Министерски съвет
брой: 105, от дата 18.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.52


Постановление № 294 от 13 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 294 ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 731 437 лв., разпределени по общини съгласно приложението, предназначени за:
1. финансово осигуряване на дейности по национални програми „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Заедно за всяко дете“, „Обучение за ИТ кариера“ и „Без свободен час“, одобрени с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието – 585 404 лв.;
2. допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и по специалности от професии, за които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда – 135 358 лв.;
3. допълнително финансиране за новите защитени детски градини и училища, одобрени с Решение № 829 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България – 10 675 лв.
(2) Средствата по ал. 1, т. 1 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(3) Средствата по ал. 1, т. 2 и 3 да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(4) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В приложението към чл. 1, ал. 1 от Постановление № 239 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми „Развитие на системата на предучилищното образование“, „Заедно за всяко дете“ и „Без свободен час“, одобрени с решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието (ДВ, бр. 94 от 2018 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. На реда за Община Велико Търново в колона 4 числото „4 110“ се заличава, а в колона 6 числото „32 438“ се заменя с „28 328“.
2. На реда за Община Свищов в колона 4 се добавя числото „4 110“, а в колона 6 числото „11 476“ се заменя с „15 586“.
3. На реда за Община Ловеч в колона 4 числото „903“ се заличава, а в колона 6 числото „9 683“ се заменя с „8 780“.
4. На реда за Община Луковит в колона 4 се добавя числото „903“, а в колона 6 числото „5 040“ се заменя с „5 943“.
§ 2. В Постановление № 249 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери за 2018 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати от труда на директорите на общинските детски градини, училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и центрове за специална образователна подкрепа (ДВ, бр. 97 от 2018 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „3 849 701“ се заменя с „3 850 729“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1:
а) на реда за Община Нова Загора в колона 2 числото „13 424“ се заменя с „14 452“ и в колона 4 числото „35 424“ се заменя с „36 452“;
б) на ред „Всичко общини“ в колона 2 числото „2 038 701“ се заменя с „2 039 729“ и в колона 4 числото „3 849 701“ се заменя с „3 850 729“.
§ 3. В Постановление № 260 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия (ДВ, бр. 100 от 2018 г.) в чл. 1, ал. 1, т. 6 буква „а“ се изменя така:
„а) трансфер за Българската академия на науките – гр. София, за неотложни ремонтни работи на сграда вследствие на увреждане от силен вятър – 33 196 лв.;“.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси, т. 3 от Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието, чл. 9 и 10 от Постановление № 111 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критериите за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда (обн., ДВ, бр. 54 от 2018 г.) и чл. 3 и 4 от Постановление № 121 на Министерския съвет от 2017 г. за приемане на критерии за определяне на защитените детски градини и защитените училища и на условия и ред за тяхното допълнително финансиране (обн., ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм., бр. 31 от 2018 г.).
§ 5. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.
§ 6. Постановлението влиза в сила на 13 декември 2018 г.
За министър-председател: Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
Приложение към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери

Област/ община
НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“
Модул „Модернизиране на системата на професионалното образование“
НП „Заедно за всяко дете“ Модул „Екипи за обхват“
НП „Обучение за ИТ кариера“
НП „Без свободен час“
Средства за защитени специалности или по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда
Допъл-нителни средства за защитени детски градини и училища
Общо
Модул „Без свободен час в училище“
Модул „Без свободен час в детската градина“
Област Благоевград
Банско
 
 
 
74
 
 
 
74
Благоевград
 
 
 
2 396
 
 
 
2 396
Гоце Делчев
 
 
 
3 730
 
 
 
3 730
Гърмен
 
 
 
133
 
 
 
133
Петрич
 
 
 
834
826
 
 
1 660
Разлог
 
 
 
 
 
1 167
 
1 167
Сандански
 
 
 
2 380
 
 
 
2 380
Сатовча
 
 
 
570
 
 
 
570
Симитли
 
 
 
3 280
 
 
 
3 280
Хаджидимово
 
 
 
1 798
 
 
 
1 798
Якоруда
 
 
 
278
 
 
 
278
Област Бургас
Айтос
 
80
 
938
 
 
 
1 018
Бургас
 
 
62 000
10 590
120
5 636
 
78 346
Камено
 
80
 
 
 
 
 
80
Карнобат
 
 
 
435
 
 
 
435
Несебър
 
270
 
 
 
 
 
270
Поморие
 
60
 
758
 
 
 
818
Руен
 
70
 
 
 
 
 
70
Созопол
 
71
 
105
 
 
 
176
Средец
 
75
 
 
 
 
 
75
Сунгурларе
 
50
 
 
 
 
 
50
Област Варна
 
 
 
 
 
 
 
Аксаково
 
 
 
1 561
 
 
 
1 561
Белослав
 
 
 
 
 
3 004
 
3 004
Бяла
 
 
 
 
 
 
803
803
Варна
 
 
 
20 003
476
2 335
 
22 814
Вълчи дол
 
 
 
1 001
 
 
 
1 001
Долни чифлик
 
 
 
1 019
 
 
 
1 019
Дългопол
 
 
 
1 793
 
 
 
1 793
Провадия
29 397
 
 
773
 
2 355
 
32 525
Суворово
 
 
 
772
 
 
 
772
Област Велико Търново
 
 
 
 
 
 
Велико Търново
 
 
 
7 992
 
 
 
7 992
Горна Оряховица
 
 
 
1 388
 
 
 
1 388
Лясковец
 
 
 
681
 
1 019
 
1 700
Павликени
 
 
 
746
 
3 830
 
4 576
Полски Тръмбеш
 
 
 
248
 
 
 
248
Свищов
 
 
 
1 794
 
 
 
1 794
Стражица
 
 
 
579
 
1 816
 
2 395
Област Видин
 
 
 
 
 
 
 
Белоградчик
 
 
 
 
 
2 726
 
2 726
Видин
 
 
 
630
 
 
 
630
Димово
 
205
 
 
 
 
 
205
Кула
 
25
 
 
 
 
 
25
Ново село
 
247
 
 
 
 
 
247
Област Враца
 
 
 
 
 
 
 
Борован
 
 
 
367
 
 
 
367
Бяла Слатина
 
 
 
360
 
 
 
360
Враца
6 745
 
 
7 511
 
4 617
 
18 873
Козлодуй
 
 
 
1 038
 
 
 
1 038
Криводол
 
 
 
207
 
 
 
207
Мездра
 
 
 
2 878
 
7 585
 
10 463
Мизия
 
 
 
166
 
 
 
166
Оряхово
 
 
 
1 080
 
 
 
1 080
Роман
 
 
 
308
 
 
 
308
Област Габрово
 
 
 
 
 
 
 
Габрово
 
 
 
300
 
 
 
300
Дряново
 
 
 
 
765
 
 
765
Севлиево
 
 
 
1 283
 
 
 
1 283
Трявна
 
 
 
 
1 511
 
 
1 511
Област Добрич
 
 
 
 
 
 
 
Балчик
 
 
 
80
 
 
 
80
Генерал Тошево
 
90
 
526
 
 
1 742
2 358
Добрич
 
 
 
6 677
439
 
 
7 116
Добричка
 
 
 
 
 
2 088
 
2 088
Каварна
 
 
 
443
 
 
 
443
Тервел
 
 
 
300
 
 
 
300
Шабла
 
 
 
210
 
 
 
210
Област Кърджали
 
 
 
 
 
 
 
Кирково
 
138
 
240
 
3 298
 
3 676
Кърджали
 
 
 
6 332
 
2 261
 
8 593
Черноочене
 
126
 
 
 
 
 
126
Област Кюстендил
 
 
 
 
 
 
 
Бобошево
 
 
 
 
 
 
275
275
Дупница
 
 
 
2 657
 
2 039
 
4 696
Кочериново
 
 
 
135
 
 
 
135
Кюстендил
 
 
 
2 993
2 384
 
 
5 377
Невестино
 
 
 
120
 
 
 
120
Сапарева баня
 
 
 
812
 
 
 
812
Област Ловеч
 
 
 
 
 
 
 
Ловеч
 
 
 
1 200
 
 
 
1 200
Луковит
 
 
 
 
 
1 655
 
1 655
Тетевен
 
 
 
510
 
1 038
 
1 548
Троян
 
 
 
1 425
 
 
 
1 425
Ябланица
 
 
 
 
 
3 096
 
3 096
Област Монтана
 
 
 
 
 
 
 
Вършец
 
 
 
836
 
 
 
836
Лом
 
 
 
68
 
 
 
68
Монтана
 
 
 
2 877
 
 
 
2 877
Област Пазарджик
 
 
 
 
 
 
 
Белово
 
 
 
578
 
 
 
578
Велинград
 
 
 
2 518
 
1 780
 
4 298
Пазарджик
 
 
 
6 359
1 130
 
 
7 489
Панагюрище
 
 
 
725
 
 
 
725
Пещера
 
 
 
 
57
1 890
 
1 947
Ракитово
 
 
 
 
 
2 818
 
2 818
Септември
 
 
 
1 104
 
4 319
 
5 423
Стрелча
 
 
 
90
 
 
 
90
Област Перник
 
 
 
 
 
 
 
Брезник
 
 
 
255
 
 
917
1 172
Ковачевци
 
 
 
 
 
 
1 375
1 375
Перник
 
 
 
4 314
 
 
 
4 314
Радомир
 
 
 
1 395
 
 
 
1 395
Област Плевен
 
 
 
 
 
 
 
Белене
 
51
 
285
 
 
 
336
Гулянци
 
 
 
1 337
 
 
 
1 337
Долна Митрополия
 
 
 
376
 
 
 
376
Долни Дъбник
 
 
 
726
 
 
 
726
Левски
 
 
 
983
 
 
 
983
Плевен
 
 
 
6 294
1 792
3 199
 
11 285
Червен бряг
 
 
 
916
 
 
 
916
Кнежа
 
12
 
818
 
 
 
830
Област Пловдив
 
 
 
 
 
 
 
Асеновград
 
 
 
789
 
 
 
789
Брезово
 
 
 
311
 
 
 
311
Калояново
 
 
 
880
 
1 213
 
2 093
Карлово
 
 
 
4 844
 
 
 
4 844
Кричим
 
 
 
608
 
 
 
608
Лъки
 
 
 
 
 
3 742
 
3 742
„Марица“
 
43
 
353
 
 
 
396
Пловдив
18 949
 
127 500
18 840
855
5 615
 
171 759
Първомай
 
 
 
1 293
 
 
 
1 293
Раковски
 
 
 
2 033
 
3 189
 
5 222
„Родопи“
 
 
 
848
 
 
 
848
Садово
 
 
 
1 067
 
 
 
1 067
Стамболийски
 
500
 
105
 
 
 
605
Съединение
 
 
 
353
 
 
 
353
Сопот
 
 
 
607
 
 
 
607
Област Разград
 
 
 
 
 
 
 
Кубрат
 
 
 
998
 
 
 
998
Лозница
 
 
 
569
 
 
 
569
Разград
 
 
 
1 163
 
 
 
1 163
Цар Калоян
 
 
 
503
 
 
 
503
Област Русе
 
 
 
 
 
 
 
Ветово
 
 
 
154
 
2 335
 
2 489
Две могили
 
 
 
 
 
 
1 191
1 191
Иваново
 
 
 
 
150
 
 
150
Русе
 
 
 
11 822
326
2 187
1 375
15 710
Област Силистра
 
 
 
 
 
 
 
Главиница
 
73
 
 
 
 
 
73
Кайнарджа
 
 
 
 
 
2 726
 
2 726
Силистра
 
 
 
2 936
 
1 742
 
4 678
Ситово
 
 
 
80
 
 
 
80
Област Сливен
 
 
 
 
 
 
 
Котел
 
 
 
615
 
 
 
615
Нова Загора
 
 
 
1 177
 
2 726
 
3 903
Сливен
 
 
 
6 542
135
 
 
6 677
Твърдица
 
 
 
2 008
675
 
 
2 683
Област Смолян
 
 
 
 
 
 
 
Борино
 
 
 
 
 
 
1 439
1 439
Девин
 
 
 
829
 
 
 
829
Мадан
 
 
 
1 014
 
 
 
1 014
Неделино
 
 
 
252
 
 
 
252
Рудозем
 
 
 
854
 
 
 
854
Смолян
 
 
 
3 908
 
 
1 558
5 466
Чепеларе
 
 
 
225
 
 
 
225
Област София
 
 
 
 
 
 
 
Столична
 
 
 
48 203
1 022
2 039
 
51 264
Софийска област
 
 
 
 
 
 
Горна Малина
 
 
 
421
 
2 606
 
3 027
Долна баня
 
 
 
 
 
871
 
871
Елин Пелин
 
 
 
 
 
2 625
 
2 625
Етрополе
 
 
 
1 004
 
2 448
 
3 452
Златица
 
 
 
188
 
1 224
 
1 412
Костенец
 
 
 
 
 
1 316
 
1 316
Пирдоп
 
 
 
30
 
 
 
30
Правец
 
 
 
1 185
 
 
 
1 185
Самоков
 
 
 
1 142
 
 
 
1 142
Своге
 
 
 
248
 
 
 
248
Сливница
 
 
 
645
 
5 235
 
5 880
Челопеч
 
 
 
427
 
 
 
427
Област Стара Загора
 
 
 
 
 
 
 
Казанлък
 
 
 
4 516
60
 
 
4 576
Мъглиж
 
 
 
129
 
 
 
129
Николаево
 
 
 
398
 
2 335
 
2 733
Опан
 
 
 
599
 
2 307
 
2 906
Павел баня
 
 
 
540
 
 
 
540
Раднево
 
230
 
660
 
 
 
890
Стара Загора
 
331
 
9 544
1 831
 
 
11 706
Чирпан
 
136
 
2 475
 
1 167
 
3 778
Област Търговище
 
 
 
 
 
 
 
Антоново
 
40
 
293
 
 
 
333
Омуртаг
 
60
 
1 364
 
 
 
1 424
Опака
 
 
 
15
 
 
 
15
Попово
 
 
 
1 010
 
 
 
1 010
Търговище
 
 
 
7 732
 
 
 
7 732
Област Хасково
 
 
 
 
 
 
 
Димитровград
 
 
 
2 479
2 191
 
 
4 670
Любимец
 
 
 
 
 
3 189
 
3 189
Маджарово
 
 
 
 
 
2 726
 
2 726
Свиленград
 
 
 
960
 
 
 
960
Симеоновград
 
 
 
270
 
 
 
270
Тополовград
 
 
 
318
 
4 152
 
4 470
Харманли
 
379
 
1 121
 
 
 
1 500
Хасково
 
105
 
5 052
403
5 079
 
10 639
Област Шумен
 
 
 
 
 
 
 
Венец
 
143
 
432
 
 
 
575
Каспичан
 
 
 
607
 
2 584
 
3 191
Никола Козлево
 
245
 
376
 
2 409
 
3 030
Нови пазар
 
 
 
377
 
 
 
377
Хитрино
 
 
 
279
 
 
 
279
Шумен
 
223
 
6 208
133
 
 
6 564
Област Ямбол
 
 
 
 
 
 
 
Елхово
 
 
 
90
 
 
 
90
Стралджа
 
 
 
900
 
 
 
900
„Тунджа“
 
 
 
217
 
 
 
217
Ямбол
 
40
 
5 019
990
 
 
6 049
ОБЩО:
55 091
4 198
189 500
318 344
18 271
135 358
10 675
731 437

 
11035