Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на труда и социалната политика
брой: 108, от дата 29.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.13


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-19 от 2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст, от винетни такси при ползване на републиканските пътища (обн., ДВ, бр. 107 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2010 г.; изм., бр. 56 от 2011 г., бр. 29 и 54 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 30 от 2014 г.; изм., бр. 50 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2018 г.)
§ 1.  Заглавието на наредбата се изменя така:
„Наредба № Н-19 от 2 декември 2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от 20-годишна възраст“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „пътната инфраструктура – републикански пътища или техни участъци, за които“ се заменят с „платената пътна мрежа, за която“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лицата по ал. 1 се освобождават от заплащане на една годишна винетна такса при ползване на платената пътна мрежа за един лек автомобил – тяхна собственост или съпружеска имуществена общност, по реда, определен в глава втора.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Годишната електронна винетка е с валидност за срок една година, считано от датата на издаването ù.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1.В ал. 4:
а) точка 1 се заличава;
б) точка 3 се заличава.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Заявлението-декларация и документите по ал. 4 се подават от лицата по ал. 1 – 3 лично, с писмо с известие за доставяне (обратна разписка) чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
3. Алинея 6 се отменя.
4. Създава се нова ал. 7:
„(7) При констатиране на пропуски в изискуемите документи дирекция „Социално подпомагане“ дава на заявителя 3-дневен срок за отстраняването им.“
5. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) За дата на подаване на заявлението-декларация чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път се счита датата на изпращане.“
6. Досегашната ал. 8 става ал. 9 и се изменя така:
„(9) Служителите на дирекции „Социално подпомагане“ извършват проверка по служебен път чрез регистрите на първичните администратори на данни – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Националната експертна лекарска комисия и Гаранционния фонд, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 10в от Закона за пътищата и сключена застраховка „Гражданска отговорност“ с едногодишен срок.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1.Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дирекции „Социално подпомагане“ обработват и одобряват документите в 7-дневен срок от подаването на заявлението-декларация чрез интегрираната информационна система на Агенцията за социално подпомагане.“
2.Алинея 2 се изменя така:
„(2) Агенцията за социално подпомагане изготвя и предоставя по електронен път чрез защитен канал на Агенция „Пътна инфраструктура“ дневна заявка по образец (приложение № 2) за издаване на безплатни годишни електронни винетки.“
3.Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) Дневната заявка се изготвя на база обработените и одобрените в рамките на работния ден заявления-декларации по чл. 2 и се изпраща до края на същия работен ден.
(4) В срок до края на работния ден, следващ деня на получаване на дневната заявка по ал. 2, Агенция „Пътна инфраструктура“ издава безплатна годишна електронна винетка със срок на валидност една година.
(5) Агенция „Пътна инфраструктура“ връща по електронен път чрез защитен канал на Агенцията за социално подпомагане информация по образец (приложение № 3) с потвърждение за генерираните годишни електронни винетки за леките автомобили, посочени в заявката по ал. 2, в рамките на работния ден, следващ деня на издаване на безплатните годишни електронни винетки.“
§ 5. Член 4 се отменя.
§ 6. Член 5 се отменя.
§ 7. Член 5а се отменя.
§ 8. Член 6 се отменя.
§ 9. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Агенция „Пътна инфраструктура“ съхранява предоставените от Агенцията за социално подпомагане дневни заявки (приложение № 2) по чл. 3, ал. 2 в срок 5 години от датата на получаването им.
(2) Агенцията за социално подпомагане съхранява предоставената от Агенция „Пътна инфраструктура“ информация (приложение № 3) по чл. 3, ал. 5 в срок 5 години от датата на получаването ù.“
§ 10. Член 9 се отменя.
§ 11. В § 1 от допълнителната разпоредба думите „републикански пътища или техни участъци“ се заменят с „платената пътна мрежа“.
§ 12. Навсякъде в текста на наредбата думите „винетка“, „винетката“ и „винетки“ се заменят съответно с „електронна винетка“, „електронната винетка“ и „електронни винетки“, а думите „винетен стикер“ и „безплатен винетен стикер“ – съответно с „електронна винетка“ и „безплатна електронна винетка“.
§ 13. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1

ВИЖ приложението

 
§ 14. Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 3, ал. 2

ВИЖ приложението

 
 
§ 15. Създава се ново приложение № 3 към чл. 3, ал. 5:
„Приложение № 3
към чл. 3, ал. 5

ВИЖ приложението

 
§ 16. Приложение № 3 към чл. 3, ал. 2, приложение № 4 към чл. 5, ал. 3 и приложение № 5 към чл. 5а, ал. 3 се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 17. (1) Наредбата влиза в сила от 1 януари 2019 г. с изключение на § 3, т. 1, 3 и 6, които влизат в сила от 1.04.2019 г.
(2) До влизането в сила на § 3, т. 6 служителите на дирекции „Социално подпомагане“ извършват проверка по служебен път в Национална база данни „Население“, съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, съответната Регионална здравна инспекция и Гаранционния фонд за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 10в от Закона за пътищата и за сключена застраховка „Гражданска отговорност“ с едногодишен срок.
Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията: Росен Желязков
Министър  на труда и социалната политика: Бисер Петков
11231