Министерски съвет
брой: 3, от дата 8.1.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 352 от 31 декември 2018 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 ОТ 31 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година и на актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Приема актуализиран Списък със защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година съг­ласно приложение № 1.
Чл. 2. Приема актуализиран Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2019/2020 година, съгласно приложение № 2.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 111 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (ДВ, бр. 54 от 2018 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, в т. 1 след думите „от професии“ се поставя запетая и се добавя „както и критериите за определяне на специалностите от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда“.
2. Създава се чл. 5а:
„Чл. 5а. Специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение се определят като специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, ако отговарят едновременно на следните критерии:
1. съотношението към началото на текущата учебна година между броя на учениците от VIII до XII клас, които се обучават по специалности от професии в паралелки за професионална подготовка в държавните и/или общинските училища по чл. 38, ал. 1, т. 3 – 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, и броя на подлежащите на пенсиониране специалисти, заети на длъжности от Националната класификация на професиите и длъжностите (НКПД, 2011), отговарящи на специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, е най-малко едно към две;
2. представено от най-малко от една от институциите и/или организациите по чл. 6 предложение за доказана потребност от специалисти на пазара на труда с определена степен на професионална квалификация, придобита по специалност от професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение и значимост на специалността от професията за икономическото развитие на страната и/или на областта.“
3. В чл. 8:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) При изключване на специалност от професия от някой от списъците по ал. 1 учениците завършват обучението си по нея при условията и по реда, по които са го започнали.“
4. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на постановлението:
1. „Доказана потребност от специалисти на пазара на труда“ е налична оценка на потребността от кадри на пазара на труда за областта или страната със степен на професионална квалификация по определена специалност от професия от Списъка на професиите за професионално образование и обучение, включваща прогнозни данни за необходимите в средносрочен план работни места в областта, изготвена от съответната областна дирекция (областни дирекции) „Регионална служба по заетостта“ или съдържаща се в изготвени от МТСП анализи и други документи за тенденциите за развитие на страната.
2. „Значимост на специалността от професията за икономическото развитие на страната и/или областта“ е когато е предоставена информация – областни стратегии за развитие, планове, национални или регионални програми, проекти и други, съдържаща данни за средносрочен период относно необходимостта от професионална подготовка на специалисти по точно определени специалности от професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.“
§ 2. Списъците по чл. 1 и 2 се прилагат от учебната 2019/2020 г. за учениците, приети в VIII клас по държавния прием.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 6а, ал. 4 и 5 от Закона за професионалното образование и обучение.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
Приложение № 1 към чл. 1
Актуализиран Списък на защитените от държавата специалности от професии  за учебната 2019/2020 година

по ред
Код
Професионално направление
Код
Професия
Код
Специалност
1.
213
Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни продукти
213030
Полиграфист
2130301
Полиграфия
2.
215
Приложни изкуства и занаяти
215060
Каменоделец
2150601
Каменоделство
3.
215
Приложни изкуства и занаяти
215070
Художник – приложни изкуства
2150705
Иконопис
4.
443
Науки за земята
443010
Техник геолог
4430102
Хидрогеология и гео­техника
5.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521030
Машинен оператор
5210302
Машини за гореща обработка на металите
6.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521040
Машинен монтьор
5210414
Металообработващи машини
7.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521050
Техник на прецизна техника
5210501
Измервателна и организационна техника
8.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521050
Техник на прецизна техника
5210504
Лазерна и оптична техника
9.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521070
Техник-металург
5210702
Металургия на цветните метали
10.
522
Електротехника и енергетика
522010
Електротехник
5220104
Електрообзавеж­дане на кораби
11.
522
Електротехника и енергетика
522010
Електротехник
5220105
Електрообзавеж­дане на железопътна техника
12.
522
Електротехника и енергетика
522010
Електротехник
5220107
Електрообзавеж­дане на електри­чески превозни средства за градски транспорт
13.
522
Електротехника и енергетика
522010
Електротехник
5220108
Електрообзавеж­дане на подемна и асансьорна техника
14.
522
Електротехника и енергетика
522030
Техник на енергийни съоръжения и инсталации
5220301
Топлоенергетика
15.
522
Електротехника и енергетика
522030
Техник на енергийни съоръжения и инсталации
5220302
Ядрена енергетика
16.
522
Електротехника и енергетика
522030
Техник на енергийни съоръжения и инсталации
5220309
Топлотехника – топлинна, климатична, вентилационна и хладилна техника
17.
523
Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
523070
Техник по автоматизация
5230701
Автоматизация на непрекъснати производства
18.
523
Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
523070
Техник по автоматизация
5230704
Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура
19.
524
Химични продукти и технологии
524010
Химик-технолог
5240109
Технология на целулозата, хартията и опаковките
20.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства
525060
Монтьор на подемно-транспортна техника
5250603
Пристанищна механизация
21.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства
525100
Корабен техник
5251001
Корабни машини и механизми
22.
541
Хранителни технологии
541010
Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост
5410104
Производство на месо, месни продукти и риба
23.
541
Хранителни технологии
541020
Оператор в хранително-вкусовата промишленост
5410202
Производство и преработка на мляко и млечни продукти
24.
542
Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
542010
Десенатор на текстил
5420101
Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия
25.
542
Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
542020
Текстилен техник
5420201
Предачно производство
26.
542
Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
542060
Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия
5420601
Конструиране, моделиране и технология на обувни изделия
27.
544
Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми
544010
Минен техник
5440102
Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии
28.
544
Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми
544040
Сондьор
5440401
Проучвателно сондиране
29.
544
Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми
544050
Маркшайдер
5440501
Маркшайдерство
30.
582
Строителство
582010
Строителен техник
5820104
Транспортно строителство
31.
582
Строителство
582040
Строител-монтажник
5820404
Дограма и стъклопоставяне
32.
582
Строителство
582060
Пътен строител
5820601
Строител на пътища, магистрали и съоръжения към тях
33.
621
Растениевъдство и животновъдство
621010
Техник-растениевъд
6210103
Трайни насаждения
34.
621
Растениевъдство и животновъдство
621120
Работник в животновъдството
6211202
Овцевъдство и козевъдство
35.
621
Растениевъдство и животновъдство
621030
Растениевъд
6210302
Полевъдство
36.
621
Растениевъдство и животновъдство
621040
Техник-животновъд
6210406
Пчеларство и бубарство
37.
621
Растениевъдство и животновъдство
621050
Животновъд
6210502
Говедовъдство
38.
726
Терапия и рехабилитация
726010
Изпълнител на термални процедури
7260101
Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове
39.
812
Пътувания, туризъм и свободно време
812020
Планински водач
8120201
Туризъм
40.
840
Транспортни услуги
840010
Корабоводител
8400101
Корабоводене – морско
41.
840
Транспортни услуги
840010
Корабоводител
8400102
Корабоводене – речно
42.
840
Транспортни услуги
840110
Спедитор-логистик
8401101
Спедиция, транспортна и складова логистика
43.
840
Транспортни услуги
840030
Организатор по експлоатация в жп инфраструктура
8400302
Ръководител движение

 
Приложение № 2 към чл. 2
Актуализиран Списък на специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, за учебната 2019/2020 година

по ред
Код
Професионално
направление
Код
Професия
Код
Специалност
1.
346
Секретарски и административни офис дейности
346030
Деловодител
3460301
Деловодство и архив
2.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521010
Машинен техник
5210105
Машини и системи с ЦПУ
3.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521010
Машинен техник
5210118
Машини и съоръжения за химическата и хранително-вкусовата промишленост
4.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521010
Машинен техник
5210119
Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост
5.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521010
Машинен техник
5210120
Машини и съоръжения за добивната промишленост и строителството
6.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521020
Техник-приложник
5210202
Промишлена естетика и дизайн
7.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521030
Машинен оператор
5210301
Металорежещи машини
8.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521030
Машинен оператор
5210303
Машини и съоръжения за заваряване
9.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521040
Машинен монтьор
5210415
Машини и съоръ­жения за химичес­ката и хранително-вкусовата промишленост
10.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521090
Заварчик
5210901
Заваряване
11.
521
Машиностроене, металообработване и металургия
521100
Стругар
5211001
Стругарство
12.
522
Електротехника и енергетика
522010
Електротехник
5220101
Електрически машини и апарати
13.
522
Електротехника и енергетика
522020
Електромонтьор
5220201
Електрически машини и апарати
14.
522
Електротехника и енергетика
522020
Електромонтьор
5220204
Електрообзавеж­дане на производството
15.
522
Електротехника и енергетика
522020
Електромонтьор
5220207
Електрообзавеж­дане на транс­портна техника
16.
522
Електротехника и енергетика
522020
Електромонтьор
5220209
Електрообзавеж­дане на подемна и асансьорна техника
17.
522
Електротехника и енергетика
522020
Електромонтьор
5220211
Електродомакинска техника
18.
522
Електротехника и енергетика
522040
Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
5220401
Топлоенергетика
19.
522
Електротехника и енергетика
522040
Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
5220406
Газова техника
20.
522
Електротехника и енергетика
522040
Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
5220408
Възобновяеми енергийни източници
21.
523
Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника
523030
Техник на електронна техника
5230301
Промишлена електроника
22.
524
Химични продукти и технологии
524010
Химик-технолог
5240105
Технология на органичните вещества
23.
524
Химични продукти и технологии
524040
Лаборант
5240401
Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства
24.
524
Химични продукти и технологии
524040
Лаборант
5240402
Технологичен и микробиологичен контрол в храни­телно-вкусови производства
25.
524
Химични продукти и технологии
524060
Химик-оператор
5240601
Технология на неорганичните вещества
26.
524
Химични продукти и технологии
524060
Химик-оператор
5240606
Технология на полимерите
27.
524
Химични продукти и технологии
524090
Работник в полимерните производства
5240901
Преработване на полимери
28.
524
Химични продукти и технологии
524120
Оператор в силикатните производства
5241201
Технология на стъкларското производство
29.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства
525010
Техник по транспортна техника
5250101
Автотранспортна техника
30.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства
525010
Техник по транспортна техника
5250102
Пътностроителна техника
31.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства
525020
Монтьор на транспортна техника
5250201
Автотранспортна техника
32.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства
525020
Монтьор на транспортна техника
5250202
Пътностроителна техника
33.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства
525050
Техник по подемно-транспортна техника
5250501
Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
34.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства
525060
Монтьор на подемно-транспортна техника
5250601
Подемно-транспортна техника, монтирана на пътни транспортни средства
35.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства
525060
Монтьор на подемно- транспортна техника
5250602
Подемно-транспортна тех­ника с електро­задвижване
36.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства
525070
Техник по железопътна техника
5250701
Локомотиви и вагони
37.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства
525110
Корабен монтьор
5251101
Корабни машини и механизми
38.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства
525110
Корабен монтьор
5251103
Ремонт на кораби
39.
525
Моторни превозни средства, кораби и въздухо­плавателни средства
525140
Корабостроителен техник
5251401
Корабостроене
40.
541
Хранителни технологии
541030
Хлебар-сладкар
5410301
Производство на хляб и хлебни изделия
41.
541
Хранителни технологии
541050
Работник в хранително-вкусовата промишленост
5410501
Хранително-вкусова промишленост
42.
542
Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
542050
Оператор в производството на облекло
5420501
Производство на облекло от текстил
43.
542
Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи
542070
Оператор в производство на обувни и кожено-галантерийни изделия
5420701
Производство на обувни изделия
44.
543
Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
543010
Техник-технолог в дървообработването
5430101
Мебелно производство
45.
543
Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло
543020
Оператор в дървообработването
5430203
Производство на тапицирани изделия
46.
544
Минно дело, проучване и добив на полезни изкопаеми
544020
Оператор в минната промишленост
5440203
Обогатяване на полезни изкопаеми
47.
582
Строителство
582030
Строител
5820303
Армировка и бетон
48.
582
Строителство
582030
Строител
5820304
Зидария
49.
582
Строителство
582030
Строител
5820305
Мазилки и шпакловки
50.
582
Строителство
582030
Строител
5820307
Външни облицовки и настилки
51.
582
Строителство
582030
Строител
5820309
Бояджийски работи
52.
582
Строителство
582040
Строител-монтажник
5820401
Стоманобетонни конструкции
53.
582
Строителство
582040
Строител-монтажник
5820405
Изолации в строителството
54.
582
Строителство
582050
Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи
5820501
Вътрешни ВиК мрежи
55.
762
Социална работа и консултиране
762030
Помощник-възпитател
7620301
Помощник-възпитател в отглеждането и възпитанието на деца
56.
840
Транспортни услуги
840060
Организатор по експлоатация на пристанищата и флота
8400601
Експлоатация на пристанищата и флота
57.
840
Транспортни услуги
840070
Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт
8400701
Експлоатация на автомобилния транспорт

 
6