015 г. за определяне на средствата от държавния бюджет за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда (обн., ДВ, бр. 94 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2017 г. и бр. 19 от 2018 г.) приложение № 2 се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 2
Методика за определяне на коефициента на висше училище по професионално направление
1. Определяне на коефициента на висше училище по професионално направление:
1.1. Коефициентът на всяко висше училище (i) за всяко професионално направление (j) Kij се изчислява по следната формула:
Kij = Ка  х  Кни  х  Kрпт  х  К1м  х  Кпнобн  х  Кпнппу  х  Кпннп  х  Копнрцв,
където:
Ка е коефициентът за акредитационна оценка и се определя съгласно т. 2;
Кни – коефициентът за научни изследвания и се определя съгласно т. 3;
Kрпт – коефициентът за реализация на пазара на труда и се определя съгласно т. 4;
К1м – коефициентът за първо място и се определя съгласно т. 5;
Кпнобн – коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда и се определя съгласно т. 6;
Кпнппу – коефициентът за професионално направление, което не е определено като приоритетно и в него се обучават повече от половината от общия средно приравнен брой учащи във висшето училище, и се определя съгласно т. 7;
Кпннп – коефициентът за професионални направления с намаляващ прием и се определя съгласно т. 8;
Копнрцв – коефициентът за обучение в професионални направления в райони с целенасочено въздействие и се определя съгласно т. 9.
1.2. Полученият коефициент (Kij) по формулата по т. 1.1 се закръглява до два знака след десетичната запетая.
1.3. При стойности на получения коефициент по формулата по т. 1.1 под 0,50 коефициентът се приравнява на 0,50.
1.4. В случаите, в които коефициентът на висше училище за дадено професионално направление, получен по формулата по т. 1.1, е над 1,00 и надвишава коефициента на висшето училище, класирано по същото професионално направление едно място по-напред, коефициентът се приравнява на този на висшето училище, класирано едно място по-напред, или на единица (1,00) в зависимост от това, коя от двете стойности е по-висока.
2. Определяне на коефициент за акредитационна оценка:
2.1. Коефициентът за акредитационна оценка (Ка) се изчислява по следната формула:
Ка = 1 + (ОПА – 8,5) х 0,1,
където ОПА е оценката от програмната акредитация за съответното висше училище по съответното професионално направление съгласно стойността по този индикатор в Рейтинговата система на висшите училища в Република България към 31 октомври на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата.
2.2. В случаите, в които висшето училище няма оценка от програмна акредитация по съответното професионално направление и осъществява обучение въз основа на положително оценен проект, коефициентът за акредитационна оценка се определя в размер на единица (1,00).
3. Определяне на коефициент за научни изследвания:
3.1. Коефициентът за научни изследвания (Кни) се изчислява по следната формула:
Кни = 1 – (55 – КОНИ)/220,
където КОНИ е комплексната оценка за научни изследвания, формирана от индикаторите за научни изследвания и техните тежести по приложение № 1 и стойностите на индикаторите, определени по методологията на Рейтинговата система на висшите училища в Република България към 31 октомври на годината, предхождаща годината, за която се определят средствата.
3.2. При стойности на КОНИ, по-големи от 80, за целите на определянето на коефициента за научни изследвания се използва КОНИ, равна на 80.
3.3. За професионалните направления „Религия и теология“, „Теория на изкуствата“, „Изобразителни изкуства“, „Музикално и танцово изкуство“, „Театрално и филмово изкуство“, „Спорт“, „Педагогика на обучението по…“, „Национална сигурност“ и „Военно дело“ коефициентът за научни изследвания се определя в размер на единица (1,00).
3.4. За професионалните направления от областите на висше образование „Социални, стопански и правни науки“ и „Хуманитарни науки“, както и за професионалните направления „Теория и управление на образованието“, „Обществено здраве“ и „Здравни грижи“ коефициентът за научни изследвания (Кни) се изчислява по следната формула:
Кни = 1 – (47 – КОНИ)/220.
4. Определяне на коефициент за реализация на пазара на труда:
4.1. Коефициентът за реализация на пазара на труда (Kрпт) се определя в зависимост от стойностите по индикатори „Безработица сред завършилите“ и „Приложение на придобитото висше образование“ по следната матрица:

Приложение на придобитото висше образование (в проценти)
„Безработица сред завършилите“  (в проценти)
Над 65
От 45 до 65
От 30 до 45
Под 30
под 2,00
1,15
1,10
1,05
0,98
от 2,00 до 4,00
1,10
1,05
0,97
0,91
от 4,00 до 6,00
1,00
0,97
0,93
0,88
над 6,00
0,92
0,87
0,84
0,80

4.2. За професионални направления във висши училища, за които няма информация по двата показателя поради липса на завършили студенти и съответно на данни за реализация на пазара на труда, коефициентът за реализация на пазара на труда се определя в размер на единица (1,00).
5. Определяне на коефициент за първо място:
5.1. Коефициентът за първо място (К1м) се определя за:
5.1.1. висшето училище, което е получило най-висока комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда съгласно чл. 1 по професионалното направление или е единственото, което осъществява обучение по това професионално направление;
5.1.2. висшите училища, получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е по-ниска с две (2,00) или с по-малко точки от оценката на висшето училище, получило най-високата оценка по професионалното направление.
5.2. Не се определя коефициентът за първо място в случаите, в които три или повече висши училища по професионалното направление са получили най-високи оценки съгласно чл. 1, разликата между които е две (2,00) или по-малко точки, и тези висши училища обучават над 50 на сто от студентите по това професионално направление.
5.3. Коефициентът за първо място е в размер на произведението на коефициентите К1ма и К1мб (К1м = К1ма х К1мб), които се определят, както следва:
5.3.1. К1ма = 1,12 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1;
5.3.2. К1ма = 1,232 за висшите училища, които са определени на първо място съгласно т. 5.1 по професионални направления от области на висше образование „Педагогически науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и „Изкуства“ и имат стойност по индикатор „Безработица сред завършилите“ под 2,00 (процента) и по индикатор „Приложение на придобитото висше образование“ над 65,00 (процента);
5.3.3. К1ма = 1,00 за всички останали случаи;
5.3.4. К1мб = 1,1 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 и получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е с повече от четиринадесет (14) точки по-висока от оценката на висшето училище, класирано на второ място по професионалното направление;
5.3.5. К1мб = 1,05 за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 и получили комплексна оценка съгласно чл. 1, която е с повече от седем (7) точки по-висока от оценката на висшето училище, класирано на второ място по професионалното направление;
5.3.6. К1ма = 1,00 за всички останали случаи.
6. Коефициентът за професионални направления с очакван бъдещ недостиг на пазара на труда (Кпнобн) се определя, както следва:
6.1. За професионални направления от области на висше образование „Социални, стопански и правни науки“, „Здравеопазване и спорт“ и „Сигурност и отбрана“ в размер 1,00.
6.2. За професионални направления от области на висше образование „Хуманитарни науки“, „Педагогически науки“, „Природни науки, математика и информатика“, „Технически науки“, „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и „Изкуства“:
6.2.1. за висшите училища, определени на първо място съгласно т. 5.1 – 1,1;
6.2.2. за висшите училища, определени на второ и на следващо място съгласно т. 5.1 – 1,05.
7. Коефициентът за професионално направление, което не е определено като приоритетно и в което се обучават повече от половината от общия средно приравнен брой учащи във висшето училище (Кпнппу), се определя, както следва:
7.1. Ако по професионалното направление се обучават над 50 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище – в размер 1,05.
7.2. Ако по професионалното направление се обучават над 60 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище – в размер 1,1.
7.3. Ако по професионалното направление се обучават над 70 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище – в размер 1,2.
7.4. Ако по професионалното направление се обучават над 80 на сто от средно приравнения брой учащи във висшето училище – в размер 1,3.
8. Определяне на коефициент за професионално направление с намаляващ прием (Кпннп):
8.1. Коефициентът за професионално направление с намаляващ прием се определя за приоритетни професионални направления, в които се наблюдава намаление на средно приравнения брой учащи се за период от последните 5 години, и се изчислява по следната формула:
Кпннп = 1+(0,924-(СПБУ(t-1)/СПБУ(t-5))),
                             2
където:
СПБУ е средно приравненият брой учащи се в съответното професионално направление и t е времевият индекс за настоящата година.
8.2. В случай че намалението на средно приравнения брой учащи се в съответното професионално направление за периода е по-малко от 7,6 на сто, то коефициентът за професионално направление с намаляващ прием е в размер единица (1,00).
9. Коефициентът за обучение в професионални направления в райони с целенасочено въздействие (Коппнвцв) се определя за професионалните направления, в които обучението се провежда в областите Видин, Враца, Кърджали, Смолян и Ловеч, и е в размер 1,12.“
§ 4. В Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности (обн., ДВ, бр. 26 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2016. г., бр. 24 и 66 от 2017 г. и бр. 19 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4:
а) в ал. 1 изречение второ се изменя така:
„В случаите, в които през последната учебна година няма приети за обучение студенти и докторанти по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от Закона за висшето образование по дадено професионално направление, се взема броят на приетите студенти и докторанти от последната учебна година, в която е осъществен прием по същото професионално направление за обучение, финансирано със средства от държавния бюджет.“;
б) алинея 6 се изменя така:
„(6) При положителна оценка комисията определя максимално допустимия брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3 в рамките на свободния капацитет на съответното професионално направление или специалност от регулираните професии. Положителната оценка на комисията и максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти се прилагат и през следващите учебни години до изтичане на срока по чл. 84, ал. 2 от Закона за висшето образование.“;
в) създава се нова ал. 7:
„(7) При отрицателна оценка не се определя максимално допустим брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по ал. 3. Отрицателната оценка на комисията се прилага и през следващите две учебни години за същите професионални направления и специалности от регулираните професии. Максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти след третата учебна година от получената отрицателна оценка се определя по реда на ал. 3.“;
г) досегашната ал. 7 става ал. 8;
д) досегашната ал. 8 се отменя.
2. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
„(3) За професионални направления и специалности от регулираните професии, получили отрицателна оценка по чл. 4, ал. 7, не се предлага за утвърждаване брой на приемани за обучение студенти и докторанти.“
3. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Коефициентът на всяко държавно висше училище за всяко професионално направление се определя в зависимост от получената оценка от програмната акредитация на професионалното направление, оценката за научната дейност и оценката за реализация на завършилите студенти и докторанти, както следва:
1.1. За професионални направления от области на висшето образование „Педагогически науки“ (с изключение на професионално направление „Педагогика на обучението по …“), „Природни науки, математика и информатика“ (с изключение на професионални направления „Физически науки“, „Химически науки“ и „Математика“), „Технически науки“ (с изключение на професионални направления „Енергетика“, „Материали и материалознание“ и „Химични технологии“), „Аграрни науки и ветеринарна медицина“ и за професионално направление „Военно дело“:

Оценка от програмната акредитация
Равна или по-ниска от 6,50
6,51 – 7,99
8,00 – 8,99
9,00 – 10,00
Оценка за научна дейност
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
Оценка за
реализация
1
1,000
1,100
1,200
1,100
1,200
1,300
1,200
1,300
1,400
1,300
1,400
1,500
2
0,900
1,000
1,100
1,000
1,100
1,200
1,100
1,200
1,300
1,200
1,300
1,400
3
0,800
0,900
1,000
0,900
1,000
1,100
1,000
1,100
1,200
1,100
1,200
1,300
4
0,700
0,800
0,900
0,800
0,900
1,000
0,900
1,000
1,100
1,000
1,100
1,200
5
0,600
0,700
0,800
0,700
0,800
0,900
0,800
0,900
1,000
0,900
1,000
1,100

1.2. За професионални направления от области на висшето образование „Хуманитарни науки“ (с изключение на професионално направление „Религия и теология“), „Изкуства“ и за професионални направления „Социология, антропология и науки за културата“ и „Социални дейности“:

Оценка от програмната акредитация
Равна или по-ниска от 6,50
6,51 – 7,99
8,00 – 8,99
9,00 – 10,00
Оценка за научна дейност
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
Оценка за
реализация
1
0,980
1,000
1,020
1,000
1,020
1,040
1,020
1,040
1,070
1,040
1,070
1,150
2
0,960
0,980
1,000
0,980
1,000
1,020
1,000
1,020
1,040
1,020
1,040
1,070
3
0,940
0,960
0,980
0,960
0,980
1,000
0,980
1,000
1,020
1,000
1,020
1,040
4
0,920
0,940
0,960
0,940
0,960
0,980
0,960
0,980
1,000
0,980
1,000
1,020
5
0,900
0,920
0,940
0,920
0,940
0,960
0,940
0,960
0,980
0,960
0,980
1,000

1.3. За професионални направления от област на висшето образование „Здравеопазване и спорт“:

Оценка от програмната акредитация
Равна или по-ниска от 6,50
6,51 – 7,99
8,00 – 8,99
9,00 – 10,00
Оценка за научна дейност
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
Оценка за
реализация
1
0,800
0,850
0,900
0,850
0,900
1,000
0,900
1,000
1,100
1,000
1,070
1,150
2
0,750
0,800
0,850
0,800
0,850
0,900
0,850
0,900
1,000
0,900
1,000
1,050
3
0,700
0,750
0,800
0,750
0,800
0,850
0,800
0,850
0,900
0,850
0,900
0,950
4
0,650
0,700
0,750
0,700
0,750
0,800
0,750
0,800
0,850
0,800
0,850
0,900
5
0,600
0,650
0,700
0,650
0,700
0,750
0,700
0,750
0,800
0,750
0,800
0,850

1.4. За професионални направления от област на висшето образование „Социални, стопански и правни науки“ (с изключение на професионални направления „Социология, антропология и науки за културата“ и „Социални дейности“) и професионално направление „Национална сигурност“:

Оценка от програмната акредитация
Равна или по-ниска от 6,50
6,51 – 7,99
8,00 – 8,99
9,00 – 10,00
Оценка за научна дейност
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
ниска – под 50
средна – от 50 до 60
висока – над 60
Оценка за
реализация
1
0,700
0,750
0,800
0,750
0,800
0,850
0,800
0,950
1,050
0,950
1,050
1,100
2
0,650
0,700
0,750
0,700
0,750
0,800
0,750
0,850
0,900
0,850
0,900
1,000
3
0,600
0,650
0,700
0,650
0,700
0,750
0,700
0,750
0,800
0,750
0,800
0,850
4
0,550
0,600
0,650
0,600
0,650
0,700
0,650
0,700
0,750
0,700
0,750
0,800
5
0,500
0,550
0,600
0,550
0,600
0,650
0,600
0,650
0,700
0,650
0,700
0,750

б) точка 2.3 се отменя;
в) в т. 3.2 думите „по т. 1.2 или 1.3“ се заменят с „по т. 1.1, 1.2, 1.3 или 1.4“;
г) в т. 3.3 думите „по т. 1.1, 1.2 или 1.3“ се заменят с „по т. 1.1, 1.2, 1.3 или 1.4“;
д) в т. 4.1.2 думите „Технически науки“ (с изключение на професионални направления „Енергетика“, „Материали и материалознание“ и „Химически технологии“)“ се заменят с „Технически науки“ (с изключение на професионални направления „Енергетика“, „Материали и материалознание“ и „Химични технологии“)“;
е) в т. 4.2 думите „по т. 1.1, 1.2 или 1.3“ се заменят с „по т. 1.1, 1.2, 1.3 или 1.4“.
4. В приложение № 3 към чл. 8 „Списък на защитените специалности“ се създава пореден ред № 13:

№ по ред
Специалност
Професионално направление
13.
Хидростроителство
5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. (1) За учебната 2019 – 2020 г. максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по професионални направления и специалности от регулираните професии с положителна оценка по чл. 4, ал. 3 от постановлението по § 4 от предходни учебни години, за които не е изтекъл срокът по чл. 84, ал. 2 от Закона за висшето образование, се определя от комисията по реда на чл. 4, ал. 6 от постановлението по § 4.
(2) Определеният по ал. 1 максимално допустим брой на приеманите за обучение студенти и докторанти се прилага и през следващите учебни години до изтичане на срока по чл. 84, ал. 2 от Закона за висшето образование.
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
663