Държавна агенция "Национална сигурност"
брой: 4, от дата 11.1.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.79


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“

 

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ“
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № І-3 от 2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 90 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 3 думата „Съобщението“ се заменя със „Съобщение“.
§ 2. В чл. 5, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. да не страдат от психични заболявания;“.
2. Създава се т. 3а:
„3а. да отговарят по медицински показатели за съответното направление на дейност в ДАНС;“.
§ 3. В чл. 6 ал. 1 се изменя така:
„(1) Специфичните изисквания по чл. 5, ал. 1, т. 1 и 3а може да не се прилагат, в случай че кандидатът притежава специфични знания, умения и професионален опит от важно значение за защита на националната сигурност, относими към длъжността, за която кандидатства.“
§ 4. В чл. 9, ал. 1 думите „т. 3“ се заменят с „т. 3а“.
§ 5. В чл. 16, ал. 5 думите „Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество“.
§ 6. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „психологично изследване“ се заменят с „изследване на интелектуалните способности“.
2. В ал. 1 се създава т. 4а:
„4а. психологично изследване;“.
3. В ал. 2, изречение второ след думите „начинът на провеждане“ се поставя запетая и се добавя „елиминаторния праг“.
4. В ал. 5 думите „т. 1 – 3“ се заменят с „т. 1 – 4“.
§ 7. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 4 след думите „т. 3“ се поставя запетая и се добавя „3а“.
2. Създава се т. 6:
„6. при непреминаване на елиминаторните прагове на етапите по чл. 19, ал.1, т. 1 – 4 и 6 и ал. 2.“
§ 8. В глава четвърта наименованието на раздел VІ се изменя така:
„Раздел VІ
Класиране и допускане до следващите конкурсни етапи“.
§ 9. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „чл. 19, ал. 1, т. 1 – 3“ се добавя „и ал. 2“, а думите „следващия конкурсен етап“ се заменят със „следващите конкурсни етапи“.
2. В ал. 2 след думите „чл. 19, ал. 1, т. 1 – 3“ се добавя „и ал. 2“.
§ 10. В глава четвърта се създава раздел VIа с чл. 27а и 27б:
„Раздел VІа
Изследване на интелектуалните способности
Чл. 27а. (1) Изследване на интелектуалните способности се провежда с кандидатите, допуснати по реда на чл. 27, ал. 1, които отговарят на специфичните изисквания по чл. 5, ал. 1, т. 3, 3а и 5 – 7, чрез писмен тест.
(2) Изследванията по ал. 1 се провеждат и оценяват по специализирана методика, утвърдена със заповед на председателя на ДАНС, като резултатите се вписват в протокол.
Чл. 27б. Комисията обявява резултатите от етапа „Изследване на интелектуалните способности“ и допуска до участие в следващия конкурсен етап кандидатите, преминали елиминаторния праг.“
§ 11. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) Психологичното изследване се провежда с кандидатите на два етапа:“.
2. В ал. 1, т. 1 думите „писмен тест за проверка и оценка на интелектуалните способности“ се заличават.
3. В ал. 2 думите „Изследванията по ал. 1“ се заменят с „Изследванията по ал. 1, т. 2“.
§ 12. В чл. 35, ал. 1 след думите „по чл. 19, ал. 1 и ал. 2“ се добавя „при условията на чл. 27, ал. 2“.
§ 13. В чл. 38, ал. 2 думите „и им се присъждат съответният ранг и степен“ се заменят с „и им се присъжда ранг и степен на ранг“.
Председател:  Димитър Георгиев
31