Министерски съвет
брой: 3, от дата 8.1.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 355 от 31 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2017 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите, приет с Постановление № 208 на Министерския съвет от 2017 г. (ДВ, бр. 80 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Функциите на министъра в негово отсъствие се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.“
§ 2. В чл. 21 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Дейността на Инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните случаи и предлагане на мерки за тяхното решаване.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, проверки по предложения и сигнали и проверки по конкретни случаи, които са възложени от министъра с писмена заповед или резолюция.“
3. В ал. 5:
а) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. извършва планови и извънпланови проверки на структури, дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в министерството и в административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;
2. прави оценка на корупционния риск по реда на методологията на чл. 32, ал. 1, т. 6 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;“
б) точка 6 се изменя така:
„6. съставя актове за установяване на административни нарушения, когато това е предвидено в кодекс или закон, при констатирани нарушения от страна на служителите в министерството и от административните структури, чиито ръководители са второстепенни разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;“
в) точки 8 и 9 се отменят;
г) създава се нова т. 12:
„12. извършва проверки по предоставянето на административни услуги в министерството и в административните структури, чиито ръководители са второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на министерството;“
д) създава се т. 13:
„13. извършва проверки на декларациите по чл. 35, ал. 1 от Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество и за установяване на конфликт на интереси;“
е) досегашната т. 12 става т. 14.
4. Алинея 10 се изменя така:
„(10) Организацията на дейността на Инспектората се определя във вътрешни правила, които са утвърдени от министъра на околната среда и водите въз основа на наредбата по чл. 46б, ал. 2 от Закона за администрацията.“
§ 3. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Точка 12 се изменя така:
„12. изготвя тримесечна информация за разходите по бюджетните програми и подробен отчет за изпълнението на програмния бюджет към полугодието и за годината;“.
2. В т. 15 думите „с цел законосъобразно, ефективно, ефикасно и икономично управление на публичните средства“ се заменят със „с цел недопускане поемане на финансово неосигурени ангажименти и задължения“.
§ 4. В чл. 28, т. 1 се създава буква „г“:
„г) изготвя и предлага на ръководството поименни списъци на капиталовите разходи на министерството за тригодишната бюджетна прогноза, за проектобюджета и отчетите съг­ласно форматите и указанията на министъра на финансите.“
§ 5. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „Политики по околната среда“ се заменят с „Политики по околната среда и координация на контролната дейност“.
2. В т. 4 думите „и предотвратяване на замърсяването“ се заличават.
3. В т. 5 думите „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“ се заменят с „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“.
§ 6. В чл. 34, ал. 1, в основния текст думите „Политики по околната среда“ се заменят с „Политики по околната среда и координация на контролната дейност“ и се създава т. 20:
„20. изготвя нефинансовата информация при разработването, актуализирането и отчитането на програмния формат на бюджет на министерството, координирано с останалите дирекции.“
§ 7. В чл. 35, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и проекти на нормативни актове за процедури по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, в т.ч. за съвместени процедури с оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, с екологична оценка на планове и програми, както и общи процедури по чл. 109, ал. 1 или 2 и чл. 117, ал. 1 или 2 от Закона за опазване на околната среда;“.
2. Създават се нови т. 7 – 12:
„7. осигурява цялостния процес на разработване и управление на изпълнението на национална приоритетна рамка за действие за Натура 2000, наричана по-нататък „НПРД“, като допринася за постигането на нейните цели и резултати;
8. координира участието на всички организации и структури на национално ниво, които са въвлечени и имат отговорности по изпълнението на НПРД;
9. осигурява цялостния процес по мониторинг и оценка на изпълнението на НПРД, като предлага и осъществява нейната актуализация;
10. изготвя насоки и препоръки за планиране на процедури за безвъзмездна финансова помощ, предвиждащи изпълнението на преки природозащитни мерки, към управляващите органи на програмите за финансиране;
11. консултира управляващите органи на всички финансиращи програми относно съответствието на планираните дейности по различни проекти с целите и приоритетите на НПРД;
12. осигурява координирането между всички институции и организации, които следва да подават информация за изпълнението на НПРД, като обработва и анализира набраната информация;“.
3. Досегашните т. 7 – 19 стават съответно т. 13 – 25.
4. Създава се т. 26:
„26. изготвя и изпраща доклади до Европейската комисия за изпълнението на НПРД;“.
5. Досегашните т. 20 – 25 стават съответно т. 27 – 32.
§ 8. В чл. 36, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „и предотвратяване на замърсяването“ се заличават.
2. Точки 12 – 19 и 21 – 32 се отменят.
3. Досегашната т. 20 става т. 12.
§ 9. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“ се заменят с „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“.
2. В т. 1 буква „а“ се изменя така:
„а) разработване на проекти на нормативни актове, методики, инструкции и други актове в областта на оценката на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения, които са съвместени с процедури по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, в т.ч. общи процедури по чл. 109, ал. 1 или 2 и по чл. 117, ал. 1 или 2 от Закона за опазване на околната среда, както и в областта на екологичната оценка на планове и програми;“.
3. Създават се т. 8 – 28:
„8. политиката по прилагане на международни актове (конвенции) в областта на управлението на химикалите относно: процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди, устойчивите органични замърсители, живака, трансграничните въздействия на промишлените аварии;
9. участие в оценяване на вещества, изготвяне на предложения за идентифициране на особено опасни вещества за разрешаване, ограничаване на химикали и хармонизиране на класификацията и етикетирането на опасни вещества;
10. дейности във връзка с вноса и износа на опасни химикали, в т.ч. валидиране на уведомления за износ на опасни химикали;
11. валидиране на уведомления за класификация на предприятия/съоръжения с нисък и висок рисков потенциал;
12. организиране на и участие в работата на Експертния съвет за оценка на приоритетни вещества;
13. изготвяне на становища за екотоксикологичните характеристики на биоцидите при издаване/изменение на разрешения за тяхната употреба и пускане на пазара от министъра на здравеопазването по реда на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси;
14. предоставяне на информация на обществеността:
a) за рисковете и безопасната употреба на химикалите;
б) за публикувани нови или актуализирани заключения за най-добри налични техники;
15. методическо ръководство по отношение на издаването, преразглеждането, изменянето, актуализирането и отменянето на комплексни разрешителни;
16. изпълнение на задълженията в съответствие с международната нормативна уредба по регистрите за изпускането и преноса на замърсители и участие в съответните работни органи;
17. координиране и контрол по изпълнението на програми за отстраняване на щетите върху околната среда от минали действия или бездействия при приватизация;
18. организиране и ръководство на цялостната дейност на Схемата на Общността за управление по околна среда и одит – EMAS, и провеждане на процедури за регистрация и контрол на съответствието с изискванията за регистрация по EMAS;
19. организиране на цялостната дейност по изграждането и функционирането на Схемата за екомаркировка на ЕС и провеждане на процедура за присъждане на знак за екомаркировка;
20. координиране съвместно със заинтересуваните министерства и ведомства на дейностите по защита от шум в околната среда;
21. провеждане на процедури за определяне на превантивни и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за възникване на екологични щети или при причинени екологични щети в случаите, когато компетентен орган е министърът на околната среда и водите;
22. създаване и поддържане на информационна система за събиране и обработване на информацията по екологични щети, която е необходима за подготовка на докладите до ЕК;
23. оценка на получената информация за планирани промени в работата на инсталации с издадени комплексни разрешителни, включително за наличие на „съществена промяна“;
24. контрол по спазване на сроковете за приключване и на изискванията към процедурите по комплексни разрешителни;
25. поддържане на публични регистри:
а) с данни за резултатите от издаването, преразглеждането, изменянето и актуализирането на комплексните разрешителни;
б) на регистрираните по ЕМАS организации и на базата на данни – на продуктите с присъден знак за екомаркировка;
в) на операторите, които осъществяват стопански дейности в обхвата на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;
г) на предприятията/съоръженията с нисък и висок рисков потенциал;
26. методическо ръководство на работата на:
а) Изпълнителната агенция по околна среда, на регионалните лаборатории на ИАОС и на РИОСВ при изпълнение на дейностите по защита от шума, който е излъчван от промишлени инсталации и съоръжения;
б) регионалните инспекции по околната среда и водите, на басейновите дирекции по управление на водите и на дирекциите на националните паркове по прилагането на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети;
в) регионалните инспекции по околната среда и водите и на ИАОС по отношение на управлението на химикалите и предотвратяването на риска от големи аварии с опасни вещества;
27. поддържане и администриране на Национално информационно бюро за законодателството по химикали;
28. организацията на работата на Висшия експертен екологичен съвет.“
§ 10. В чл. 38, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 3 след думите „Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата“ се добавя „и Споразумението от Париж“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. координира докладването и изпълнението на международните задължения на Република България по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата, по Протокола от Киото и по Парижкото споразумение;“.
3. В т. 5 думите „в т.ч. международна търговия с емисии чрез дейности по създаване на Схема за зелени инвестиции“ се заличават.
4. Точки 10 и 11 се отменят.
5. В т. 12 думите „по отношение на издаването и преразглеждането на разрешителните за емисии на парникови газове“ се заменят с „в рамките на своите компетенции“.
§ 11. В чл. 41, ал. 1, т. 1 се създават букви „к“ и „л“:
„к) участието в работните групи към Съвета на Европейския съюз и в работни групи и комитети към Европейската комисия, включително чрез представителите на министерството по въпросите на околната среда и климата в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз;
л) поддържането на оперативни контакти по въпросите, които са свързани с членството в Европейския съюз, включително чрез представителите на министерството в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз, с институциите на ЕС, както и с Представителството на Европейската комисия в Република България и с институциите на държавите – членки на Европейския съюз.“
§ 12. В приложението към чл. 16, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст числото „423“ се заменя с „421“.
2. На ред „Инспекторат“ числото „4“ се заменя със „7“.
3. Ред „Експертни представители в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел“ се заличава.
4. На ред „Обща администрация“ числото „90“ се заменя с „89“.
5. На ред „дирекция „Стопанска дейност и човешки ресурси“ числото „18“ се заменя със „17“.
6. На ред „Специализирана администрация“ числото „304“ се заменя с „303“.
7. На ред „Главна дирекция „Оперативна програма „Околна среда“, в т.ч. териториалните звена – Велико Търново и Стара Загора“ числото „125“ се заменя със „124“.
8. На ред „дирекция „Политики по околната среда“ думите „Политики по околната среда“ се заменят с „Политики по околната среда и координация на контролната дейност“ и числото „13“ се заменя с „12“.
9. На ред „дирекция „Национална служба за защита на природата“ числото „33“ се заменя с „34“.
10. На ред „дирекция „Опазване чистотата на въздуха и предотвратяване на замърсяването“ думите „и предотвратяване на замърсяването“ се заличават, а числото „30“ се заменя с „13“.
11. На ред „дирекция „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“ думите „Екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда“ се заменят с „Екологична оценка, оценка на въздействието върху околна среда и предотвратяване на замърсяването“ и числото „11“ се заменя с „26“.
12. На ред „дирекция „Управление на водите“ числото „32“ се заменя с „31“.
13. На ред „дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“ числото „23“ се заменя с „26“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 13. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по околна среда, приет с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 16, 33 и 102 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 32 и 84 от 2015 г., бр. 96 от 2016 г. и бр. 80 от 2017 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 4, ал. 4 думите „заместник изпълнителен директор“ се заменят с „двама заместник изпълнителни директори“.
2. В чл. 5 ал. 4 се изменя така:
„(4) Функциите на изпълнителния директор в негово отсъствие се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник изпълнителен директор.“
3. В приложение № 1 към чл. 6, ал. 2:
а) в наименованието на приложението числото „385“ се заменя с „387“;
б) на ред „Заместник изпълнителен директор“ числото „1“ се заменя с „2“;
в) на ред „Специализирана администрация“ числото „337“ се заменя с „338“;
г) на ред „дирекция „Разрешителни режими“ числото „29“ се заменя с „30“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
9