Министерски съвет
брой: 107, от дата 28.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.13


Постановление № 321 от 20 декември 2018 г. за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“,
приета с Постановление № 219 на Министерския съвет от 2008 г.
(обн., ДВ, бр. 79 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 3, 100 и 102 от 2009 г., бр. 82 от 2010 г.,
бр. 26 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 91 от 2015 г. и бр. 32 и 102 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. За влизане в Република България или за транзитно преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства с регистрация в страни извън Европейския съюз и ползващи разрешително със заплащане на пътна такса се събират следните такси в левове:

№ по ред
Видове пътни превозни средства
(в лв.)
1.
Автобуси с повече от 8+1 места, включително мястото на водача
97,00
2.
Товарни автомобили с две оси
113,00
3.
Товарни автомобили (без или със ремаркета и полуремаркета) с три и повече оси
84,00

§ 2. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Таксите по чл. 1 – 8 се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация в определения размер в евро или в левове съгласно определения размер в чл. 11 – 15 и чл. 17.“
§ 3. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. За ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства (ППС) с българска регистрация се заплащат винетни такси, даващи право на едно ППС да използва за определен срок републиканските пътища, както следва:

 
Категория 1
Категория 2
Категория 3
 
Евро
0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока
Евро
0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока
Цени на винетна такса (в лв.)
Дневна
23
23
23
23
-
Уикенд
-
-
-
-
10
Седмична
87
67
53
40
15
Месечна
174
134
105
80
30
Тримесечна
-
-
-
-
54
Годишна
-
-
-
-
97

§ 4. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) За ползване на пътната инфраструктура от ППС с чуждестранна регистрация се заплащат винетни такси, даващи право на едно ППС да използва за определен срок републиканските пътища, както следва:

 
Категория 1
Категория 2
Категория 3
 
Евро
0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока
Евро
0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока
Цени на винетна такса (в евро)
Дневна
12
12
12
12
-
Уикенд
-
-
-
-
5
Седмична
45
34
27
21
8
Месечна
89
69
54
41
15
Тримесечна
-
-
-
-
28
Годишна
-
-
-
-
50

(2) Таксите по ал. 1 могат да се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация и в левове съгласно определения размер в чл. 25.“
§ 5. Създава се чл. 27:
„Чл. 27. (1) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, водачът на пътно превозно средство с българска регистрация, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:

Категория 1
Категория 2
Категория 3
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока
Евро
0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока
Цени на компенсаторна такса (в лв.)
175
125
70

(2) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата, водачът на пътно превозно средство с чуждестранна регистрация, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:

Категория 1
Категория 2
Категория 3
Евро 0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока
Евро
0, І, ІІ
Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока
Цени на компенсаторна такса (в евро)
90
64
36

(3) Таксата по ал. 2 може да се заплаща от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация и в левове съгласно определения размер в ал. 1.“
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2019 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
11224