Държавна агенция "Национална сигурност"
брой: 4, от дата 11.1.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.80


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-4 от 2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция „Национална сигурност“

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-4 от 2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 90 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 6 думите „Обявлението за конкурса“ се заменят със „Заповедта по чл. 3, ал. 1“.
§ 2. В чл. 11, ал. 1 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 3. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. (1) Конкурсът по чл. 2, т. 1 се провежда на етапи с кандидатите, допуснати до участие в конкурсната процедура, както следва:
1. писмен тест за изследване на интелектуалните способности;
2. психологично изследване, което включва изследване с личностни въпросници и други психодиагностични методи; индивидуално психологично интервю и полифизиографски тест;
3. структурирано интервю.
(2) Етапите по ал. 1, т. 1 и 2 се провеждат от САДЧР по специализирани методики, утвърдени със заповед на председателя на ДАНС, като резултатите се вписват в протокол, който се предоставя на конкурсната комисия.
(3) Структурираното интервю се провежда от конкурсната комисия съгласно специализирана методика, утвърдена със заповед на председателя на ДАНС, като резултатите се вписват в протокол.
(4) Етапите по ал. 1, т. 1 и 3 имат елиминаторен характер.
(5) При провеждане на структурираното интервю се вземат предвид резултатите от полифизиографския тест.“
§ 4. В чл. 16, ал. 1 думата „включва“ се заменя със „се провежда на етапи с кандидатите, допуснати до участие в конкурса, както следва:“.
§ 5. В чл. 21 думите „психологичното изследване и структурираното интервю“ се заменят с „етапите по чл. 15, ал. 1.“
§ 6. В чл. 22 думите „теста за проверка на професионалните знания и структурираното интервю“ се заменят с „етапите по чл. 16, ал. 1.“
§ 7. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 10 и 11:
„10. при непреминаване на елиминаторния праг на теста за изследване на интелектуалните способности;
11. неподаване на съгласие за провеждане на полифизиографски тест.“
2. В ал. 2 думите „ал. 1, т. 5 и 6“ се заменят с „ал. 1, т. 5, 6 и 11“.
Председател:  Димитър Георгиев
32