Министерски съвет
брой: 3, от дата 8.1.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Постановление № 356 от 31 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.  (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74, 82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94 от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г., бр. 2, 8, 49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30, 39, 45, 63 и 68 от 2017 г. и бр. 2 и 70 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 букви „а“ и „б“ се изменят така:
„а) съгласно приложение № 2.1 – за актове, които оказват въздействие върху държавния бюджет;
б) съгласно приложение № 2.2 – за актове, които не оказват въздействие върху държавния бюджет;“.
2. В ал. 2 се създава нова т. 6:
„6. мотивирани финансови разчети за необходимите разходи, трансфери и други плащания;“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Финансовите обосновки за проектите на решения за одобряване на законопроектите за държавния бюджет, на бюджета на държавното обществено осигуряване и на бюджета на Националната здравноосигурителна каса, за проекти на подзаконови нормативни актове, които са свързани с изпълнението на държавния бюджет за текущата година, за проекта на решение за бюджетната процедура и за проекта на решение за одобряване на средносрочната бюджетна прогноза и стратегически документи и планове, които включват разчети с индикативен характер, се разработват съгласно приложение № 2.2.“
§ 2. Параграф единствен от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на правилника „Въздействие върху държавния бюджет“ е влияние само през следващите бюджетни години или кумулативно през текущата и следващите бюджетни години, което изпълнението на акта ще окаже върху показателите по таблица № 2 от приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“ спрямо утвърдените показатели за текущата бюджетна година.“
§ 3. Приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“ се изменя така:
„Приложение № 2.1 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „а“

ОДОБРИЛ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА
ОТНОСНО: ..............................................................................................................................................................
                                         (точно наименование на проекта на акт)
1. Бюджет на първостепенен разпоредител с бюджет, който е засегнат от проекта на акт ............................
....................................................................................................................................................................................
(При условие че предложеният проект на акт засяга стойностни и натурални изменения в бюджетите и/или
натуралните показатели на повече от един бюджет на първостепенен разпоредител с бюджет или
на сметките за средства от Европейския съюз, се изписва наименованието на всеки от тях.)
2. Бюджет на второстепенен разпоредител с бюджет, който е засегнат от проекта на акт ............................
....................................................................................................................................................................................
(При условие че предложеният проект на акт води до изменения в бюджетите и/или натуралните
показатели на второстепенните разпоредители с бюджет или на сметките за средства от Европейския съюз,
се изписва наименованието на съответния бюджет на второстепенен разпоредител.)
3. Описание на дейностите, които произтичат от проекта на акт, и мотивите към всяка от тях: ..................
.................................................................................................................................................................................
4. Финансово въздействие върху държавния бюджет: ......................................................................................
(Изброяват се и се остойностяват по години основните финансови въздействия върху държавния
бюджет от изпълнението на проекта на акт, като се включват и мотивите, разчетите и/или
допусканията, при които са направени.)
5. Правни въпроси и необходимост от промяна на други нормативни актове: ............................................
...............................................................................................................................................................................
(Посочва се дали предлаганият проект на акт изисква промени в други нормативни
актове, като те се изброяват и мотивират.)

Таблица № 1 „Разчет на средствата, необходими за финансиране на дейностите, които произтичат от проекта на акт, във връзка с т. 3“
(в хил. лв.)

Дейности, произтичащи от проекта на акт
Разходи за първата година
Разходи за втората година
Разходи за третата година
 
Бюджетни средства
Средства от други източници*
Бюджетни средства
Средства от други източници*
Бюджетни средства
Средства от други източници*
Дейност № 1
 
 
 
 
 
 
Дейност № 2
 
 
 
 
 
 
Дейност № 3
 
 
 
 
 
 
Дейност № …
 
 
 
 
 
 
Общо:
 
 
 
 
 
 

* Забележка. Другите източници се посочват и остойностяват и поотделно.
Таблица № 2 „Изменения по бюджета или бюджетите, които произтичат от предлагания проект на акт, във връзка с т. 4“
(в лв.)

Показатели
Закон за държавния бюджет за текущата бюджетна година
Произтичащи изменения за
текущата
бюджетна
година
Произтичащи изменения за следваща бюджетна
година (n)
Произтичащи изменения за следваща бюджетна
година (n+1)
Произтичащи изменения за следваща бюджетна година (n+2)
1
2
3
4
5
6
Общо за системата на първостепенния разпоредител с бюджет
I. Приходи, помощи и дарения
 
 
 
 
 
II. Разходи
 
 
 
 
 
Текущи разходи
 
 
 
 
 
в т.ч. за персонал
 
 
 
 
 
Капиталови разходи
 
 
 
 
 
III.А. Бюджетни взаимоотношения (трансфери) – НЕТО
 
 
 
 
 
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет
 
 
 
 
 
Бюджетно взаимоотношение с други бюджетни организации
 
 
 
 
 
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
 
 
 
 
 
ІІІ.Б. Временни безлихвени заеми
 
 
 
 
 
IV. Бюджетно салдо
 
 
 
 
 
V. Операции в частта на финансирането
 
 
 
 
 
Максимален размер на ангажиментите за разходи
 
 
 
 
 
Максимален размер на новите задължения за разходи
 
 
 
 
 
Щатни бройки
 
 
 
 
 
Централна администрация/Второстепенен разпоредител с бюджет
І. Приходи, помощи и дарения
 
 
 
 
 
ІІ. Разходи
 
 
 
 
 
Текущи разходи
 
 
 
 
 
в т.ч. за персонал
 
 
 
 
 
Капиталови разходи
 
 
 
 
 
III.А. Бюджетни взаимоотношения (трансфери)
 
 
 
 
 
Бюджетно взаимоотношение с централния бюджет
 
 
 
 
 
Бюджетно взаимоотношение с други бюджетни организации
 
 
 
 
 
Трансфери между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз
 
 
 
 
 
ІІІ.Б. Временни безлихвени заеми
 
 
 
 
 
IV. Бюджетно салдо
 
 
 
 
 
V. Операции в частта на финансирането
 
 
 
 
 
Максимален размер на ангажиментите за разходи
 
 
 
 
 
Максимален размер на новите задължения за разходи
 
 
 
 
 
Щатни бройки
 
 
 
 
 

Забележки:
* Бюджетните параметри за следващите години отразяват единствено промяната във връзка с прилагането на предложения проект на акт на база на закона за държавния бюджет за текущата бюджетна година по постоянни цени.
** В таблица № 2 към така обособените показатели могат да се добавят допълнителни редове с оглед на по-детайлно отразяване на въздействието на проекта на акт.
ПРЕДЛОЖИЛ (ПРЕДЛОЖИЛИ)
МИНИСТЪР (МИНИСТРИ): ………………………………“
§ 4. Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“ се изменя така:
„Приложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4, буква „б“

ОДОБРИЛ,
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ:
ФИНАНСОВА ОБОСНОВКА
ОТНОСНО: .................................................................................................................................................................
(точно наименование на проекта на акт)
1. Мотиви и цел за внасяне за разглеждане от Министерския съвет на проекта на акт
2. Очаквани резултати от предлагането на проекта на акт
3. Мотивирана оценка за размера на необходимите допълнителни разходи/трансфери/други плащания, които се предлага да бъдат одобрени по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет или по сметка за средства от Европейския съюз, за сметка на бюджети по държавния бюджет.
Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

ПРЕДЛОЖИЛ (ПРЕДЛОЖИЛИ)
МИНИСТЪР (МИНИСТРИ): ………………………………“
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
10