Министерски съвет
брой: 8, от дата 25.1.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 10 от 21 януари 2019 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 10  ОТ 21 ЯНУАРИ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2013 г., бр. 50 и 102 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г. и бр. 27 и 65 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) Правомощията на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен с писмена заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.“
§ 2. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Министърът упражнява правомощията си в съответствие с Конституцията и в изпълнение на международните договори и законите на страната, като:
1. провежда единната държавна политика в областта на младежта и спорта;
2. разработва и внася за одобряване от Министерския съвет Националната стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност, Националната програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност и мерките за насърчаване на приоритетните спортни дейности, Националната програма за младежта и Националната стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта;
3. утвърждава програми в изпълнение на Националната програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност;
4. взаимодейства с държавните и местните органи и спортни и други организации;
5. осъществява контрол по спазването на Закона за физическото възпитание и спорта и на Закона за младежта;
6. координира дейността на административните структури в системата на изпълнителната власт, общините и спортните организации при изпълнението на Националната програма за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност;
7. създава условия за научноизследователска дейност и приложна дейност в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическите дейности;
8. подпомага финансово подготовката и участието на български спортисти на олимпийски и паралимпийски игри;
9. подпомага спортните организации и други лица в предвидените в закон случаи;
10. утвърждава списък на военно-приложните спортове по предложение на министъра на отбраната;
11. ръководи и координира програми и проекти в областта на младежта и спорта, които са финансирани от международни и чуждестранни организации и институции;
12. управлява спортните обекти и съоръжения – държавна собственост, предоставени за управление на министерството, като упражнява контрол по спазването на режима за ползване на спортните обекти и съоръжения – държавна или общинска собственост, за нуждите на младежта и спорта;
13. упражнява правата на едноличния собственик на капитала в еднолични търговски дружества и правата на собственик на капитала на държавата в търговски дружества, в които държавата е акционер или съдружник, в рамките на предоставените му правомощия;
14. назначава и освобождава органите на управление на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, сключва договори за възлагане на управлението с членовете на управителния съвет и с изпълнителния директор и прави предложение за приемане на Устройствения правилник на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ от Министерския съвет;
15. назначава и освобождава изпълнителния директор на Антидопинговия център и прави предложение за приемане на Правилника за устройството и дейността на Антидопинговия център от Министерския съвет;
16. назначава директорите на държавните спортни училища по реда на Кодекса на труда;
17. издава, отказва, отнема и прекратява спортни лицензии;
18. води и поддържа регистрите по чл. 9, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта;
19. сключва международни договори за сътрудничество в областта на младежта и спорта съгласно предоставената му от Министерския съвет компетентност;
20. разрешава провеждането на олимпийски игри, световни и европейски първенства и купи, както и регионални спортни състезания на територията на Република България;
21. организира и подпомага провеждането на информационно-разяснителни кампании за превенция на употребата на забранени субстанции и забранени методи в спорта, на противообществените прояви по време на спортни мероприятия и за популяризиране на здравословен начин на живот и укрепващата здравето физическа активност;
22. взаимодейства с компетентните държавни и общински органи в борбата срещу насилието и противообществените прояви в спорта;
23. координира и контролира дейности, които са свързани с подготовката и установяването на национален механизъм за превенция и борба с манипулациите и корупцията в спорта, съвместно с ръководители на заинтересовани органи и лица;
24. приема програми за повишаване на квалификацията на спортно-педагогическите кадри, както и подпомага изпълнението им;
25. разпределя утвърдените по бюджета на министерството средства за спортни и младежки дейности, както и за спортно-туристическите дейности, и финансира одобрените от него програми и проекти на младежките и спортните организации, като осъществява контрол за целевото разходване на тези средства;
26. съдейства за осъществяването на държавната политика по отношение на предоставянето на възможности и равен шанс на хората с увреждания;
27. приема критерии и ред за награждаване на спортисти, спортни специалисти и деятели;
28. удостоява за заслуги в областта на спорта с почетен знак „Венец на победителя“;
29. дава съгласие за трансфер или преотстъпване на състезателни права на спортист, който е представлявал Република България, в предвидените от закона случаи;
30. утвърждава използването на приходите от дейността на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за хазарта съгласувано с министъра на финансите;
31. разпределя средства и контролира дейността на второстепенните разпоредители с бюджет в структурата на министерството;
32. дава предложения и становища по хармонизиране на законодателството на Република България в областта на младежта и спорта с международните правни норми;
33. утвърждава длъжностното разписание и бюджета на министерството, който е разпределен по организационни и административни структури;
34. упражнява правомощия на орган по назначаване и освобождаване на държавните служители, на работодател на служителите, които работят по трудово правоотношение, и на възложител по договори за предоставяне на услуги, които са свързани с експертно-техническото обслужване на министерството;
35. има качеството на възложител на обществени поръчки в рамките на своята компетентност;
36. изпълнява държавната политика за концесии в съответствие с отрасловата си компетентност, като изпълнява правомощията на концедент, както и други правомощия, които са му предоставени по Закона за концесиите;
37. осигурява разработването и предлага на Министерския съвет проекти на законови и подзаконови нормативни актове за осъществяване на държавната политика в областите от своята компетентност;
38. осъществява и други правомощия, които са му възложени със закон или с акт на Министерския съвет.“
§ 3. В чл. 6, т. 3 думите „гражданските договори“ се заменят с „договори за предоставяне на услуги, които са свързани с експертно-техническото обслужване на министерството“.
§ 4. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. При осъществяване на своята дейност министърът може да създава съвети като експертни консултативни звена за изготвяне на проекти или за предлагане на решения по конкретни проблеми в сферата на младежта и спорта, както и комисии и работни групи за изпълнение на конкретни задачи.“
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, буква „г“ думите „отнасящи се до отрасъла“ се заменят с „от които произтичат функции и правомощия за министъра“.
2. Създават се букви „е“–„ж“:
„е) следи за резултатите от дебатите в парламентарните комисии по въпроси и проекти на решения, които се отнасят до изпълнението на законовите функции на министъра, и изготвя съответната информация до министъра и до политическия кабинет;
ж) участва в работните заседания на парламентарните секретари на членовете на Министерския съвет и информира министъра и политическия кабинет за взетите решения.“
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. координира и ръководи представянето на политиката в областта на младежта и спорта пред обществеността;“.
2. Досегашните т. 1–5 стават съответно т. 2–6.
§ 7. В чл. 15, ал. 1 думата „инспекторати“ се заменя с „инспекторат“.
§ 8. В чл. 17, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. организира заседанията на създадените съвети, комисии и работни групи в министерството;“.
2. Създава се нова т. 17:
„17. организира, координира и контролира дейностите в областта на информационните технологии и системи в министерството;“.
3. Досегашната т. 17 става т. 18.
§ 9. В чл. 19, ал. 4, т. 11 след думата „контрол“ запетаята и думите „подпомага министъра при изготвянето на план за действие“ се заличават.
§ 10. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „комплексни“ и „тематични и последващи“ се заличават, а думата „внезапни“ се заменя с „извънпланови“.
2. В ал. 4:
а) в т. 1 след думите „административната дейност“ се добавя „и по предоставянето на административни услуги“;
б) в т. 7 и 10 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“;
в) създават се нови т. 14 и 15:
„14. изготвя стратегически и годишен план за дейността си, който предлага за утвърждаване на министъра;
15. изпраща на Главния инспекторат към министър-председателя ежегодно до 1 март доклад за извършените проверки през предходната година;“
г) досегашната т. 14 става т. 16.
3. Създава се ал. 6:
„(6) Инспекторатът не извършва проверки в търговските дружества с държавно участие в капитала и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, както и относно бюджетната дисциплина.“
§ 11. В глава трета раздел V „Инспекторат по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта“ се отменя.
§ 12. В чл. 23, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. дирекция „Правно и административно осигуряване“;“.
2. Точка 2 се отменя.
§ 13. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Дирекция „Правнo и административно осигуряване“:
1. подпомага министъра, заместник-министрите, политическия кабинет, главния секретар и административните звена във връзка с дейността и функциите им;
2. участва в изработването на проекти на закони и подзаконови нормативни актове, свързани с младежта и спорта, които са в рамките на правомощията на министъра;
3. изготвя становища по проекти на нормативни актове или международни договори, които са изпратени за съгласуване;
4. участва със свои представители в съвети, комисии и експертни работни групи;
5. съгласува по законосъобразност проекти на договори, заповеди и други актове и документи;
6. следи за законосъобразността на процедурите, които са свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения;
7. съгласува и/или дава становища по документациите по процедури за възлагане на обществени поръчки, включително по проектите на договори за възлагане на обществени поръчки;
8. осигурява процесуално представителство на министъра пред съдебни, арбитражни и административни органи;
9. анализира и обобщава състоянието на заведените от и срещу министъра дела;
10. изготвя и съхранява информация за образуваните от и срещу министъра дела, получените по тях съобщения, както и постановените по тях съдебни актове;
11. предприема правни действия по събиране на изискуемите вземания на министерството;
12. изготвя правни становища и предлага решения на правни проблеми;
13. осъществява взаимодействие с правните дирекции на Министерския съвет, на министерствата, както и с други административни структури в рамките на своята компетентност;
14. анализира съдебната практика по прилагането на административните актове, които са свързани с дейността на министерството, и прави предложения за усъвършенстването им или за правилното им прилагане;
15. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация по Закона за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище от съответната дирекция за наличието на информацията и нейния характер;
16. подготвя становища по правни въпроси, които са поставени от граждани и юридически лица, които са във връзка с дейността и функциите на министерството;
17. оказва правно съдействие на министъра при осъществяване на правомощията му във връзка с дейността на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра;
18. изразява становища относно проектите на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на държавата в капитала на търговски дружества;
19. изразява становища по законосъобразност във връзка с процедури по налагане на принудителни административни мерки и следи за законосъобразното провеждане на производството по налагане на принудителни административни мерки;
20. изразява становища по законосъобразност във връзка с процедури за налагане на административни наказания;
21. изготвя всички актове, които са свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в съответствие с действащото законодателство, и образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета; издава, оформя и заверява служебните и трудовите книжки; приема и обработва болничните листове;
22. изготвя, актуализира и съхранява длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите съгласно действащото законодателство;
23. организира и координира дейностите по набиране и подбор на персонала в министерството и дава становища по компетентност относно предложенията за назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите;
24. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в администрацията, като осигурява методическа помощ;
25. организира и консултира всички дейности, които са свързани с управлението на човешките ресурси в министерството;
26. организира и контролира обучението и развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация на служителите в министерството;
27. организира и осъществява административно обслужване, като получава, обработва, регистрира и предава входящата и изходящата кореспонденция на министерството по предназначение;
28. обработва, регистрира и съхранява и други документи във връзка с дейността на министерството;
29. приема постъпилите жалби, молби, сигнали и предложения на граждани и други документи, като ги картотекира по срок и изпълнител чрез въвеждане в специален регистър и своевременно изготвя справки;
30. систематизира документите за текущо съхраняване, обработва, съхранява и организира използването на архивния фонд на министерството; организира извършването на експертиза за ценността на документите и предаването им в Централния държавен архив;
31. планира, организира и координира внедряването на нови информационни технологии в министерството и отговаря за дейностите по осигуряване на мрежовата и информационната сигурност на информационните системи съобразно изискванията на Закона за електронното управление;
32. организира и отговаря за дейностите, които са свързани с планирането, въвеждането в експлоатация, поддръжката и извеждането от експлоатация на информационните ресурси (техническото оборудване) в министерството;
33. организира издаването, използването, подновяването и прекратяването на удостоверения за електронен подпис в администрацията и отговаря за въвеждането и внедряването на системи, които са свързани с развитието на електронното управление и електронното правителство;
34. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и други информационни системи и интеграцията в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;
35. обезпечава работните места на служителите с необходимата техника и софтуер, организира разпределението и техническата поддръжка на компютърната и периферната техника и актуализира информацията на интернет страницата на министерството;
36. поддържа и управлява потребителските профили за достъп до информационните ресурси на министерството и оказва съдействие на служителите в министерството при работа с компютърната техника;
37. организира дейността на външни специалисти, които обезпечават информационните и комуникационните системи, софтуера и хардуера на министерството;
38. осигурява и отговаря за мрежовата и информационната сигурност на министерството в съответствие с нормативната уредба, политиките и целите за мрежова и информационна сигурност на организацията;
39. създава организация по здравословни и безопасни условия на труд.“
§ 14. Член 25 се отменя.
§ 15. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Точка 17 се отменя.
2. Точка 22 се изменя така:
„22. извършва документална проверка на отчетните финансови документи по изпълнение на сключените договори за съответствието им с тяхното съдържание и финансовото и счетоводно законодателство и клаузите на договора;“.
§ 16. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. координира организирането на семинари, дискусии, кръгли маси и други събития и прояви;“.
2. Точка 17 се изменя така:
„17. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване на работни срещи, дискусии, семинари, кръгли маси и други събития и прояви в министерството;“.
§ 17. В чл. 28, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. дирекция „Спорт за всички и спорт за учащи“;“.
2. Точка 3 се отменя.
3. Точка 9 се изменя така:
„9. Регионална координация и контрол.“
§ 18. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „туристическите и“ се заличават, а след думата „спортните“ се добавя „и други“.
2. В т. 9 след думите „упражнява правата на“ се добавя „държавата като“.
3. Точка 11 се изменя така:
„11. подпомага министъра при воденето на регистър на спортните обекти;“.
4. Точка 22 се изменя така:
„22. подпомага министъра при назначаване и освобождаване на органите на управление на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и изготвя договорите за възлагане на управлението;“.
5. Създават се нови т. 23 и 24:
„23. подпомага министъра при изпълнение на държавната политика за концесиите;
24. подпомага дейността на министъра при процедури по учредяване на ограничени вещни права върху спортни обекти и имоти – държавна собственост;“.
6. Досегашните т. 23–29 стават съответно т. 25–31.
7. Досегашната т. 30 става т. 32.
8. Досегашната т. 31 става т. 33.
9. Досегашната т. 32 се отменя.
10. Досегашните т. 33 – 37 стават съответно т. 34–39.
11. Създава се т. 40:
„40. извършва проверки или участва в съвместни проверки с други служители на министерството или други органи във връзка с администрираните от дирекцията дейности.“
§ 19. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Дирекция „Спорт за всички и спорт за учащи“:
1. подпомага министъра при изпълнението на държавната политика в областта на спорта за всички, на спорта за хора с увреждания и на спорта за учащите в системата на предучилищното, училищното и висшето образование, включително за децата в риск, и дейността на спортните училища;
2. прави предложения при разработване на проекти на нормативни актове, които са свързани със спорта за всички, със спорта за хора с увреждания, спорта за учащи и с дейността на спортните училища;
3. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната бюджетна прогноза на министерството и на отчета на бюджета по програмите в областта на функционалната си компетентност;
4. разработва програми за развитие на спорта за всички и на спорта за хора с увреждания, както и за спорта за учащи и прави предложения и изготвя становища до министъра, които са свързани с тяхното финансиране;
5. подготвя предложения до министъра за размера на средствата за финансово подпомагане на дейности в областта на спорта за учащи на спортни организации и на други организации в областта на спорта;
6. прави предложения и изготвя становища до министъра, които са свързани с подпомагането на общественополезната дейност на многоспортови федерации, които са създадени по обединяващ принцип;
7. прави предложения и изготвя становища до министъра, които са свързани с подпомагане изпълнението на програми и проекти на спортни организации и/или техни членове за развитие на спорта за всички, спорта за учащи и спорта за хора с увреждания, както и на спортно-туристическите дейности;
8. подпомага министъра при реализиране на политиката, която е свързана с повишаване на квалификацията, професионалната реализация и преквалификация на спортните специалисти в областта на спорта за всички, спорта за учащи и спорта за хора с увреждания;
9. подпомага министъра при воденето на регистър за треньорските кадри;
10. подпомага министъра при реализиране на политиката в областта на спортно-туристическите дейности и при воденето на регистър на националната организация за спортно-туристическа дейност и членуващите в нея туристически дружества;
11. подпомага министъра при реализиране на политиката в областта на спорта за учащи и събира, обработва и съхранява данни и информация във връзка с Националната организация за университетски спорт и нейните членове;
12. подпомага министъра съвместно с Националната паралимпийска организация при осъществяване на дейности, които са свързани с участието на спортисти с увреждания в паралимпийски игри;
13. дава становища на министъра за откриване, преобразуване, промяна и закриване на спортни училища;
14. координира, изготвя проект и предлага на министъра за утвърждаване държавния план-прием за държавните и общинските спортни училища;
15. инициира и участва в разработването на учебни програми, тестове за прием, нормативи за оценка на учениците и специфична документация във връзка със специализираната подготовка на учениците в спортните училища;
16. предлага на министъра мерките за закрила на деца с изявени дарби в областта на спорта за включване в програмата на мерките, която се изготвя по реда на наредбата по чл. 5а от Закона за закрила на детето, и предлага изпълнението на мерки за закрила по отношение на ученици в държавните спортни училища и ученици в частните училища, които са постигнали високи спортни резултати;
17. обобщава мотивираните искания на кметовете на общини за осигуряване на финансови средства за предоставяне на закрила по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в областта на спорта;
18. организира и координира дейностите по атестирането и предлага на министъра налагането на дисциплинарни наказания на директорите на държавните спортни училища;
19. организира, координира и участва при извършване на атестирането на директорите на държавните спортни училища;
20. осъществява координация и контрол на дейностите, които са свързани с учебно-тренировъчния, спортно-състезателния и възстановителния процес на учениците от държавните спортни училища;
21. предлага на министъра за съгласуване училищните учебни планове на спортните училища и данните за държавните спортни училища в списък-образец № 1 от националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование;
22. осъществява мониторинг за реализирането на проектите по програмите в областта на спорта за всички, спорта за хора с увреждания, спорта за учащи и спортните училища;
23. участва в съвместни проверки с други служители на министерството или други органи във връзка с администрираните от дирекцията дейности;
24. дава становища за държавни и други награди на спортисти, спортни специалисти, деятели и други лица с принос в областта на развитието на спорта за всички и спорта за хора с увреждания;
25. предлага за награждаване ученици, учители по спортна подготовка и директори на държавни спортни училища за постигнати високи резултати и съществен принос за издигане престижа на българския спорт;
26. обработва и систематизира информация в областта на спорта за всички, спорта за учащи и спорта за хора с увреждания и участва в мониторинга за оценка на укрепващата здравето физическа активност.“
§ 20. Член 31 се отменя.
§ 21. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. Дирекция „Спорт за високи постижения“:
1. подпомага министъра съвместно с българските спортни федерации, Българския олимпийски комитет, ведомствата и общините при разработването на държавната политика в областта на спорта за високи постижения;
2. прави предложения при разработване на проекти на нормативни актове, които са свързани със спорта за високи постижения;
3. разработва условията и реда за предоставяне на публични средства, обект на държавна политика, на спортните организации по програми в областта на спорта за високи постижения;
4. подпомага, координира и анализира съвместно със спортните федерации тренировъчния процес и подготовката на олимпийските отбори;
5. координира дейности, които са свързани с участието на официалните български делегации за участие в олимпийски и паралимпийски игри и в олимпийски и младежки фестивали;
6. координира и подпомага дейности, които са свързани с изпълнението на програми и проекти на спортни организации и техните членове в областта на спорта за високи постижения, и осъществява мониторинг за реализирането им;
7. подпомага изпълнението на програмите за повишаване на квалификацията на спортните специалисти в областта на спорта за високи постижения;
8. координира дейности, които са свързани със спортно-техническото, материално-техническото, научно-информационното и медицинското осигуряване на подготовката на националните отбори и спортисти за участие в олимпийските игри;
9. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната бюджетна прогноза на министерството и на отчета на бюджета по програмите в областта на функционалната си компетентност;
10. дава становища за държавни и други награди на спортисти, спортни специалисти, деятели и други лица с принос в областта на спорта;
11. подготвя предложения до министъра за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица с парични награди от министерството за постигнати от тях спортни резултати и класирания;
12. подготвя предложения до министъра за отпускане на пожизнени месечни премии на спортисти, медалисти от олимпийски и паралимпийски игри, личните им треньори и старши треньори;
13. подготвя предложения до министъра на младежта и спорта за отпускане на парични помощи на децата на олимпийски и паралимпийски медалисти, чието право за получаване на пожизнена месечна премия е прекратено поради смърт;
14. събира, систематизира и съхранява информация за лицензираните спортни организации и на членуващите в тях спортни клубове;
15. подпомага министъра при воденето на регистър на спортните федерации и спортните клубове – техни членове, и регистър за обединените спортни клубове и техните членове;
16. събира, систематизира и съхранява информация за представянето на българските спортисти на световни и европейски първенства и на олимпийски игри;
17. участва в съвместни проверки с други служители на министерството или други органи във връзка с администрираните от дирекцията дейности.“
§ 22. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. Дирекция „Координация и контрол на спортната подготовка“:
1. организира и извършва научно-приложна и научноизследователска дейност в областта на спорта за високи постижения въз основа на тестването на състезателите от националните отбори и спортистите от центровете за подготовка на резерва за спорта за високи постижения към държавните спортни училища;
2. подпомага министъра на младежта и спорта при внедряването на научните достижения в областта на спорта в тренировъчния процес;
3. провежда текущи и етапни, лабораторни и теренни тестове по специализирани методики за контрол на спортната подготовка;
4. прилага методики за физикално възстановяване след тренировъчни натоварвания на националните състезатели;
5. анализира и оценява ефективността на тренировъчните въздействия върху тестваните спортисти и дава препоръки за оптимизиране на подготовката им;
6. изготвя критерии за оценка на функционалното състояние, физическите и психическите качества на спортистите;
7. създава и поддържа база данни за нивата на тренираност и ефективност на спортната подготовка;
8. организира разработването на нови тестови методики за оценка на нивото на спортната подготовка съвместно с българските спортни федерации и съдейства на спортните федерации за включването им в спортната практика;
9. участва в разработването и внедряването на критерии за подбор на перспективни състезатели;
10. подпомага оптимизирането на тренировъчния процес чрез внедряване в практиката на научните достижения в областта на спорта;
11. координира с българските спортни федерации дейностите за контрол на ефекта от тренировъчните въздействия;
12. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната бюджетна прогноза на министерството и на отчета на бюджета по програмите в областта на функционалната си компетентност.“
§ 23. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 след думата „проучвания“ се поставя запетая и се добавя „които са свързани с планирането и изпълнението на националната политика за младежта“.
2. В т. 8 думите „Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия“ се заменят с „и неговите институции, в това число Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, Европейския парламент и Европейския комитет на регионите, както и Съвета на Европа, Организацията на обединените нации и други международни организации и донори“.
3. В т. 13 думата „изпълнява“ се заменя с „подпомага министъра при изпълнението на“.
4. Точка 23 се изменя така:
„23. осъществява мониторинг за реализирането на проектите по програмите за младежта;“.
5. Създава се т. 26:
„26. участва в съвместни проверки с други служители на министерството или други органи във връзка с администрираните от дирекцията дейности.“
§ 24. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думата „практики“ се заменя с „политики“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. съдейства за и насърчава участието на български представители в структурите, които формират международната младежка и спортна политика;“.
3. Точка 8 се отменя.
4. В т. 10 думите „UNESCO, Световната антидопингова агенция и Съвета на Европа“ се заменят със „Съвета на Европейския съюз, Европейската комисия, Европейския парламент, Организацията на обединените нации, в т. ч. ЮНЕСКО, Световната здравна организация, Световната антидопингова агенция и Съвета на Европа и други“.
5. В т. 13 думите „спортни федерации“ се заменят с „лицензирани спортни организации“.
6. Точка 14 се изменя така:
„14. организира и подпомага участието на министъра и други представители на министерството в международни прояви в страната и в чужбина;“.
7. Създават се нови т. 15 – 18:
„15. подготвя командироването в чужбина и осигурява логистично обезпечаване;
16. организира международни срещи и осъществява международна протоколна дейност;
17. съвместно с дирекция „Спорт за всички и спорт за учащи“ участва в координацията на дейността на национално ниво и представлява Република България по линия на укрепващата здравето физическа активност;
18. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната бюджетна прогноза на министерството и на отчета на бюджета по програмите в областта на функционалната си компетентност;“.
8. Досегашните т. 15 и 16 стават съответно т. 19 и 20.
9. Досегашната т. 17 става т. 21, а след думите „насилието в спорта“ се поставя запетая и се добавя „манипулирането на спортни състезания“.
10. Досегашните т. 18 и 19 стават съответно т. 22 и 23.
11. Създава се т. 24:
„24. осъществява координация с Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз и подготвя българското участие в работата на Съвета на Европейския съюз във Формат „Младеж“ и „Спорт“, както и в работата на спомагателните му органи;“.
12. Досегашните т. 20 – 24 стават съответно т. 25 – 29.
13. Досегашната т. 25 става т. 30 и се изменя така:
„30. изготвя и представя периодични доклади, информация и справки за напредъка на проектите, администрирани от дирекцията, на съответните европейски и национални органи и наблюдаващи институции;“.
14. Досегашната т. 26 става т. 31.
15. Досегашната т. 27 става т. 32 и в нея думите „изготвя и представя предложения за участие пред ръководството на съответната община“ се заличават.
16. Досегашната т. 28 става т. 33.
17. Досегашната т. 29 става т. 34 и се изменя така:
„34. организира международни срещи, семинари, кръгли маси, пресконференции и други събития и прояви, свързани с изпълнението на европейските програми;“.
18. Досегашните т. 30 – 40 се заличават.
§ 25. Член 36а се изменя така:
„Чл. 36а. (1) Дирекция „Регионална координация и контрол“:
1. подпомага министъра при взаимодействие му с местните органи на власт и с областните администрации, както и с регионалните структури на институциите, които имат отношение към спорта и младежките дейности и общините;
2. извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, както и други проверки, възложени от министъра;
3. извършва проверки по сигнали, молби, жалби и заявления на граждани и организации срещу незаконни или неправилни действия от спортни и други организации;
4. предлага на министъра или оправомощен от него заместник-министър предприемане на действия по налагане на принудителни административни мерки при установяване на нарушения на Закона за физическото възпитание и спорта и на актовете по прилагането му;
5. предлага на министъра или на оправомощен от него заместник-министър предприемане на действия по налагане на административни наказания, които са предвидени в Закона за физическото възпитание и спорта при установяване на нарушения по същия закон и на актовете по прилагането му;
6. предлага на министъра или на оправомощен от него заместник-министър да сезира компетентните органи при установяване на закононарушения;
7. изготвя ежегоден доклад, съдържащ информация за резултатите от извършваната от дирекцията контролна дейност;
8. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на средносрочната бюджетна прогноза на министерството и на отчета на бюджета по програмите в областта на функционалната си компетентност;
9. осъществява други контролни функции.
(2) При извършването на проверките по ал. 1 служителите на дирекцията осъществяват контрол върху дейността на организациите и контрол за разходването на финансови средства, предоставени от министерството.
(3) Служителите на дирекцията упражняват контрол върху:
1. спортните организации и други лица, които предоставят спортни услуги;
2. лица, които са получили финансово подпомагане по Закона за физическото възпитание и спорта;
3. лица, които имат сключен договор за наем или за учредено право на ползване или право на строеж за спортни обекти;
4. лица, които извършват дейност по Закона за физическото възпитание и спорта, без да отговарят на изискванията му;
5. други лица, посочени в заповед на министъра или в сигнал или жалба на граждани или организации.
(4) При извършване на проверките служителите на дирекцията се легитимират със заповед за проверка и имат право:
1. на свободен достъп до проверявания обект;
2. да изискват писмени обяснения, документи и друга информация на хартиен или електронен носител;
3. да проверяват счетоводни, търговски и други документи;
4. да изискват от трети лица сведения, документи и друга информация на хартиен или електронен носител;
5. да изискват проверяваните лица да се явят в сградата на Министерството на младежта и спорта и да осигурят достъп до всички места, в които проверяваните лица са осъществявали или осъществяват дейност;
6. да изискват информация от държавни и местни органи за осъществения от тях контрол върху съответните лица и тяхната дейност.“
§ 26. В приложението към чл. 15, ал. 2 се правят следните изменения:
1. На ред „Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията“ числото „2“ се заменя с „3“.
2. Ред „Инспекторат по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта“ се заличава.
3. На ред „Обща администрация“ числото „47“ се заменя с „45“.
4. Ред „дирекция „Правно и нормативно обслужване“ 10“ се заменя с ред „Правно и административно осигуряване“   21“.
5. Ред „Дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“ се заличава.
6. На ред „Специализирана администрация“ числото „115“ се заменя със „121“.
7. Ред „дирекция „Управление на спорта за всички“ 13“ се заменя с ред „Спорт за всички и спорт за учащи“   20“.
8. Ред „Спорт за учащи и спортни училища“ се заличава.
9. На ред „Регионална координация и мониторинг“ думата „мониторинг“ се заменя с „контрол“ и числото „12“ се заменя с „22“.
Заключителна разпоредба
§ 27. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
460