Министерски съвет
брой: 107, от дата 28.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.22


Постановление № 339 от 20 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 76 от 2002 г., Решение № 11701 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 и 62 от 2013 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 19 и 40 от 2015 г., бр. 17 и 54 от 2016 г., бр. 29 и 41 от 2017 г. и бр. 21 и 49 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 1 се отменя.
2. В ал. 3 изречение второ се заличава.
3. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „заявление от лицето, законния представител или лице, посочено в чл. 26 от Закона за закрила на детето“ се заменят със „заявление от лицето или законния представител“;
б) точка 9 се отменя.
4. Алинея 7 се отменя.
§ 2. В чл. 8, ал. 1, т. 3 думите „семейните помощи по чл. 2, ал. 2 и ал. 3, т. 2 и 3 от Закона за семейни помощи за деца“ се заменят със „семейните помощи по чл. 2, ал. 2 и ал. 3, т. 2 – 4 от Закона за семейни помощи за деца“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Персонална пенсия на дете без право на наследствена пенсия от починал родител, отпусната с начална дата до 31 декември 2018 г., се изплаща в сроковете по чл. 82, ал. 1 от КСО.
(2) Персоналната пенсия по ал. 1 се спира по реда на чл. 95, ал. 2 от КСО, когато за същото дете е подадено заявление декларация за отпускане на месечна помощ по чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца съгласно получена информация от Агенцията за социално подпомагане. Информацията се предоставя служебно по ред, определен в споразумение, сключено между Националния осигурителен институт и Агенцията за социално подпомагане.
(3) Персонална пенсия по ал. 1, прекратена на основание чл. 96, ал. 1, т. 4 от КСО във връзка с § 6в, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на КСО, не подлежи на възстановяване.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
11242