Министерски съвет
брой: 107, от дата 28.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.16


Постановление № 326 от 20 декември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“ с 13 430 087 лв., в т.ч. по:
аа) бюджетна програма „Държавен здравен контрол“ с 289 178 лв.;
бб) бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“ със 192 370 лв.;
вв) бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“ с 12 948 539 лв.;
б) „Политика в областта на диагностиката и лечението“ с 8 054 257 лв., в т.ч. по:
аа) бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“ с 2 659 833 лв.;
бб) бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“ с 5 394 424 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“ със 78 414 лв., в т.ч. по:
аа) бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества “ със 78 414 лв.;
б) „Политика в областта на диагностиката и лечението“ със 17 342 934 лв., в т.ч. по:
аа) бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване“ със 192 279 лв.;
бб) бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“ с 10 703 636 лв.;
вв) бюджетна програма „Психиатрична помощ“ с 6 178 340 лв.;
гг) бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“ с 268 679 лв.;
в) „Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия“ с 3 465 926 лв., в т.ч. по:
аа) бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“ с 3 465 926 лв.;
г) бюджетна програма „Администрация“ с 597 070 лв.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването да извърши налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2018 г. и да уведоми за това министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 20 декември 2018 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
11229