Министерски съвет
брой: 107, от дата 28.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Постановление № 322 от 20 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, приета с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират за производствата по глава двадесет и седма от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, приета с Постановление № 73 на Министерския съвет от 2016 г.
(обн., ДВ, бр. 28 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1 се създава ал. 3:
„(3) За предоставяне на презапис на електронни документи в производствата по ал. 1 се събират такси в зависимост от носителя:
1. за CD – 1 бр. – 0,50 лв.;
2. за DVD – 1 бр. – 0,60 лв.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „половин“ се заличава.
2. Алинея 2 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. По висящите производства пред Върховния административен съд, по които са събрани държавни такси, допълнителни такси не се събират.
§ 4. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
11225