Министерски съвет
брой: 107, от дата 28.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.16


Постановление № 325 от 20 декември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2018 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“ с 439 159 лв., в т.ч. намаляване по бюджетна програма „Сценични изкуства“ със 7410 лв., намаляване по бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската култура и изкуства, на българския книжен сектор, библиотеки и читалища“ с 90 000 лв. и намаляване по бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“ с 341 749 лв.;
2. намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ с 56 296 лв.;
3. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“ с
382 086 лв., в т.ч. увеличаване по бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“ със 179 201 лв. и увеличаване по бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства“ с 202 885 лв.;
4. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“ със 113 369 лв., в т.ч. увеличаване по бюджетна програма „Национален фонд „Култура“ с 36 219 лв. и увеличаване по бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“ със 77 150 лв.
Чл. 2. Министърът на културата да извърши налагащите се от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на културата за 2018 г., като уведоми за това министъра на финансите.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 5 от Постановление № 260 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия (ДВ, бр. 100 от 2018 г.) думите „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“, бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство“ се заменят с „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на кадри в областта на изкуството и културата“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.
§ 4. Постановлението влиза в сила на 19 декември 2018 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
11228