Министерство на здравеопазването
брой: 4, от дата 11.1.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.2


Договор № РД-НС-01-1-2 от 27 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-1-2  от 27 декември 2018 г.
за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2018 г.)
Днес, 27.12.2018 г., между Националната здравноосигурителна каса, от една страна, и Българския лекарски съюз, от друга страна, на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и § 30, ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2019 г. и във връзка със Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. (ДВ, бр. 102 от 2018 г.) се сключи този договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2018 г. за следното:
§ 1. Създава се чл. 12а със следното съдържание:
„Чл. 12a. (1) Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за медицински дейности съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2019 г. е на обща стойност 2 567 164,4 хил. лв. за следните видове дейност:
1. първична извънболнична медицинска помощ – 225 000 хил. лв.;
2. специализирана извънболнична медицинска помощ (включително за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 250 700 хил. лв.;
3. медико-диагностична дейност – 90 000 хил. лв.;
4. болнична медицинска помощ – 2 001 464,4 хил. лв.
(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща плащания за дейности, извършени по реда на настоящия НРД в периода 1.12.2018 г. – 30.11.2019 г.
(3) Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти и медицински изделия съгласно чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за 2019 г. е на обща стойност 1 221 800 хил. лв. за следните видове дейност:
1. лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии в условията на болничната медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 1 117 800 хил. лв.:
 – в т.ч. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната – 732 800 хил. лв., от тях лекарствени продукти, назначени с протокол, за които се извърша експертиза – 422 656 хил. лв.;
 – в т.ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 385 000,0 хил. лв.;
2. медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 104 000 хил. лв.
(4) По реда на настоящия НРД се заплащат и медицински дейности и лекарствени продукти, финансирани от Министерството на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане, както и по реда на системите за координация за социална сигурност, съгласно ЗБНЗОК за 2019 г.“
§ 2. Създава се чл. 13а със следното съдържание:
„Чл. 13а. Неусвоените средства към 30 септември 2019 г. за здравноосигурителни плащания по съответните редове по чл. 1, ал. 2 от ЗБНЗОК за медицински дейности могат да се използват за плащания само за медицински дейности по същите редове, при условия и по ред, определени съвместно от НС на НЗОК и УС на БЛС.“
§ 3. Създава се чл. 22а със следното съдържание:
„Чл. 22а. (1) Националната здравноосигурителна каса сключва договори/допълнителни споразумения с лечебните заведения, които отговарят на общите условия по чл. 20 – 22 и специалните условия, посочени в специалната част.
(2) Лечебните заведения, кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част.“
§ 4. Създава се чл. 23а със следното съдържание:
„Чл. 23а. (1) На основание чл. 59а, ал. 6 от ЗЗО лечебните заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ през предходната 2018 г., кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение с НЗОК, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от влизане в сила на този договор за изменение и допълнение на НРД съгласно чл. 59а, ал. 1 от ЗЗО.
(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни от установяването й писмено уведомява лечебното заведение за това обстоятелство и определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от подаване на заявлението сключва договор с изпълнителите, които отговарят на условията по чл. 55, ал. 2, т. 1 от ЗЗО и на критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в от ЗЗО. Директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице има право да провери на място в лечебното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след срока по ал. 3, договор може да се сключи и след изтичането му.“
§ 5. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4, т. 1 след думите „ЗБНЗОК за 2018 г.“ се добавя „и ЗБНЗОК за 2019 г.“.
2. В ал. 4, т. 2 след думата „заболявания“ се добавя текстът „и лекарствени продукти при животозастрашаващи кръвоизливи, спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии“.
§ 6. В чл. 26, ал. 4 след думите „чл. 23“ се поставя запетая и се добавя „23а“.
§ 7. Създава се чл. 26а със следното съдържание:
„Чл. 26а. (1) В случаите, в които не се разширява предметът на договорите и допълнителните споразумения, сключени през 2018 г., изпълнителите на медицинска помощ сключват допълнителни споразумения, които съдържат промени, произтичащи от настоящия договор за изменение и допълнение на НРД, различни от предмета на сключените договори и допълнителни споразумения.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителите на медицинска помощ представят в РЗОК с писмо удостоверение за актуално членство в БЛС с номер от националния регистър (УИН) по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗСОЛЛДМ, издадено от съответната РК на БЛС или генерирано и отпечатано от електронната система на Националния регистър удостоверение, съдържащо уникален буквено-цифров код, баркод и сканиран подписза лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение.“
§ 8. В чл. 36, ал. 4 и на двете места думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 3“.
§ 9. В чл. 43 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се добавят изречения трето и четвърто: „Номерацията на издадените рецептурни бланки (за комбинацията РЗИ, УИН и специалност) за всяка календарна година започва от № 1 и е уникална. Издаването на рецептурна бланка с номер, еднакъв с номера на друга издадена рецептурна бланка, се счита за техническа грешка и не е основание за налагане на санкция.“
2. Добавя се ал. 3:
„(3) В случай на издадена рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК № 5А по приложение № 7 към Наредба № 4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти), при която се установи, че е с номер, еднакъв с номера на друга издадена рецептурна бланка, същата се отменя и се издава нова рецептурна бланка със съответен номер.“
3. Добавя се ал. 4:
„(4) Допускат се промени в предписаните лекарствени продукти от лекаря, издал рецептата, като за целта същият анулира неизпълнените отрязъци от нея и издава нова.“
§ 10. В чл. 49 ал. 3 се отменя.
§ 11. В чл. 58 се добавя ал. 6 със следното съдържание:
„(6) При назначаване на терапия по чл. 54, ал. 1 следва да се спазват съответните изиск­вания по ал. 2.“
§ 12. В чл. 70, ал. 2 т. 2 се отменя.
§ 13. В чл. 99, ал. 1 се създава т. 4 със следното съдържание:
„4. договорът е сключен в нарушение на нормативен акт или НРД.“
§ 14. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думите „РК на БЛС“ се добавя „или генерирано и отпечатано от електронната система на Националния регистър, съдържащо уникален буквено-цифров код, баркод и сканиран подпис – за лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение“, а думите „както и декларация, че не са с отнети права да упражняват медицинска професия в Република България – на лекарите, които работят в лечебни заведения – индивидуална или групова практика“ се заличават.
2. Точка 4 се отменя.
§ 15. В чл. 137 ал. 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Профилактичният преглед по ал. 1, т. 1, извършен от ОПЛ, се отразява в амбулаторен лист, в който се посочва МКБ кодът за профилактика. В тези случаи ОПЛ попълва „Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване“, включена в медицинския софтуер на лекаря, осъществил прегледа, изготвена по образец съгласно приложение № 4 към Наредба № 8 от 2016 г. и приложение № 2а, с цел формиране на групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване.
(3) В случай че ЗОЛ са включени в групите от лица с рискови фактори за развитие на заболяване, ОПЛ отразява в амбулаторния лист по ал. 2 и МКБ код на състоянието на лица с рискови фактори за развитие на заболяване. В случай че ЗОЛ е включено в повече от една група с рискови фактори за развитие на заболяване, ОПЛ отразява всички рискови фактори за това ЗОЛ в амбулаторния лист по ал. 2.
(4) По отношение на ЗОЛ, включени в групите от лица с рискови фактори за развитие на заболяване, за които резултатите от извършените прегледи и изследвания са отразени в „Карта за оценка на рисковите фактори за развитие на заболяване“, ОПЛ осъществява профилактични дейности и посочва необходимостта от консултация със специалист съгласно приложение № 5 към чл. 9, ал. 3 на Наредба № 8 от 2016 г. и приложение № 12, които отразява в амбулаторния лист по ал. 2 или в друг амбулаторен лист.“
§ 16. В чл. 167 след думите „медицинските стандарти“ се поставя запетая и се добавя „в т.ч. и с общите изисквания към преданалитичния етап на лабораторната дейност в структурата по клинична лаборатория“.
§ 17. В чл. 173 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Договорените обеми и цени от 1.04.2018 г. обхващат дейностите по реда на този НРД и подлежат на заплащане, както следва:
1. през 2018 г. по ЗБНЗОК за 2018 г. – обеми и цени по чл. 174, 175 и 176;
2. през 2019 г. по ЗБНЗОК за 2019 г. – обеми и цени по чл. 174а, 175а и 176а.“
2. В ал. 4 след думите „чл. 177“ се добавя „и чл. 177а“.
§ 18. В чл. 174 след думата „договарят“ се добавя „за периода на дейност 1.04. – 31.12.2018 г.“.
§ 19. Създава се чл. 174а със следното съдържание:
„Чл. 174а. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01. – 31.12.2019 г. следните обеми и цени за дейностите в ПИМП, включени в приложение № 1 „Първична извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО:

Код
Номенклатура
Обем (бр.)
Цена (лв.)
1
2
3
4
Капитационно плащане
5 950 057
 
GP01 0-18Y
Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 0 до 18 години
1 219 430
1,50
GP01 18-65Y
Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст от 18 до 65 години
3 261 791
1,15
GP01 65-200Y
Капитационно заплащане за ЗОЛ на възраст над 65 години
1 468 836
1,58
GP08
Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ на ЗОЛ извън обявения работен график на практиката, съгласно наредбата по чл.45, ал.2 от ЗЗО
5 950 057
0,11
Дейност по програма „Детско здравеопазване“
2 810 396
 
GP04 0-1Y
Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 година по програма „Детско здравеопазване“
555 623
12,00
GP04 1-2Y
Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 години по програма „Детско здравеопазване“
191 215
11,00
GP04 2-7Y
Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 години по програма „Детско здравеопазване“
502 199
10,00
GP04 7-18Y
Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 години по програма „Детско здравеопазване“
643 013
9,00
GP03
Задължителни имунизации и реимунизации на деца от 0 до 18 години
918 346
6,00
Поставяне на препоръчителни ваксини по национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ
4,00
GP06
Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
3 995
9,00
Дейност по диспансерно наблюдение
4 455 011
 
NGP02
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно заболяване
2 177 884
11,00
NGP02-D
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с две заболявания
1 521 170
13,20
NGP03D
Прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от две заболявания
755 957
15,40
GP05
Годишни профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години
2 351 482
15,00
GP09
Имунизации на лица над 18 години
212 629
5,00
GP07
Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони
21 676
9,00
Неблагоприятни условия
5 000 000 лв. стойност за периода

§ 20. В чл. 175 след думата „договарят“ се добавя „за периода на дейност 1.04. – 31.12.2018 г.“.
§ 21. Създава се чл. 175а със следното съдържание:
„Чл. 175а. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01. – 31.12.2019 г. следните обеми и цени за дейностите в СИМП, включени в приложение № 2 към чл. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ и приложение № 6 към чл. 1 „Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение“ към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО:

Код
Номенклатура
Обем (бр.)
Цена (лв.)
1
2
3
4
Първични посещения
7 337 575
 
SOMC-43 1
Първични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение
6 135 660
22,00
SOMC-44 1
Първични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
950 872
22,00
SOMC-45 1
Първични прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
160 890
22,00
SOMC-40 1
Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
43 550
21,50
SOMC-42 1
Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ
46 603
21,00
Вторични посещения
3 334 475
 
SOMC-43 2
Вторични прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение
2 491 936
9,50
SOMC-44 2
Вторични прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
697 454
9,50
SOMC-45 2
Вторични прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
145 085
9,50
SOMC-39
Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с придобита специалност по „Педиатрия“
47 983
13,00
SOMC-40 2
Вторични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
319 036
13,00
SOMC-41
Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. с рискови фактори за развитие на заболяване
366
12,00
SOMC-42 2
Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно или повече заболявания
739 085
12,50
SOMC-55
Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания
21 399
14,00
Медицинска експертиза
1 107 913
7,00
Високоспециализирани дейности
757 590
 
05.31
Локално обезболяване – проводна анестезия
1
7,49
06.11
Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол
586
28,36
14.24
Лазертерапия при очни заболявания
11 472
39,91
21.22
Вземане на биопсичен материал от нос
12
13,38
21.29
Назален провокационен тест с алергени
1
26,22
21.31
Отстраняване на полипи от носната кухина
87
26,75
22.01
Пункция и аспирация на максиларен синус
1 502
13,05
28.0
Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси
930
13,05
31.48
Ларингостробоскопия; ларингостробография
601
26,75
33.29
Бронхопровокационен тест с метахолин
1
32,10
38.50
Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли
6
29,96
39.96
Венозна анестезия
379
19,90
40.11
Вземане на биопсичен материал от лимфен възел
745
13,91
41.31
Вземане на материал чрез костномозъчна пункция за специализирани изследвания
20
16,05
45.13
Диагностична горна ендоскопия
4 519
40,00
45.23
Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия
271
40,00
45.24
Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия
809
40,00
57.32
Уретроцистоскопия (диагностична)
2 094
20,12
57.33
Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур
1
13,91
58.0
Уретротомия при стриктура
6
14,98
58.23
Вземане на биопсичен материал от уретра
1
13,91
60.11
Вземане на биопсичен материал от простата
15
13,91
64.11
Вземане на биопсичен материал от пенис
162
13,91
67.11
Колпоскопия с прицелна биопсия
2 332
40,00
67.32
Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация
4 808
13,91
68.16
Аспирационна ендометриална биопсия
75
8,03
81.91
Диагностична и терапевтична пункция на стави
22 997
17,44
82.04
Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство
1 081
40,77
83.13
Вагинотомия
2
8,56
85.0
Инцизия на гръдна (млечна) жлеза
919
16,05
85.11
Вземане на биопсичен материал от гърда
776
13,91
86.3
Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори
11 864
13,91
88.71
Трансфонтанелна ехография
2 022
17,44
88.72
Ехокардиография
491 596
22,79
88.721
Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода
3
28,89
88.73
Ехография на млечна жлеза
3 550
13,36
88.75
Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове
2 578
17,66
88.77
Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза
41 591
17,66
88.79
Ехографско изследване на стави при деца
12 990
17,66
88.98
Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм
1
20,33
89.01
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радио­нуклидно маркирани тромбоцити
1
26,75
89.04
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити
1
26,75
89.06
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия
39
26,75
89.07
Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия
4 646
13,38
89.08
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели β-микроглобулин за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом
9
26,75
89.12
Назален провокационен тест с медиатори
71
28,89
89.14
Електроенцефалография (ЕЕГ)
37 210
16,05
89.41
Сърдечно-съдов тест с натоварване
8 565
20,12
89.50
Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране)
14 097
17,44
89.61
Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягане (Холтер мониториране)
1 638
17,12
90.49
Индуциране на храчка и нейната обработка
1
12,84
93.08
Електромиография (ЕМГ)
36 658
16,05
93.13
Постизометрична релаксация (курс на лечение)
244
12,84
93.21
Екстензионна терапия (курс на лечение)
222
12,84
93.27
Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП
112
27,82
93.75
Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация – курс (комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса
1 112
27,82
94.35
Сесия за кризисна интервенция
222
5,00
95.12
Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото
10 472
36,06
95.23
Евокирани потенциали
228
20,33
95.47
Фонетография
1
16,05
96.53
Назален лаваж и обработка
1
18,19
99.88
Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани
17 204
26,75
Z01.5
Кожно-алергично тестуване
1 063
8,03
Z01.5
Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици
367
9,63
Физиотерапия и рехабилитация
7 494 592
 
SOMC-56
Първоначален специализиран преглед по пакет физиотерапия и рехабилитация
342 740
9,00
SOMC-36
Процедури по група 1 по пакет физиотерапия и рехабилитация
3 379 397
2,00
SOMC-37
Процедури по група 2 по пакет физиотерапия и рехабилитация
132 432
2,00
SOMC-38
Процедури по група 3 по пакет физиотерапия и рехабилитация
3 298 124
2,00
SOMC-46
Заключителен преглед по пакет физиотерапия и рехабилитация
341 899
7,00

§ 22. В чл. 176 след думата „договарят“ се добавя „за периода на дейност 1.04. – 31.12.2018 г.“.
§ 23. Създава се чл. 176а със следното съдържание:
„Чл. 176а. Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода на дейност 1.01. – 31.12.2019 г. следните обеми и цени за специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания, включени в т. V, буква „Б“ на приложение № 2 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО:

Код
Номенклатура
Обем (бр.)
Цена (лв.)
1
2
3
4
01
Клинична лаборатория
20 850 942
 
01.01
Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
2 822 602
1,98
01.03
Скорост на утаяване на еритроцитите
801 877
0,80
01.04
Време на кървене
50 550
1,43
01.05
Протромбиново време
289 971
1,98
01.06
Активирано парциално тромбопластиново време (APTT)
21 451
1,98
01.07
Фибриноген
41 937
1,98
01.08
Химично изследване на урина с течни реактиви (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)
891 679
1,05
01.09
Седимент на урина – ориентировъчно изследване
999 992
0,85
01.10
Окултни кръвоизливи
2 456
2,30
01.11
Глюкоза
1 719 009
1,43
01.12
Кръвно-захарен профил
341 053
3,85
01.13
Креатинин
1 479 739
1,43
01.14
Урея
236 920
1,43
01.15
Билирубин – общ
77 642
1,43
01.16
Билирубин – директен
35 821
1,43
01.17
Общ белтък
57 904
1,43
01.18
Албумин
38 342
1,43
01.19
Холестерол
1 456 486
1,43
01.20
HDL-холестерол
1 519 003
1,43
01.21
Триглицериди
1 826 081
1,43
01.22
Гликиран хемоглобин
428 696
9,24
01.23
Пикочна киселина
407 381
1,43
01.24
AСАТ
444 726
1,43
01.25
АЛАТ
450 757
1,43
01.26
Креатинкиназа (КК)
21 533
1,43
01.27
ГГТ
218 860
1,43
01.28
Алкална фосфатаза (АФ)
78 981
1,43
01.29
Алфа-амилаза
35 769
1,43
01.30
Липаза
6 059
1,54
01.31
Натрий и калий
175 984
2,86
01.33
Липиден профил (холестерол, HDL-холестерол, LDL-холестерол, триглицериди)
396 534
4,50
01.34
Калций
56 323
1,43
01.35
Фосфати
30 787
1,43
01.36
Желязо
189 986
1,43
01.37
ЖСК
62 507
2,10
01.38
CRP
287 550
3,74
01.39
LDL-холестерол
1 429 232
1,80
01.40
Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
223 011
1,98
01.41
Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
18 613
1,98
02.09
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
5 671
3,67
02.10
Изследване на ревма фактор (RF)
5 828
3,67
09.01
Криоглобулини
55
6,27
09.02
Общи имуноглобулини IgM
664
9,79
09.03
Общи имуноглобулини IgG
786
9,79
09.04
Общи имуноглобулини IgA
646
9,79
09.05
С3 компонент на комплемента
108
9,79
09.06
С4 компонент на комплемента
81
9,79
10.08
fT4
173 538
10,34
10.09
TSH
440 213
10,34
10.10
PSA
271 063
11,00
10.11
CA-15-3
2 800
12,10
10.12
СА-19-9
2 890
12,10
10.13
СА-125
9 190
12,10
10.14
Алфа-фетопротеин
1 084
12,10
10.15
Бета-хорионгонадотропин
1 292
12,10
10.16
Карбамазепин
125
12,00
10.17
Валпроева киселина
697
12,00
10.18
Фенитоин
1
12,00
10.19
Дигоксин
6
12,00
10.20
Изследване на урина – микроалбуминурия
144 240
8,00
10.21
Progesteron
8 024
10,34
10.22
LH
10 644
10,34
10.23
FSH
13 406
10,34
10.24
Prolactin
20 975
10,34
10.25
Estradiol
9 514
10,34
10.26
Testosteron
10 835
10,34
10.27
Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Аnti-TPO
32 985
10,34
10.32
Феритин
6 000
11,00
10.34
Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
1 900
12,00
10.61
СЕА
1 877
11,00
2
Клинична микробиология
615 018
 
02.07
Серологично изследване за първичен и латентен сифилис (RPR или ELISA или VDRL или TPHA или FTA-ABs)
40 208
3,56
02.09
Антистрептолизинов титър (AST) (за бета-стрептококови инфекции и постстрептококови усложнения – ревматизъм и гломерулонефрит)
15 023
3,67
02.10
Диагностично изследване за ревматоиден артрит
13 927
3,67
02.11
Диагностично изследване на инфекциозна мононуклеоза
1 347
3,56
02.12
Микробиологично изследване на фекална маса и материал от ректум – препарат по Грам и изследване на Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Staphylococcus aureus
65 711
8,00
02.13
Микробиологично изследване на урина за урокултура за Е. coli, Proteus, Providencia, Klebsiella, Enterobacter, Sarratia и други Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам(-) неферментативни бактерии (Pseudomonas, Acinetobacter и др.), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)
120 502
6,00
02.14
Материал от мъжка/женска генитална система – директна микроскопия/препарат по Грам, култивиране и доказване на N. gonorrhoeae, Streptococcus beta-haemolyticus, Staphylococcus, Enterobacteriaceae и други Грам(-) бактерии, гъбички (C. albicans) и др.
111 526
8,50
02.15
Микробиологично изследване на ранев материал и гной – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, Corynebacterium, гъбички (C. albicans) и др.
5 450
8,50
02.16
Микробиологично изследване на гърлен, носен или назо-фарингиален секрет – изолиране и интерпретация на Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), гъбички (C. albicans), Corynebacterium и др.
108 672
8,50
02.17
Микробиологично изследване на храчка – препарат по Грам, изолиране на Streptococcus pneumonia, Streptococcus beta-haemolyticus gr.A, Staphylococcus (S. aureus), Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам(-) бактерии, гъбички (C. albicans и др.) и др.; препарат по Цил-Нилсен за Mycobacterium
12 663
8,50
02.19
Антибиограма с 6 антибиотични диска по EUCAST
117 582
5,50
02.20
Диагностично изследване за Chlamydia trachomatis
2 407
3,46
04
Медицинска паразитология
133 602
 
04.01
Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis
127 369
4,50
04.02
Серологично изследване за трихинелоза
200
10,00
04.03
Серологично изследване за токсоплазмоза
4 337
11,00
04.04
Серологично изследване за ехинококоза
1 696
10,00
05
Вирусология
82 363
 
05.01
Серологично изследване за HIV 1/2 антитела
31 011
7,71
05.02
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM, IgG)
233
12,00
05.03
Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни
17
8,16
05.04
Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус
532
8,50
05.05
Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус
44 752
8,50
05.06
Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
5 133
9,50
05.07
Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус
685
15,00
06
Образна диагностика
1 756 369
 
06.01
Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
28 284
1,49
06.02
Рентгенография на челюстите в специални проекции
474
7,56
06.03
Рентгенография на лицеви кости
2 152
7,56
06.04
Рентгенография на околоносни синуси
50 434
7,56
06.05
Специални центражи на черепа
1 887
7,56
06.06
Рентгенография на стернум
662
7,56
06.07
Рентгенография на ребра
11 288
7,56
06.08
Рентгеноскопия на бял дроб
2 058
7,56
06.09
Рентгенография на крайници
3 620
7,56
06.10
Рентгенография на длан и пръсти
35 239
7,56
06.11
Рентгенография на стерноклавикуларна става
436
7,56
06.12
Рентгенография на сакроилиачна става
1 965
7,56
06.13
Рентгенография на тазобедрена става
39 865
7,56
06.14
Рентгенография на бедрена кост
4 678
7,56
06.15
Рентгенография на колянна става
111 118
7,56
06.16
Рентгенография на подбедрица
13 343
7,56
06.17
Рентгенография на глезенна става
37 710
7,56
06.18
Рентгенография на стъпало и пръсти
49 515
7,56
06.19
Рентгенография на клавикула
1 499
7,56
06.20
Рентгенография на акромиоклавикуларна става
548
7,56
06.21
Рентгенография на скапула
334
7,56
06.22
Рентгенография на раменна става
37 806
7,56
06.23
Рентгенография на хумерус
3 104
7,56
06.24
Рентгенография на лакетна става
12 256
7,56
06.25
Рентгенография на антебрахиум
6 672
7,56
06.26
Рентгенография на гривнена става
27 885
7,56
06.28
Рентгенография на череп
3 465
13,77
06.29
Рентгенография на гръбначни прешлени
190 661
13,77
06.30
Рентгенография на гръден кош и бял дроб
510 369
13,77
06.31
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
1 190
13,77
06.32
Обзорна рентгенография на корем
13 950
13,77
06.33
Рентгенография на таз
41 563
13,77
06.34
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
134 991
13,77
06.35
Томография на гръден кош и бял дроб
41
21,60
06.37
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
11 110
21,60
06.38
Рентгеново изследване на тънки черва
522
21,60
06.39
Иригография
2 619
21,60
10.01
Компютърна аксиална или спирална томография
49 466
76,94
10.02
Ядрено-магнитен резонанс
40 940
225,41
10.03
Мамография на двете млечни жлези
180 105
18,35
10.04
Ехография на млечна жлеза
14 866
13,77
10.58
Хистеросалпингография
48
21,60
10.59
Интравенозна холангиография
1
21,60
10.60
Венозна урография
663
21,60
10.62
Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)
74 967
13,77
07
Обща и клинична патология
297 016
 
07.01
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка
23
8,90
07.02
Цитологично изследване на две проби от седимент от урина
8
8,90
07.03
Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза
208
8,90
07.04
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур
1
8,90
07.05
Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула
1
8,90
07.06
Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)
3
8,90
07.07
Цитологично изследване на две проби от синовиална течност
31
8,90
07.08
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери
38
8,90
07.09
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи
291 864
8,90
07.10
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина
14
8,90
07.11
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии
1
8,90
07.12
Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии
102
8,90
07.13
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон
1
8,90
10.38
Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел
85
16,96
10.39
Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза
332
16,96
10.40
Хистобиопсично изследване на две проби от простата
43
16,96
10.41
Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза
75
16,96
10.42
Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
1
16,96
10.43
Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган
290
16,96
10.44
Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларингс и трахея
1
16,96
10.45
Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум
1
16,96
10.46
Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина
31
16,96
10.47
Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
1 109
16,96
10.48
Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод
51
16,96
10.49
Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
2 201
16,96
10.50
Хистобиопсично изследване на две проби от мускул
17
16,96
10.51
Хистобиопсично изследване на две проби от подкожен тумор
442
16,96
10.52
Хистобиопсично изследване на две проби от органи на пикочната система
7
16,96
10.53
Хистобиопсично изследване на две проби от око и очни лезии
26
16,96
10.54
Хистобиопсично изследване на две проби от става
1
16,96
10.55
Хистобиопсично изследване на две проби от външно ухо
2
16,96
10.56
Хистобиопсично изследване на две проби от нос
5
16,96
10.57
Хистобиопсично изследване на две проби от костен мозък
1
16,96
09
Клинична имунология
1 904
 
01.38
Изследване на С-реактивен протеин
1
3,74
02.10
Изследване на ревматоиден фактор
2
3,67
09.01
Определяне на криоглобулини
33
6,27
09.02
Определяне на общи имуноглобулини IgM
212
9,79
09.03
Определяне на общи имуноглобулини IgG
253
9,79
09.04
Определяне на общи имуноглобулини IgА
186
9,79
09.05
Определяне на С3 компонент на комплемента
117
9,79
09.06
Определяне на С4 компонент на комплемента
103
9,79
10.05
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – стандартен панел
22
123,20
10.06
Определяне на оксидативния взрив на периферни неутрофили и моноцити с Нитроблaу тетразолов тест
1
32,82
10.07
Флоуцитометрично определяне на фагоцитозата
1
47,94
10.08
fT4
214
10,34
10.09
TSH
274
10,34
10.27
Определяне на Anti-TPO
1
10,34
10.29
Определяне на общи IgE
152
41,89
10.30
Определяне на антинуклеарни антитела в серум
332
41,89
12
Имунохематология
41 359
 
10.35
Определяне на имуноглобулиновата характеристика на еритроантителата (диференциран директен тест на Coombs) с моноспецифични антиимуноглобулинови тест-реагенти с анти-IgG и анти-комплементарен (С') тест-реагент
56
11,76
10.36
Определяне на специфичността и титъра на еритроантителата чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
137
23,41
10.37
Определяне на титъра на имунните анти-А и анти-В антитела от клас IgG след обработка на серума с 2-меркаптоетанол чрез аглутинационен, ензимен или антиглобулинов (Coombs) метод
492
16,35
12.01
Определяне на кръвни групи от системата АВ0 и Rh (D) антиген от системата Rhesus по кръстосан метод (с тест-реагенти анти-А, анти-В, анти-АВ, анти-D и тест-еритроцити А1, А2, В и 0)
27 605
7,06
12.02
Определяне на подгрупите на А антигена (А1 и А2) с тест-реагенти с анти-А и анти-Н
3 850
4,14
12.03
Определяне на слаб D антиген (Du) по индиректен тест на Coombs
428
31,58
12.04
Изследване за автоеритроантитела при фиксирани антитела върху еритроцитите–чрез директен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум, при свободни антитела в серума–чрез аглутинационен или ензимен метод
544
21,06
12.05
Изследване за алоеритроантитела чрез аглутинационен или ензимен метод или индиректен антиглобулинов (Coombs) тест с поливалентен антиглобулинов серум
8 183
31,58
12.06
Определяне на Rh фенотип (СсDЕе) и Kell антиген с моноспецифични тест-реагенти
64
29,23

§ 24. В чл. 177, ал. 2 думите „и към 31.03.2019 г.“ се заличават.
§ 25. Създава се чл. 177а със следното съдържание:
„Чл. 177а. (1) В съответствие с чл. 55а ЗЗО НЗОК и БЛС планират и договарят закупуването за ЗОЛ на медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО в рамките на договорените обеми по чл. 174а, 175а и 176а, както и в съответствие с параметрите на разходите по бюджета на НЗОК, определени в ЗБНЗОК за 2019 г.
(2) В изпълнение на чл. 3, ал. 4 ЗБНЗОК за 2019 г. представителите по чл. 54, ал. 1 ЗЗО извършват текущо наблюдение и анализ за изпълнението на договорените обеми, както и за изпълнение на бюджета на НЗОК за здравноосигурителни плащания към 31.03.2019 г., 30.06.2019 г., 30.09.2019 г. и към 31.12.2019 г. БЛС получава на тримесечие информация за касовото изпълнение на здравноосигурителните плащания по бюджета на НЗОК.
(3) В случай че при анализа по ал. 2 към 30.09.2019 г. се установи очаквано превишение на договорените обеми и/или очакван преразход на средства за здравноосигурителни плащания за ПИМП, СИМП и/или МДД към 31 декември 2019 г., надхвърлящ с повече от 3 на сто предвидените средства, в срок до 20-о число на месеца, следващ анализа, НЗОК и БЛС договарят коригирани обеми в рамките на оставащите средства по бюджетните параграфи за съответното здравноосигурително плащане.
(4) Когато в срока по ал. 3 не се постигне договореност, НЗОК едностранно намалява обемите.
(5) В случай че при анализа по ал. 2 към 30.09.2019 г. се установи очаквано неизпълнение на договорените обеми и/или очаквано неусвояване на средства за здравноосигурителни плащания за ПИМП, СИМП и/или МДД към 31 декември 2019 г. с повече от 3 на сто от предвидените средства, в едномесечен срок от анализа страните договарят промени в договорените обеми в рамките на бюджетните средства на НЗОК за съответните здравноосигурителни плащания, което създава основание за промяна в сключените договори с изпълнителите на ИМП.
(6) Текущо през периода на действие на този НРД в зависимост от оказаната на ЗОЛ медицинска помощ, когато по някоя дейност се достигне договореният обем, преди да е извършена актуализацията по ал. 3, 4 и 5, тези дейности се заплащат в рамките на наличните средства за съответния вид здравноосигурителни плащания по бюджета на НЗОК.
(7) Надзорният съвет на НЗОК може да одобрява компенсирани промени между елементите на разходите по отделните видове дейност в случай на отклонение от параметрите по чл. 174а, 175а и 176а в рамките на средствата по бюджета на НЗОК за съответните периоди.
(8) Националната здравноосигурителна каса осъществява контрол по реда на глава двадесета на изпълнителите на извънболничната медицинска помощ за дейностите, за които при анализа по ал. 2 се наблюдава превишение на обемите по чл. 174а, 175а и 176а, водещо до преразход на средства за здравноосигурителни плащания.“
§ 26. Създава се чл. 178а със следното съдържание:
„Чл. 178a. Методиката на образуване на стойностите, за които НЗОК през 2019 г. има финансов капацитет да закупи дейностите по пакета медицинска помощ по чл. 45, ал. 2 ЗЗО, се състои от следните последователни етапи:
1. дефиниране на обхвата на медицинската помощ по пакета по чл. 45, ал. 2 ЗЗО, заплащан от съответния вид здравноосигурителни плащания по ЗБНЗОК за 2019 г., съгласно разделите на този НРД, регламентиращи условия и ред за оказване на помощта;
2. определяне на отделните дейности в обхвата на всеки вид здравноосигурителни плащания по т. 1, в разделите за обеми, цени и методика за закупуване на медицинската помощ на този НРД;
3. определяне на прогнозните обеми по всяка отделна дейност по т. 2 за заплащане през 2019 г. съобразно:
3.1. информацията за отчетения и заплатен годишен брой дейности от съответния вид през 2016 г. – 2018 г.;
3.2. отчетените тенденции в годишния ръст на обемите;
3.3. промени в пакетите през предходните периоди, съотносими към съответната дейност по пакета медицинска помощ по чл. 45, ал. 2 ЗЗО за 2019 г.;
3.4. налична информация за промени във външни фактори, които оказват влияние на обема на извършване на съответния вид дейност:
а) демографски фактори и тенденции;
б) промени в нормативната уредба;
в) промени в заболеваемостта;
г) промени в медицинската практика и технология;
д) други значими фактори;
3.5. експертно становище от националните консултанти и бордовете по специалности за очакваните/необходимите годишни обеми за нови (незаплащани през предходните години) дейности по пакета за 2019 г.;
4. определяне на прогнозните стойности на необходимите средства за закупуване на прогнозните обеми по т. 3 по действащите през 2018 г. цени и експертно становище от националните консултанти и бордовете по специалности за цените за нови (незаплащани през предходните години) дейности по пакета за 2019 г.;
5. формиране на стойности, за които НЗОК има финансов капацитет да закупи обемите дейности по т. 3, подлежащи на заплащане през 2019 г. по този НРД, с цел балансиране на прогнозните стойности по т. 4 с размера на финансовата рамка за съответните здравно­осигурителни плащания по ЗБНЗОК за 2019 г. чрез прилагане на:
а) еднакви коефициенти за увеличаване/намаляване на действащите през 2018 г. цени на дейностите от обхвата на съответните здравноосигурителни плащания (включително и предложените от националните консултанти цени на новите дейности);
б) различни коефициенти за увеличаване/намаляване на действащите през 2018 г. цени на дейностите от обхвата на съответните здравноосигурителни плащания (включително и предложените от националните консултанти цени на новите дейности), съобразени с налични данни за оценяване на съответната дейност.“
§ 27. В чл. 179 ал. 2 се изменя така:
„(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща на ОПЛ за всяко поставяне на препоръчителна ваксина по национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ съгласно ЗБНЗОК за 2018 г. и ЗБНЗОК за 2019 г.“
§ 28. В чл. 183, ал. 6 думата „основния“ се заличава, а след думата „пакет“ се добавя „ПИМП“.
§ 29. В чл. 184 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. Алинеи 5 и 6 се отменят.
§ 30. В чл. 187, ал. 3, т. 5 цифрата „35“ се заменя с „40“.
§ 31. В чл. 202, в ал. 1 след думите „чл. 3 от ЗБНЗОК за 2018 г.“ се добавя „и чл. 3 от ЗБНЗОК за 2019 г.“.
§ 32. В чл. 208 ал. 7 се изменя така:
„(7) Дейностите по поставяне на препоръчителни ваксини по национални програми по чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗЗ се заплащат от НЗОК след представяне на отделни документи по ал. 1, придружени със съответната отчетна документация.“
§ 33. В чл. 226 т. 10 придобива следното съдържание:
„10. удостоверение за актуално членство в БЛС с номер от Националния регистър (УИН) по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗСОЛЛДМ, издадено от съответната РК на БЛС или генерирано и отпечатано от електронната система на Националния регистър, съдържащо уникален буквено-цифров код, баркод и сканиран подпис – за лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;“.
§ 34. В чл. 239 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думите „§ 2, ал. 1 ЗБНЗОК за 2018 г.“ се добавя „и § 2, ал. 1 ЗБНЗОК за 2019 г.“.
2. В ал. 2 след думите „§ 2 ЗБНЗОК за 2018 г.“ се добавя „и § 2 ЗБНЗОК за 2019 г.“.
§ 35. В чл. 260:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В случай че лекар със специалност, посочен в приложение № 1, ползва последователно повече от 30 работни дни неплатен или платен отпуск, същият се изключва (заличава) от приложение № 1.“
2. Алинея 4 и 5 се отменят.
§ 36. Създава се чл. 260а:
„Чл. 260а. По изключение лечебните заведения за болнична помощ, които не отговарят на изискването на чл. 260, ал. 1, т. 6, могат да сключат договор по чл. 257 по решение на Надзорния съвет на НЗОК след отправяне на мотивирано предложение от директора на съответната РЗОК в случаите, когато достъпът до медицинска помощ на територията на съответната РЗОК е затруднен поради недостиг на съответни медицински специалисти, съобразно потребностите на населението към момента на подаване на заявлението за сключване на договор по чл. 257.“
§ 37. В чл. 265 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 10 се изменя така:
„10. удостоверение за актуално членство в БЛС с номер от Националния регистър (УИН) по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗСОЛЛДМ, издадено от съответната РК на БЛС или генерирано и отпечатано от електронната система на Националния регистър, съдържащо уникален буквено-цифров код, баркод и сканиран подпис – за лекарите, които ръководят, съответно работят в лечебното заведение;“.
2. Създава се т. 21:
„21. декларация от управляващия лечебното заведение за наличие на видеоконтрол на входа и изхода на ангиографските зали и в болничните структури, в които се осъществяват съдови инвазивни и интервенционални процедури.“
§ 38. В чл. 266, ал. 1, т. 3 след цифрата „14“ се добавя „и 21“.
§ 39. В чл. 272 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. приемът на пациенти да е съобразен с капацитета на лечебното заведение, разписан като брой и вид болнични легла (съгласно правилника за устройството и дейността на лечебното заведение), посочени в договора на лечебното заведение, с които ще се осигури изпълнението му.“
2. Създава се ал. 5 със следното съдържание:
„(5) В случаите по ал. 1, т. 3 изпълнителят на болнична помощ е длъжен да осигурява не по-малко от 10 на сто от общия брой болнични легла за активно лечение във всяка болнична структура, с изключение на болничните структури по медицинска онкология, лъчелечение и нуклеарна медицина, за прием на пациенти в спешно състояние.“
§ 40. В чл. 275, ал. 1, т. 4 след думата „легла“ се добавя следният текст „(съгласно правилника за устройството и дейността на лечебното заведение и за срока на договора)“.
§ 41. Член 279 се изменя така:
„Чл. 279. Лекар специализант, посочен в приложение № 1а, може да извършва медицински процедури само в присъствието и под ръководството на лекар със съответна специалност и посочен в приложение № 1. В този случай медицинската документация се подписва и от двамата лекари.“
§ 42. В чл. 280, ал. 2 думите „действие на този НРД“ се заменят с „календарната година“.
§ 43. Създава се чл. 281а:
„Чл. 281а. (1) Лечебните заведения, изпълнители на болнична медицинска помощ, задължително осъществяват видеоконтрол в ангиографските зали и болничните структури, в които се осъществяват съдови инвазивни и интервенционални процедури, като в обхвата на видеокамерите влиза наблюдение само на входовете и изходите на същите. Записите от видеокамерите се съхраняват за срок не по-малко от един месец от датата на извършване на интервенция.
(2) При поискване от контролните органи на НЗОК лечебното заведение предоставя необходимата видеоинформация на електронен носител. При получаване на електронния носител се изготвя приемно-предавателен протокол.“
§ 44. Създава се чл. 281б:
„Чл. 281б. (1) При осъществяване на съдови инвазивни и интервенционални процедури задължително се прави видеозапис на същите. Образните изследвания се регистрират и съхраняват в PACS система (picture archiving and communication system) за срока на съхранение на „История на заболяването“ съгласно Наредба № 9 от 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт по „Образна диагностика“.
(2) При поискване от контролните органи на НЗОК лечебното заведение предоставя видеоинформация за съдови инвазивни и интервенционални процедури, конвенционални рентгенови изследвания, рентгенологични изследвания на гърда, ултразвукови изследвания чрез специализирани ехографски методи, компютърно-томографски изследвания, магнитно-резонансни томографски образни изследвания и хибридни образни изследвания на електронен носител. При получаване на електронния носител се изготвя приемно-предавателен протокол.“
§ 45. Създава се чл. 281в:
„Чл. 281в. Всички медицински изделия, използвани за осъществяването на основни диагностични и оперативни процедури, посочени в диагностично-лечебния алгоритъм на КП/АПр, които НЗОК не заплаща извън стойността на КП/АПр, се доставят от лечебното заведение, заприходяват се и се отпускат от болничната аптека на същото.“
§ 46. Създава се чл. 281г:
„Чл. 281г. (1) Лечебните заведения, определени от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, проследяват ефекта на лекарствените продукти, за които съгласно чл. 259, ал. 1, т. 10 от ЗЛПХМ е определен режим на проследяване.
(2) Лечебните заведения по ал. 1 събират информацията за всеки конкретен лекарствен продукт и я предоставят на НЗОК.
(3) Националната здравноосигурителна каса и Министерството на здравеопазването извършват анализ на събраната от лечебните заведения информация по ал. 1 при условията и по реда на Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.“
§ 47. В чл. 285 се създава ал. 6:
„(6) При хоспитализации – планов прием, изпълнителите за извънболнична медицинска помощ издават само „Направление за хоспитализация/лечение по амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 7) и приемащите лечебни заведения не могат да изискват от тях да назначават допълнителни консултации и/или изследвания, изискуеми за изпълнение на КП.“
§ 48. В чл. 287, ал. 3:
1. Точка 6 се изменя така:
„6. параклинични изследвания; хистологичен резултат, потвърждаващ окончателната диагноза;“.
2. Точка 8 се изменя така:
„8. терапевтична схема – задължително вписване на използваните в хода на лечението на ЗОЛ вид лекарства;“.
§ 49. В чл. 289 т. 14 се изменя така:
„14. при взет материал за хистологично изследване в медицинската документация се прилага резултатът (с положени име и подпис на лекаря, осъществил изследването) с посочената диагноза и пореден номер от патоанатомичния журнал;“.
§ 50. Създава се чл. 313а:
„Чл. 313а. (1) Клинична процедура № 5 „Лечение на новородени деца с вродени сърдечни малформации, претърпели сърдечна оперативна интервенция до навършване на 1-годишна възраст“ се извършва в полза на ЗОЛ, на които е издадено „Медицинско направление за провеждане на клинични процедури/амбулаторни процедури“ (бл. МЗ-НЗОК № 8а) от лекар от лечебно заведение – изпълнител на процедурата.
(2) Нови процедури се провеждат при наличие на показания за продължаване на лечението.“
§ 51. В чл. 314 след думите „чл. 313, ал. 1“ се добавя „и чл. 313а, ал. 1“.
§ 52. В чл. 322 думите „ал. 18“ да се заменят с „ал. 20“.
§ 53. В чл. 324:
1. Текстът на чл. 324 става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Болничната аптека води журнал за разтваряне на лекарствени продукти за лечение на онкологични/онкохематологични заболявания по образец съгласно приложение № 8д от Наредба № 4 от 2008 г., в който данните се регистрират ежедневно.
(3) В случай че след приготвяне на индивидуалните дози за деня от даден лекарствен продукт се формира остатък, който не може да бъде приложен в срока му на годност, посочен в кратката характеристика на лекарствения продукт, остатъкът се отразява в опис на неизползваемите остатъци от лекарствени продукти за лечението на онкологични/онкохематологични заболявания по образец съгласно приложение № 8е от Наредба № 4 от 2008 г.“
§ 54. В чл. 325, ал. 1 след думите „ал. 3“ се поставя запетая и се добавят „4 и 5“.
§ 55. Член 326 се отменя.
§ 56. Създава се чл. 328а:
„Чл. 328а. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща извън цената на КП, АПр и/или КПр лекарствени продукти, които на основание чл. 45, ал. 20 ЗЗО са включени в пакета, определен с наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, при животозастрашаващи кръвоизливи, спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии.
(2) Лекарствените продукти по ал. 1 се предписват, отпускат и прилагат в условията на болничната помощ при спазване на диагностично-лечебния алгоритъм на АПр № 38, както и на следните изисквания:
1. пациентът е с установено заболяване и лекарственият продукт е включен в списъка по чл. 262, ал. 6, т. 2 от ЗЛПХМ (приложение № 2 на Позитивния лекарствен списък);
2. необходимостта от приложение на лекарствени продукти по ал. 1 се заявява от приемащото лечебно заведение; лекарствените продукти се осигуряват и отпускат от лечебно заведение – изпълнител на АПр № 38;
3. отпуснатите лекарствени продукти по ал. 1 се прилагат от лечебното заведение, провеждащо лечението на основното заболяване;
4. приложените лекарствени продукти се отчитат и заплащат на лечебното заведение, провело АПр № 38, като при отчитането им в РЗОК се представят и посочените в алгоритъма на амбулаторната процедура документи.“
§ 57. В чл. 330 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Договорените обеми и цени от 1.04.2018 г. обхващат дейностите по реда на този НРД и подлежат на заплащане, както следва:
1. през 2018 г. по ЗБНЗОК за 2018 г. – обеми и цени по чл. 331, 332 и 333;
2. през 2019 г. по ЗБНЗОК за 2019 г. – обеми и цени по чл. 331а, 332а и 333а.“
2. В ал. 4 след думите „чл. 334“ се добавя „и чл. 334а“.
§ 58. В чл. 331, ал. 1 след думата „договарят“ се добавя „за периода 1.04.2018 – 31.12.2018 г.“.
§ 59. Създава се чл. 331а:
„Чл. 331а. (1) Националната здравноосигурителна каса и БЛС договарят за периода 1.01 –  31.12.2019 г. закупуването на следните обеми за дейностите по КП, посочени по приложение № 9 към чл. 1 от наредбата по чл. 45, ал. 2 от ЗЗО, по цени, както следва:

Код
Номенклатура
Обем
(бр.)
Цена (лв.)
1
2
3
4
 
Клинични пътеки
2 202 361
 
001
Стационарни грижи при бременност с повишен риск
32 948
400
002
Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск
6 917
800
003
Оперативни процедури за задържане на бременност
404
150
004
Преждевременно прекъсване на бременността
 
 
004.1
Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността до 13 гест. с. вкл.
6 980
170
004.2
Преждевременно прекъсване на бременността: при прекъсване на бременността над 13 гест. с.
1 190
280
005
Раждане
49 008
750
006
Грижи за здраво новородено дете
33 394
220
007
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест
15 948
800
008
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест
5 134
1 200
009
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест
3 214
900
010
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест
3 326
1 300
011
Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
927
3 600
012
Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии
2 714
1 200
013
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест
1 119
2 000
014
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест
773
3 200
015
Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант
 
 
015.1
Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант
242
3 300
015.2
Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант
1 111
5 900
016
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение
7 516
350
017
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
18 623
750
018
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация
112
1 320
019
Постоянна електрокардиостимулация
 
 
019.1
Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на антибрадикарден пейсмейкър – еднокамерен или двукамерен
3 749
550
019.2
Постоянна електрокардиостимулация – с имплантация на ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен кардиовертер дефибрилатор
436
1 100
020
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
11 919
3 318
021
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при сърдечни аритмии
1 136
3 318
022
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации
37
3 318
023
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация
46
3 600
024
Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
1
370
025
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с инвазивно изследване
21 480
900
026
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с интервенционално лечение
15 850
3 430
027
Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
99
2 750
028
Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
9 541
4 540
029
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация
89 234
520
030
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност с механична вентилация
500
1 300
031
Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит
283
4 950
032
Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда
2 646
462
033
Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
33 028
435
034
Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст
430
700
035
Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст
10
750
036
Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик
4 844
700
037
Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик
224
2 600
038
Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация
13 316
550
039
Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18-годишна възраст
40 756
580
040
Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп
 
 
040.1
Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-годишна възраст
7 836
550
040.2
Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-годишна възраст
3 982
650
041
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система
 
 
041.1
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18 години
1 983
400
041.2
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18 години
17 393
500
042
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система
 
 
042.1
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18 години
13 806
780
042.2
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица под 18 години
68
1 200
043
Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
2 597
280
044
Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
3 966
800
045
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система
20 211
650
046
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система в детска възраст
44
1 200
047
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация
167
1 540
048
Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
44 017
700
049
Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
17 360
570
050
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
50 126
730
051
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
 
 
051.1
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
695
3 300
051.2
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с интервенционално лечение
100
1 800
052
Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив
2 408
1 150
053
Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив
211
1 200
054
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)
208
7 000
055
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна вентилация
5
10 000
056
Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми
98 542
300
057
Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити
2 548
2 000
058
Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст
454
700
059
Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централната нервна система и моторния неврон (ЛАС)
4 069
550
060
Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък
326
480
061
Диагностика и лечение на мултиплена склероза
2 384
650
062
Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи
6 990
400
063
Лечение на епилептичен статус
1 038
600
064
Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми
 
 
064.1
Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица на възраст над 18 г.
340
500
064.2
Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми при лица на възраст под 18 г.
25
657
065
Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
3
6 000
066
Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация
11
8 000
067
Диагностика и лечение на паркинсонова болест
504
231
068
Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт
28 404
400
069
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт
24 236
600
070
Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит
3 794
1 400
071
Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво
18 063
400
072
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
14 192
600
073
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
16 593
1 700
074
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
46 371
920
075
Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
13 076
1 300
076
Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания
14 080
700
077
Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската възраст
1
400
078
Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет
 
 
078.1
Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години
43 183
660
078.2
Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години
1 046
610
079
Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза
4 333
341
080
Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека
 
 
080.1
Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18 години
3 057
500
080.2
Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18 години
1 202
650
081
Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна
 
 
081.1
Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години
458
450
081.2
Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години
67
450
082
Диагностика на лица c метаболитни нарушения
6 973
630
083
Лечение на лица с метаболитни нарушения
1 030
630
084
Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
35 130
500
085
Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – новооткрити
2 199
950
086
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания
 
 
086.1
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица над 18 години
10 791
950
086.2
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания – при лица под 18 години
354
1 050
087
Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност
 
 
087.1
Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
3 001
900
087.2
Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години
71
1 050
088
Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност
 
 
088.1
Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при лица над 18 години
4 531
400