Комисия за регулиране на съобщенията
брой: 4, от дата 11.1.2019 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.81


Решение № 546 от 13 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Технически­те изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях

 

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
РЕШЕНИЕ № 546 от 13 декември 2018 г.
за изменение и допълнение на Технически­те изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от неподвижна радиослужба и съоръженията, свързани с тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2007 г.; посл. изм. и доп., бр. 102 от 2017 г.)
На основание чл. 32, т. 2 от Закона за електронните съобщения Комисията за регулиране на съобщенията реши:
§ 1. В чл. 5 думите „и стандартизационните документи“ се заличават.
§ 2. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Електронните съобщения чрез мрежите по чл. 2 се осъществяват само когато при правилно монтиране, поддържане и използване по предназначение радиосъоръженията съответстват на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръженията, приета с ПМС № 90 от 2016 г., Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с ПМС № 47 от 2016 г., и Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 47 от 2016 г.“
2. В ал. 2 т. 1 се изменя и допълва така:
„1. инсталират, поддържат и използват радиосъоръженията само по начин и предназначение, определени от производителя, така че както при нормална работа, така и в условията на неизправност да са гарантирани здравето и безопасността на хората и на домашните животни и защитата на вещите;“.
§ 3. Приложение № 1 към чл. 4 се изменя и допълва така:
„Приложение № 1  към чл. 4
ДОПУСТИМИ ЧЕСТОТНИ РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНАТА РАДИОСЛУЖБА ОТ ВИДА „ТОЧКА КЪМ ТОЧКА“
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРИ НА РАДИОСЪОРЪЖЕНИЯТА

Честотен обхват
Допустими честотни разпределения
Канално отстояние
Дуплексно отстояние
Капаци-
тет/вид информация
Минимална дължина на участък при цифрова скорост
Допълнителни технически изисквания към радиосъоръженията
n х 2 Mbit/s PDH, STM-0
PDH – 4 х?34 Mbit/s, SDH – 2 х??STM-0, по-висока
3600 – 3800 MHz
Забележка 1
Забележка 6
CEPT/ERC REC 12-08, Анекс B, Част 2
14 MHz;
7 MHz;
3,5 MHz
100 MHz
от 34 Mbit/s
до 4 Mbit/s
35 км
35 км
ATPC, ACАP.
Антени – клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м
3800 – 4200 MHz
Забележка 6
ITU-R F.382-8
CEPT/ERC/REC 12-08, Анекс B, Част 1
29 MHz
213 MHz
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
35 км
35 км
ATPC, ACАP или CCDP.
Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,8 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 3,0 grad и отношение фронт-тил не по-малко от 58 dB
5925 – 6425 MHz
(6 GHz нисък обхват)
Забележка 2
Забележка 6
 
CEPT/ERC/REC 14-01, Анекс 1
ITU-R F.383-9,
основно разпределение по фиг. 1 (A, В и С)
29,65 MHz,
40 MHz
252,04 MHz,
240 MHz
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
35 км
20 км
ATPC, ACCP и/или CCDP, XPIC за лента 40 MHz;
ATPC, CCDP, XPIC за лента 29,65 MHz.
Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 3,0 grad и отношение фронт-тил не по-малко от 58 dB
6425 – 7125 MHz
(6 GHz висок обхват)
Забележка 6
 
ITU-R F.384-11,
CEPT/ERC/REC 14-02, Анекс 1
40 MHz,
30 MHz
340 MHz
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
35 км
15 км
ATPC, ACCP или CCDP, XPIC.
Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 3,0 grad и отношение фронт-тил не по-малко от 60 dB
7125 – 7425 MHz
(7 GHz нисък обхват)
Забележка 6
Забележка 8
ITU-R F.385-8
(основно разпределение по фиг. 1)
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz
161 MHz
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
25 км
15 км
ATPC, ACAP.
Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м,широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 2,3 grad и отношение фронт-тил не по-малко от 65 dB
7425 – 7725 MHz
(7 GHz висок обхват)
Забележка 6
Забележка 8
ITU-R F.385-8
(основно разпределение по фиг. 1)
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz
161 MHz
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
20 км
15 км
ATPC, ACAP.
Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 2,3 grad и отношение фронт-тил не по-малко от 65 dB
7725 – 8275 MHz
Забележка 2
Забележка 6
Забележка 7
ITU-R F.386-9, Анекс 6
29,65 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz
311,32 MHz;
148,25 MHz или 148,5 MHz
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
20 км
10 км
ATPC, ACAP.
Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м за лента 29,65 MHz и препоръчително с диаметър не по-малък от 1,2 м за ленти 3,5 MHz, 7 MHz, 14 MHz и 28 MHz
7900 – 8500 MHz
Забележка 2
Забележка 6
Забележка 9
CEPT/ECC/REC (02)06, Анекс 2
ITU-R F.386-9,
Анекс 2
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz
310 MHz
119 MHz, 126 MHz
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
20 км
8 км
ATPC, ACAP, CCDP, XPIC.
Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 2,3 grad и отношение фронт-тил не по-малко от 64 dB
10,15 – 10,68 GHz
Забележка 2
 
CEPT/ERC/REC 12-05, Анекс А
ITU-R F.746-9, Анекс 2
национално разпределение
ITU-R F.1568-1
 
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz или 20 MHz
или със стъпка 0,25 MHz по ITU-R F.1568-1
350 MHz за ERC REC 12-05
от 140 Mbit/s до 4 Mbit/s PDH
мрежи,
eдно- и двупосочни РРУ за пренос на радио-програми (РП) и телевизия (ТВ)
-
-
Антени – клас не по-нисък от клас 3, диаметър не по-малък от 0,8 м
10,7 – 11,7 GHz
Забележка 6
ITU-R F.387-12,
Забележка 3 по отношение на CEPT/ERC/REC 12-06
40 MHz,
(3,5 MHz, 7 MHz и 14 MHz в канал 1)
530 MHz
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2;
едно- и двупосочни РРУ за пренос на РП и ТВ в канал 1
13 км (без канал 1)
6 км
Заканали от 2 до 12 вкл.: ATPC, ACCP или CCDP, XPIC.
Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 1,2 м;
За канал 1: Антени с клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 0,8 м
12,75 – 13,25 GHz
Забележка 6
 
CEPT/ERC/REC 12-02
ITU-R F.497-7
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz
266 MHz
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
12 км
6 км
ATPC, ACAP. Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3, диаметър на антените не по-малък от 1,2 м
17,7 – 19,7 GHz
Забележка 5
Забележка 6
ITU-R F.595-10
CEPT/ERC REC 12-03
220 MHz,
110 MHz,
55 MHz,
27,5 MHz,
13,75 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz
1010 MHz
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
6 км
3 км
ATPC, ACAP или CCDP, XPIC.
Антени с високи експлоатационни характеристики и клас не по-нисък от клас 3 с диаметър не по-малък от 0,6 м, широчина на главния лъч на ниво минус 3 dB < 1,9 grad
22,0 – 23,6 GHz
CEPT/ERC T/R 13-02 Анекс А
112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz
1008 MHz
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
4 км
2 км
ATPC, ACAP или CCDP за ленти 28 и 56 MHz.
Антени – клас не по-нисък от клас 3
26 GHz, дуплексно спрегнатите ленти
24,91 – 25,45/
25,92 – 26,5GHz
канали с номера от 14 до 32 включително
ITU-R F.748-4
Анекс 1,
CEPT/ERC/T/R 13-02, Анекс B
112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz
1008 MHz
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
3 км
2 км
ATPC, ACAP или CCDP. Антени – клас не по-нисък от клас 3
28 GHz
лента 27828,50 – 27940,50 MHz
CEPT/ERC/REC T/R 13-02, Анекс C
ITU-R F.748-4
Анекс 2
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz
еднопосочни участъци
(без дуп­лекс)
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
-
-
ATPC, ACAP.
Антени – клас не по-нисък от клас 3
28 GHz, ленти
27940,50
28444,50 MHz/ 28948,50
29452,50 MHz
CEPT/ERC/REC T/R 13-02, Анекс C
ITU-R F.748-4
Анекс 2
112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz
1008 MHz
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
-
-
ATPC, ACAP или CCDP.
Антени – клас не по-нисък от клас 3
31,0 – 31,3 GHz
ECC REC(02) 02
ITU-R F.746-10,
Анекс 6
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz
140 MHz за FDD
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
-
-
ATPC, ACAP или CCDP.
Антени – клас не по-нисък от клас 3
31,8 – 33,4 GHz
ERC/REC/(01)02
ITU-R F.1520-3,
Анекс 1
112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz
812 MHz
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
-
-
ATPC, ACAP или CCDP.
Антени – клас не по-нисък от клас 3
37,0 – 39,5 GHz
CEPT/ERC/T/R REC 12-01,
Анекс А
112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz
1260 MHz
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
-
-
ATPC, ACAP или CCDP.
Антени – клас не по-нисък от клас 3
51,4 – 52,6 GHz
CEPT/ERC/REC 12-11, Анекс 1
ITU-R F.1496-1
112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz,
7 MHz,
3,5 MHz
616 MHz
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
-
-
Антени – клас не по-нисък от клас 3
55,78 – 57 GHz
CEPT/ERC/REC 12-12
ITU-R F.1497-2, Анекс 1
112 MHz,
56 MHz,
28 MHz,
14 MHz
616 MHz за FDD
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
-
-
Антени – клас не по-нисък от клас 3
57,0 – 64,0 GHz
(57,0 – 59,0 GHz,
59,0 – 63,0 GHz
63,0 – 64 GHz)
ECC/REC/(09)01
ITU-R F.1497-2,
Анекс 2
n х 50 MHz
(FDD/TDD)
3500 MHz за FDD
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
-
-
Антени – клас не по-нисък от клас 3
 
64,0 – 66,0 GHz
ECC/REC/(05)02, Анекс 3
ITU-R F.1497-2,
Анекс 3
n х 50 MHz
(FDD/TDD)
950 MHz
за FDD
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
-
-
Антени – клас не по-нисък от клас 3
71 – 76 GHzсдвоен с обхват 81 – 86 GHz
ECC/REC/(05)07
n х 250 MHz
10000 MHz
за FDD
съгласно стандарт ETSI EN 302 217-2
-
-
Антени – клас не по-нисък от клас 3
92 – 95 GHz
(92 – 94 GHz и 94,195 GHz)
ECC/REC/(14)01,
Анекс 3
n х 50 MHz
(FDD/TDD)
1500 MHz
за FDD
-
-
-
-

Забележки:
1. Използването на този честотен обхват е ограничено само до съществуващите радиорелейни системи, като не се допуска предоставяне на честотен ресурс за нови радиорелейни участъци.
2. Използването на този честотен обхват е ограничено само до цифрови радиорелейни системи.
3. Използването на този честотен обхват е ограничено до ползване за международна свързаност на мрежи от неподвижната радиослужба.
4. (отм.)
5. Допуска се използването на антени с диаметър 0,3 м клас 3 с високи експлоатационни характеристики за високопланински терени с надморска височина над 1000 м.
6. При специфични характеристики на трасето дължината на участъка може да бъде по-малка от нормираната в таблицата. Такива условия са: голяма денивелация на трасето, значителна част от трасето е разположена над водна площ, високопланински терен или силно застроена градска среда и когато РР участък е част от магистрална РР мрежа.
7. В честотния обхват 7725 – 7995 MHz има национално разпределение на основата на ITU-R F.386-8, Анекс 6.
8. В този честотен обхват използваната версия на Препоръка ITU-R F.385 е 8.
9. В честотния обхват 8275 – 8500 MHz приложението на Препоръка ITU-R F.386-8, Анекс 2 се ограничава само до съществуващи цифрови радиорелейни системи с дуплексно отстояние 119 MHz и 126 MHz.
10. За цитираните стандарти и препоръки на ETSI, ITU и СЕРТ/ECC се използват последните им версии, освен в случаите, в които е указано друго.
Използвани термини и съкращения в приложение № 1:

РРУ
радиорелеен участък
ATPC, Automatic Transmit Power Control
автоматично регулиране на предавателната мощност
SDH, Synchronous Digital Hierarchy
синхронна цифрова йерархия
PDH, Plesiochronous Digital Hierarchy
плезиохронна цифрова йерархия
АCАP, Adjacent-Channel Alternative Polarization
алтернативна поляризация на носещата в съседен канал
АCCP, Adjacent-Channel Dual Polarization
еднаква поляризация на носещата в съседен канал
CCDP, Co-Channel Dual Polarization
двойна поляризация на носещата в един и същ радиоканал
XPIC, Cross-polar Interference Canceller
устройство за потискане на поляризационните смущения с обратна поляризация
ITU, International Telecommunication Union
Международен съюз по далекосъобщения
СЕРТ, European Conference of Postal and Telecommunications
Европейска конференция по пощи и далекосъобщения
ERC, European Radiocommunications Committee
Европейски комитет по радиосъобщения
ETSI, European Telecommunication Standardization Institute
Европейски институт по стандартизация в далекосъобщенията
ECC, Electronic Communications Committee
Комитет по електронни съобщения към СЕРТ
FDD, Frequency division duplex
разделяне на дуплексните канали по честота
TDD, Time division duplex
разделяне на дуплексните канали по време
Клас на антена
характеристики и изисквания на антена за конкретен честотен обхват съгласно БДС EN 302 217-4

§ 4. Приложение № 2 към чл. 4 се изменя и допълва така:
„Приложение № 2 към чл. 4
ДОПУСТИМИ ЧЕСТОТНИ ОБХВАТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА ЕЛЕКТРОННИ СЪОБЩИТЕЛНИ FWA МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРИ
1. Мрежи за неподвижен безжичен достъп (FWA) в обхвата 26 GHz.
1.1. Допустими обхвати и честотни разпределения:

Честотен
обхват
Допустими честотни разпределения
Допустими ширини на канала
Дуплексно отстояние при използване на FDD
Технология на организация на дуп­лексната връзка
26 GHz
24,549 – 24,885/
25,557 – 25,893 GHz
ECC/REC (11)01
на принципа на обединяване със стъпка 28 MHz
1008 MHz
FDD или TDD

1.2. Технически характеристики и параметри.
1.2.1. Гранични стойности на максималната спектрална плътност на мощността за ЦС и КС.
Таблица 3

Вид на станцията
Спектрална плътност на максималната еквивалентна изо­тропно излъчена мощност e.i.r.p. (включително толерансите и обхвата на ATPC)
Препоръчителни максимални стойности за определяне границите на e.i.r.p.
Максимална спектрална плътност на мощността на антенния вход*
Коефициент на усилване на антената*
Централна
станция (ЦС)
+40 dBm/MHz
+20 dBm/MHz
20 dBi
Крайна станция (КС)
+60 dBm/MHz
+17 dBm/MHz
43 dBi
* Евентуалното надвишаване на някоя от посочените максимални стойности трябва да се компенсира с намаляване на другата съставка на еквивалентната изотропно излъчена мощност.
Граничните стойности не се отнасят за централни станции, използващи адаптивни или разнесени антени.

1.2.2. Гранични стойности за излъчванията извън честотните блокове (маска за границите на чес­тотните блокове за ЦС и КС): 

 
Използвани термини и съкращения в приложение № 2:

ECC, Electronic Communications Committee
Комитет по електронни съобщения към СЕРТ
FDD, Frequency division duplex
Разделяне на дуплексните канали по честота
TDD, Time division duplex
Разделяне на дуплексните канали по време
ATPC, Automatic Transmit Power Control
Автоматично регулиране на предавателната мощност
e.i.r.p.
Еквивалентната изотропно излъчена мощност

§ 5. Приложение № 3 към чл. 5 се изменя и допълва така:
„Приложение № 3 към чл. 5
СПИСЪК НА СТАНДАРТИТЕ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ ОТ НЕПОДВИЖНА РАДИОСЛУЖБА

Стандарт
БДС EN 302 217-1
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания към съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 1: Преглед, общи характеристики и независими от системата изисквания
БДС EN 302 217-2
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания към съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 2: Цифрови системи, работещи в честотен обхват от 1,3 GHz до 86 GHz. Хармонизиран стандарт, покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директива 2014/53/ЕС
БДС EN 302 217-4
Фиксирани радиосистеми. Характеристики и изисквания към съоръжения и антени за връзка от точка до точка. Част 4: Антени
БДС EN 302 326-1
Неподвижни системи за радиовръзка. Съоръжения и антени за връзка до много точки. Част 1: Преглед и изисквания за цифрови системи за радиовръзка до много точки
БДС EN 302 326-2
Неподвижни системи за радиовръзка. Съоръжения и антени за връзка до много точки. Част 2: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) към цифрови съоръжения за радиовръзка до много точки
БДС EN 302 326-3
Фиксирани радиосистеми. Съоръжения и антени за връзка от много точки. Част 3: Хармонизиран европейски стандарт (EN), покриващ съществените изисквания на член 3.2 от Директивата за радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (R&TTED) за радиоантени за връзка от много точки
БДС EN 301 390
Фиксирани радиосистеми. Системи за предаване от точка до точка и от точка до много точки. Нежелани излъчвания и устойчивост на приемника на съоръжението/ антенния извод на цифрови фиксирани радиосистеми

Заключителна разпоредба
§ 6. Решението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател:  Иван Димитров
11405