Министерски съвет
брой: 107, от дата 28.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.24


Постановление № 342 от 21 декември 2018 г. за изменение на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342
ОТ 21 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за изменение на Постановление № 118 на Министерския съвет от 2014 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Норвежкия финансов механизъм, Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ (обн., ДВ, бр. 44 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 76 и 101 от 2014 г., бр. 50 от 2015 г., бр. 52 от 2016 г., бр. 30 и 68 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 11 ал. 2 се изменя така:
„(2) Бенефициентът предоставя обявата по ал. 1 на съответния програмен оператор/отговорен орган за публикуване на интернет страницата на съответния програмен оператор/отговорен орган. Едновременно с предоставянето на обявата за публикуване бенефициентът я публикува и на своята интернет страница при наличие на такава. Бенефициентите по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ и Фонд „Вътрешна сигурност“ публикуват обявата и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН).“
§ 2. В чл. 15 ал. 2 се изменя така:
„(2) Офертата при провеждането на процедура за избор на изпълнител по проект, финансиран по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство или по Норвежкия финансов механизъм, се представя в запечатан непрозрачен плик, като при приемането ù на приносителя се издава документ. Офертата при провеждането на процедура за избор на изпълнител по проект, финансиран по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ или по Фонд „Вътрешна сигурност“, се подава в ИСУН.“
§ 3. В чл. 16 ал. 2 се изменя така:
„(2) Разясненията се публикуват по реда на чл. 11, ал. 2 в 3-дневен срок от датата на постъпването на искането.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
11285